Agreement on a Unified Patent Court, of February 19, 2013

Ftehim dwar il-Qorti Unifikata tal-Privattivi

20.6.2013   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 175/1


FTEHIM

dwar il-Qorti Unifikata tal-Privattivi

2013/C 175/01

L-ISTATI MEMBRI KONTRAENTI,

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-kooperazzjoni fost l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-privattivi tikkontribwixxi b'mod sinifikattiv għall-proċess ta' integrazzjoni fl-Ewropa, b'mod partikolari għall-istabbiliment ta' suq intern fl-Unjoni Ewropea kkaratterizzat mill-moviment liberu tal-merkanzija u s-servizzi u l-ħolqien ta' sistema li tiżgura li l-kompetizzjoni fis-suq intern ma tiġix imxekkla;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li s-suq frammentat għall-privattivi u l-varjazzjonijiet sinifikattivi bejn is-sistemi tal-qrati nazzjonali huma detrimentali għall-innovazzjoni, b'mod partikolari għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju li għandhom diffikultajiet biex jinfurzaw il-privattivi tagħhom u biex jiddefendu lilhom infushom kontra pretensjonijiet bla bażi u kontra pretensjonijiet relatati ma' privattivi li għandhom jiġu revokati;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Konvenzjoni Ewropea dwar il-Privattivi ("KEP") li ġiet ratifikata mill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea tipprevedi proċedura unika għall-għoti ta' privattivi Ewropej mill-Uffiċju Ewropew tal-Privattivi;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li permezz tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012 (1), is-sidien ta' privattivi jistgħu jitlobu l-effett unitarju tal-privattivi Ewropej tagħhom sabiex jiksbu protezzjoni tal-privattiva unitarja fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jipparteċipaw fil-kooperazzjoni msaħħa;

WAQT LI JIXTIEQU jtejbu l-infurzar tal-privattivi u d-difiża kontra pretensjonijiet bla bażi u privattivi li għandhom jiġu revokati u biex tissaħħaħ iċ-ċertezza legali permezz tal-istabbiliment ta' Qorti Unifikata tal-Privattivi għal tilwim relatat mal-ksur jew il-validita ta' privattivi;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha tkun imfassla biex tiżgura deċiżjonijiet espedjenti u ta' kwalità għolja, filwaqt li tikseb bilanċ ġust bejn l-interessi tad-detenturi tad-drittijiet u partijiet oħrajn u b'kont meħud tal-ħtieġa għall-proporzjonalità u l-flessibbiltà;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha tkun qorti komuni għall-Istati Membri Kontraenti u għalhekk tkun parti mis-sistema ġudizzjarja tagħha, b'kompetenza esklużiva fir-rigward ta' privattivi Ewropej b'effett unitarju u privattivi Ewropej mogħtija taħt id-dispożizzjonijiet tal-KEP;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea ser tiżgura l-uniformità tal-ordni legali tal-Unjoni u s-supremazija tal-liġi tal-Unjoni Ewropea;

WAQT LI JFAKKRU fl-obbligi tal-Istati Membri Kontraenti skont it-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), inkluż l-obbligu ta' kooperazzjoni sinċiera kif stabbilit fl-Artikolu 4(3) TUE u l-obbligu li, permezz tal-Qorti Unifikata tal-Privattivi, tiġi żgurata l-applikazzjoni sħiħa tal-liġi tal-Unjoni u r-rispett tagħha fit-territorji rispettivi tagħhom u l-protezzjoni ġudizzjarja tad-drittijiet ta' individwu skont dik il-liġi;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li, bħal kull qorti nazzjonali, il-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha tirrispetta u tapplika l-liġi tal-Unjoni u, f'kollaborazzjoni mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea bħala gwardjana tal-liġi tal-Unjoni, tiżgura l-applikazzjoni korretta u l-interpretazzjoni uniformi tagħha; il-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha b'mod partikolari tikkoopera mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fl-interpretazzjoni tajba tal-liġi tal-Unjoni billi toqgħod fuq il-ġurisprudenza ta' din tal-aħħar u billi titlob deċiżjonijiet preliminari f'konformità mal-Artikolu 267 TFUE;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-Istati Membri Kontraenti għandhom, f'konformità mal-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar responsabbiltà mhux kuntrattwali, ikunu responsabbli għal danni kkawżati minn ksur tal-liġi tal-Unjoni mill-Qorti Unifikata tal-Privattivi, inkluż in-nuqqas li jintalbu deċiżjonijiet preliminari mill-Qorti tal-Ġustizza tal-Unjoni Ewropea;

