Albania

Ligj Nr. 9957, Datë 17.7.2008 Për Disa Ndryshime Në Ligjin Nr.8488, Datë 13.5.1999 “Për Mbrojtjen e Topograpfisë Së Qarqeve Të Integruara”

Download