WAQT LI JIKKUNSIDRAW li l-ksur tal-liġi tal-Unjoni mill-Qorti Unifikata tal-Privattivi, inkluż in-nuqqas li jintalbu deċiżjonijiet preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, huma attribwibbli direttament lill-Istati Membri Kontraenti u l-proċedimenti ta' ksur jistgħu għalhekk jitressqu skont l-Artikoli 258, 259 u 260 TFUE kontra kull Stat Membru Kontraenti biex jiġi żgurat ir-rispett għas-supremazija u l-applikazzjoni tajba tal-liġi tal-Unjoni;

WAQT LI JFAKKRU fis-supremazija tal-liġi tal-Unjoni, li tinkludi t-TUE, it-TFUE, il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, il-prinċipji ġenerali tal-liġi tal-Unjoni kif żviluppati mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, u b'mod partikolari d-dritt għal rimedju effettiv quddiem tribunal u smigħ pubbliku u ġust fi żmien raġonevoli minn tribunal indipendenti u imparzjali, il-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea u l-liġi sekondarja tal-Unjoni;

WAQT LI JIKKUNSIDRA li dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-adeżjoni ta' kwalunkwe Stat Membru tal-Unjoni Ewropea; l-Istati Membri li ddeċidew li ma jipparteċipawx fil-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta' protezzjoni tal-privattiva unitarja jistgħu jipparteċipaw f'dan il-Ftehim fir-rigward tal-privattivi Ewropej mogħtija għat-territorju rispettiv tagħhom;

WAQT LI JIKKUNSIDRA li dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014 jew fl-ewwel jum tar-raba' xahar wara t-13-il depożitu, bil-kondizzjoni li l-Istati Membri Kontraenti li ser ikunu ddepożitaw l-istrumenti ta' ratifika jew ta' adeżjoni tagħhom jinkludu t-tliet Stati li fihom l-ogħla numru ta' privattivi Ewropej kienu fis-seħħ fis-sena ta' qabel is-sena li fiha jseħħ l-iffirmar tal-Ftehim, jew fl-ewwel ġurnata tar-raba’ xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-emendi għar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 (2) li jikkonċernaw ir-relazzjoni tiegħu ma’ dan il-Ftehim, skont liema tkun l-aktar tard;

FTIEHMU KIF ĠEJ:

PARTI I

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI U ISTITUZZJONALI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 1

Qorti Unifikata tal-Privattivi

B'dan hija stabbilita l-Qorti Unifikata tal-Privattivi għas-soluzzjoni ta' tilwim relatat mal-privattivi Ewropej u l-privattivi Ewropej b'effett unitarju.

Il-Qorti Unifikata tal-Privattivi għandha tkun qorti komuni għall-Istati Membri Kontraenti u għalhekk soġġetta għall-istess obbligi skont il-liġi tal-Unjoni bħal kull qorti nazzjonali tal-Istati Membri Kontraenti.

Artikolu 2

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta' dan il-Ftehim:

(a)

"Qorti" tfisser il-Qorti Unifikata tal-Privattivi li nħolqot permezz ta' dan il-Ftehim.

(b)

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea.

(c)

"Stat Membru Kontraenti" tfisser Stat Membru li huwa parti għal dan il-Ftehim.

(d)

"KEP" tfisser il-Konvenzjoni dwar l-Għoti ta' Privattivi Ewropej tal-5 ta' Ottubru 1973, inkluż kull emenda sussegwenti.

(e)

"Privattiva Ewropea" tfisser privattiva mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tal-KEP, li ma tibbenefikax minn effett unitarju permezz tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012.

(f)

"Privattiva Ewropea b'effett unitarju" tfisser privattiva mogħtija skont id-dispożizzjonijiet tal-KEP li tibbenefika minn effett unitarju permezz tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012.

(g)

"Privattiva" tfisser privattiva Ewropea u/jew privattiva Ewropea b'effett unitarju.

(h)

"Ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari" tfisser ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari mogħti taħt ir-Regolament (KE) Nru 469/2009 (3) jew taħt ir-Regolament (KE) Nru 1610/96 (4).

(i)

"Statut" tfisser l-Istatut tal-Qorti kif imniżżel fl-Anness I, li għandu jkun parti integrali minn dan il-Ftehim.

(j)

"Regoli ta' Proċedura" tfisser ir-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti, kif stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 41.

Artikolu 3

Kamp ta' applikazzjoni

Dan il-Ftehim għandu japplika għal kwalunkwe:

(a)

privattiva Ewropea b'effett unitarju;

(b)

ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari maħruġ għal prodott protett minn privattiva;

(c)

privattiva Ewropea li għadha ma skadietx fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim jew li ngħatat wara dik id-data, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 83; u

(d)

applikazzjoni għal privattiva Ewropea li għadha pendenti fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim jew li ġiet ippreżentata wara dik id-data, mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 83.

Artikolu 4

Status legali

(1)   Il-Qorti għandu jkollha personalità legali f'kull Stat Membru Kontraenti u għandu jkollha l-kapaċità ġuridika l-aktar estensiva mogħtija lill-persuni ġuridiċi skont il-liġijiet nazzjonali ta' dak l-Istat.

(2)   Il-Qorti għandha tkun rappreżentata mill-President tal-Qorti tal-Appell li għandu jiġi elett f'konformità mal-Istatut.

Artikolu 5

Responsabbiltà

(1)   Ir-responsabbiltà kuntrattwali tal-Qorti għandha tkun irregolata bil-liġi applikabbli għall-kuntratt in kwistjoni skont ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 (5) (Ruma I), fejn applikabbli, jew skont il-liġi tal-Istat Membru tal-qorti li qed tisma' l-każ.

(2)   Ir-responsabbiltà mhux kuntrattwali tal-Qorti fir-rigward ta' kwalunkwe dannu kkawżat minnha jew mill-persunal tagħha fit-twettiq ta' dmirijiethom, sakemm mhix materja ċivili jew kummerċjali fis-sens tar-Regolament (KE) Nru 864/2007 (6) (Ruma II), għandha tkun irregolata mil-liġi tal-Istat Membru Kontraenti li fih seħħ id-dannu. Din id-dispożizzjoni hija mingħajr preġudizzju għall-applikazzjoni tal-Artikolu 22.

(3)   Il-Qorti b’ġurisdizzjoni biex tirregola tilwim taħt il-paragrafu 2 għandha tkun qorti tal-Istat Membru Kontraenti li fih sar id-dannu.

KAPITOLU II

Dispożizzjonijiet istituzzjonali

Artikolu 6

Il-Qorti

(1)   Il-Qorti għandha tkun magħmula minn Qorti tal-Prim'Istanza, Qorti tal-Appell u Reġistru.

(2)   Il-Qorti għandha twettaq il-kompiti mogħtijin lilha b'dan il-Ftehim.

Artikolu 7

Il-Qorti tal-Prim'Istanza

(1)   Il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha tkun magħmula minn diviżjoni ċentrali kif ukoll minn diviżjonijiet lokali u reġjonali.

(2)   Id-diviżjoni ċentrali għandu jkollha s-sede tagħha f'Pariġi, b'taqsimiet f'Londra u fi Munich. Il-kawżi quddiem id-diviżjoni ċentrali għandhom jiġu distribwiti f'konformità mal-Anness II, li għandu jifforma parti integrali minn dan il-Ftehim.

(3)   Għandha tiġi stabbilita diviżjoni lokali fi Stat Membru Kontraenti fuq talba tiegħu f'konformità mal-Istatut. Stat Membru Kontraenti li jospita diviżjoni lokali għandu jinnomina s-sede tagħha.

(4)   Diviżjoni lokali addizzjonali għandha tiġi stabbilita fi Stat Membru Kontraenti fuq talba tiegħu għal kull mitt kawża dwar privattivi għal kull sena kalendarja li jkunu nbdew f'dak l-Istat Membru Kontraenti matul it-tliet snin suċċessivi ta' qabel jew ta' wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim. In-numru ta' diviżjonijiet lokali fi Stat Membru Kontraenti wieħed m'għandux ikun iktar minn erbgħa.

(5)   Diviżjoni reġjonali għandha tiġi stabbilita għal żewġ Stati Membri Kontraenti jew aktar, fuq talba tagħhom f'konformità mal-Istatut. Dawn l-Istati Membri Kontraenti għandhom jinnominaw is-sede tad-diviżjoni kkonċernata. Id-diviżjoni reġjonali tista' tisma l-kawżi f'postijiet multipli.

Artikolu 8

Kompożizzjoni tal-kulleġġi ġudikanti tal-Qorti tal-Prim'Istanza

(1)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti tal-Qorti tal-Prim'Istanza għandu jkollu kompożizzjoni multinazzjonali. Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 5 ta' dan l-Artikolu u għall-Artikolu 33(3)(a), dan għandu jiltaqa' f'kompożizzjoni ta' tliet imħallfin.

(2)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti ta' diviżjoni lokali fi Stat Membru Kontraenti fejn, matul perijodu ta' tliet snin suċċessivi qabel jew sussegwenti għad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, bħala medja nbdew inqas minn ħamsin każ dwar il-privattivi għal kull sena kalendarja, għandu jkollu kompożizzjoni ta' mħallef wieħed ikkwalifikat legalment li huwa mill-Istat Membru Kontraenti li qed jospita d-diviżjoni lokali kkonċernata u żewġ imħallfin legalment kwalifikati li mhumiex ċittadini tal-Istat Membru Kontraenti kkonċernat u huma allokati mill-Grupp ta' Imħallfin f'konformità mal-Artikolu 18(3) skont il-każ.

(3)   Minkejja l-paragrafu 2, kwalunkwe kulleġġ ġudikanti ta' diviżjoni lokali fi Stat Membru Kontraenti fejn, matul perijodu ta' tliet snin suċċessivi qabel jew sussegwenti għad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, bħala medja nbdew ħamsin każ jew aktar dwar il-privattivi għal kull sena kalendarja, għandu jkollu kompożizzjoni ta' żewġt imħallfin ikkwalifikati legalment li huma ċittadini tal-Istat Membri Kontraenti li qed jospita d-diviżjoni lokali kkonċernata u mħallef wieħed ikkwalifikat legalment li mhuwiex ċittadin tal-Istat Membru Kontraenti kkonċernat u huwa allokat mill-Grupp ta' Mħallfin f'konformità mal-Artikolu 18(3). Dan it-tielet imħallef għandu jippresjedi fid-diviżjoni lokali għal terminu twil, fejn dan huwa neċessarju għall-funzjonament effiċjenti tad-diviżjonijiet b'volum ta' xogħol għoli.

(4)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti ta' diviżjoni reġjonali għandu jippresjedi fil-kompożizzjoni ta' żewġt imħallfin ikkwalifikati legalment magħżula minn lista reġjonali ta’ mħallfin, li għandhom ikunu ċittadini tal-Istati Membri Kontraenti kkonċernati, u mħallef legalment kwalifikat li mhuwiex ċittadin tal-Istati Membru Kontraenti kkonċernati u li għandu jkun allokat mill-Grupp ta' Imħallfin f'konformità mal-Artikolu 18(3).

(5)   Fuq talba ta' waħda mill-partijiet, kull kulleġġ ġudikanti ta' diviżjoni lokali jew reġjonali għandu jitlob lill-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza biex, f'konformità mal-Artikolu 18(3), jalloka mill-Grupp ta' Mħallfin imħallef addizzjonali kkwalifikat legalment bi kwalifiki u esperjenza fil-qasam tat-teknoloġija kkonċernat. Barra dan, kull kulleġġ ġudikant ta' diviżjoni lokali jew reġjonali jista', wara li jkun sema' lill-partijiet, jippreżenta tali talba fuq l-inizjattiva tiegħu stess, fejn iqis li dan huwa adatt.

F'każijiet fejn jiġi allokat tali mħallef ikkwalifikat teknikament, ma jista' jiġi allokat l-ebda mħallef ieħor ikkwalifikat teknikament taħt l-Artikolu 33(3)(a).

(6)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti tad-diviżjoni ċentrali għandu jiltaqa' f'kompożizzjoni ta' żewġt imħallfin ikkwalifikati legalment li huma ċittadini ta' Stati Membri Kontraenti differenti u mħallef wieħed ikkwalifikat teknikament allokat mill-Grupp ta' Mħallfin f'konformità mal-Artikolu 18(3) bi kwalifiki u esperjenza fil-qasam tat-teknoloġija kkonċernata. Madanakollu, kull kulleġġ ġudikanti tad-diviżjoni ċentrali li jittratta dwar azzjonijiet skont l-Artikolu 32(1)(i) għandu jiltaqa' f'kompożizzjoni ta' tliet imħallfin ikkwalifikati legalment li huma ċittadini ta' Stati Membri Kontraenti differenti.

(7)   Minkejja l-paragrafi 1 sa 6 u f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura, il-partijiet jistgħu jaqblu li l-każ tagħhom jinstema' minn imħallef ikkwalifikat legalment wieħed.

(8)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti tal-Qorti tal-Prim'Istanza għandu jiġi presedut minn imħallef ikkwalifikat legalment.

Artikolu 9

Il-Qorti tal-Appell

(1)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti tal-Qorti tal-Appell għandu jiltaqa' f'kompożizzjoni multinazzjonali ta' ħames Imħallfin. Huwa għandu jiltaqa' f'kompożizzjoni ta' tliet imħallfin ikkwalifikati legalment li huma ċittadini ta' Stati Membri Kontraenti differenti u żewġt imħallfin ikkwalifikati teknikament bi kwalifiki u esperjenza fil-qasam tat-teknoloġija kkonċernat. Dawk l-imħallfin ikkwalifikati teknikament għandhom jiġu assenjati lill-kulleġġ ġudikanti mill-President tal-Qorti tal-Appell minn fost il-grupp ta' imħallfin f'konformità mal-Artikolu 18.

(2)   Minkejja l-paragrafu 1, kulleġġ ġudikanti li jittratta dwar azzjonijiet skont l-Artikolu 32(1)(i) għandu jiltaqa' f'kompożizzjoni ta' tliet imħallfin ikkwalifikati legalment li huma ċittadini ta' Stati Membri Kontraenti differenti.

(3)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti tal-Qorti tal-Appell għandu jiġi presedut minn imħallef ikkwalifikat legalment.

(4)   Il-kulleġġi ġudikanti tal-Qorti tal-Appell għandhom ikunu stabbiliti f'konformità mal-Istatut.

(5)   Il-Qorti tal-Appell għandu jkollha s-sede tagħha fil-Lussemburgu.

Artikolu 10

Ir-Reġistru

(1)   Għandu jiġi stabbilit Reġistru fis-sede tal-Qorti tal-Appell. Huwa għandu jkun ġestit mir-Reġistratur u jwettaq il-funzjonijiet mogħtijin lilu skont l-Istatut. Soġġett għall-kondizzjonijiet stabbiliti f'dan il-Ftehim u r-Regoli ta' Proċedura, ir-reġistru miżmum mir-Reġistru għandu jkun pubbliku.

(2)   Għandhom jiġi stabbiliti subreġistri fid-diviżjonijiet kollha tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

(3)   Ir-Reġistru għandu jżomm rekords tal-kawżi kollha quddiem il-Qorti. Mal-preżentata, is-subreġistru kkonċernat għandu jinnotifika kull kawża lir-Reġistru.

(4)   Il-Qorti għandha taħtar ir-Reġistratur f'konformirtà mal-Artikolu 22 tal-Istatut u tistipula r-regoli li jirregolaw is-servizz tar-Reġistratur.

Artikolu 11

Kumitati

Għandhom jiġu stabbiliti Kumitat Amministrattiv, Kumitat tal-Baġit u Kumitat Konsultattiv sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni u l-operazzjoni effettiva ta' dan il-Ftehim. Huma għandhom b'mod partikolari jeżerċitaw id-dmirijiet previsti minn dan il-Ftehim u l-Istatut.

Artikolu 12

Il-Kumitat Amministrattiv

(1)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jkun kompost minn rappreżentant wieħed ta' kull Stat Membru Kontraenti. Il-Kummissjoni Ewropea għandha tkun irrappreżentata fil-laqgħat tal-Kumitat Amministrattiv bħala osservatur.

(2)   Kull Stat Membru Kontraenti għandu jkollu vot wieħed.

(3)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jadotta d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza ta' tliet kwarti tal-Istati Membri Kontraenti rrappreżentati u li qed jivvotaw, ħlief fejn dan il-Ftehim jew l-Istatut jipprovdu mod ieħor.

(4)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

(5)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jaħtar president minn fost il-membri tiegħu għal mandat ta' tliet snin. Dak il-mandat għandu jkun jista' jiġġedded.

Artikolu 13

Il-Kumitat tal-Baġit

(1)   Il-Kumitat tal-Baġit għandu jkun kompost minn rappreżentant wieħed ta' kull Stat Membru Kontraenti.

(2)   Kull Stat Membru Kontraenti għandu jkollu vot wieħed.

(3)   Il-Kumitat tal-Baġit għandu jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'maġġoranza sempliċi tar-rappreżentanti tal-Istati Membri Kontraenti. Madankollu, maġġoranza ta' tliet kwarti tar-rappreżentanti tal-Istati Membri Kontraenti għandha tkun meħtieġa għall-adozzjoni tal-baġit.

(4)   Il-Kumitat tal-Baġit għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

(5)   Il-Kumitat tal-Baġit għandu jaħtar president minn fost il-membri tiegħu għal mandat ta' tliet snin. Dak il-mandat għandu jkun jista' jiġġedded.

Artikolu 14

Il-Kumitat Konsultattiv

(1)   Il-Kumitat Konsultattiv għandu:

(a)

jassisti lill-Kumitat Amministrattiv fit-tħejjija tal-ħatra tal-imħallfin tal-Qorti;

(b)

jagħmel proposti lill-Presidju msemmi fl-Artikolu 15 tal-Istatut dwar il-linji gwida għall-qafas ta' taħriġ għall-imħallfin imsemmi fl-Artikolu 19; u

(c)

jagħti opinjonijiet lill-Kumitat Amministrattiv dwar ir-rekwiżiti għal kwalifiki msemmijin fl-Artikolu 48(2).

(2)   Il-Kumitat Konsultattiv għandu jinkludi mħallfin fil-qasam tal-privattivi u prattikanti fil-liġi dwar il-privattivi u fit-tilwim dwar il-privattivi bl-ogħla kompetenza rikonoxxuta. Huma għandhom jinħatru, f'konformità mal-proċedura stabbilita fl-Istatut, għal mandat ta' sitt snin. Dak il-mandat għandu jkun jista' jiġġedded.

(3)   Il-kompożizzjoni tal-Kumitat Konsultattiv għandha tiżgura firxa wiesgħa ta' ħila esperta rilevanti u r-rappreżentanza ta' kull wieħed mill-Istati Membri Kontraenti. Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv għandhom ikunu kompletament indipendenti fit-twettiq ta' dmirijiethom u m'għandhomx ikunu marbutin b'ebda struzzjoni.

(4)   Il-Kumitat Kunsultattiv għandu jadotta r-regoli ta' proċedura tiegħu.

(5)   Il-Kumitat Konsultattiv għandu jaħtar President minn fost il-membri tiegħu għal mandat ta' tliet snin. Dak il-mandat għandu jkun jista' jiġġedded.

KAPITOLU III

Imħallfin tal-qorti

Artikolu 15

Kriterji ta' eliġibbiltà għall-ħatra ta' mħallfin

(1)   Il-Qorti għandha tkun magħmula minn imħallfin ikkwalifikati legalment kif ukoll minn imħallfin ikkwalifikati teknikament. L-imħallfin għandhom jiżguraw l-ogħla standards ta' kompetenza u għandu jkollhom esperjenza ippruvata fil-qasam tat-tilwim dwar il-privattivi.

(2)   L-imħallfin ikkwalifikati legalment għandu jkollhom il-kwalifiki meħtieġa biex jinħatru għall-karigi ġudizzjarji fi Stat Membru Kontraenti.

(3)   L-imħallfin ikkwalifikati teknikament għandu jkollhom grad universitarju u esperjenza ippruvata f'qasam tat-teknoloġija. Huma għandhom ikollhom ukoll għarfien ippruvat tal-liġi ċivili u l-proċedura rilevanti fit-tilwim dwar il-privattivi.

Artikolu 16

Proċedura tal-ħatra

(1)   Il-Kumitat Konsultattiv għandu jistabbilixxi lista tal-kandidati l-aktar adatti biex jinħatru bħala mħallfin tal-Qorti, f'konformità mal-Istatut.

(2)   Abbażi ta' dik il-lista, il-Kumitat Amministrattiv għandu jaħtar l-imħallfin tal-Qorti waqt li jaġixxi bi qbil komuni.

(3)   Id-dispożizzjonijiet ta' implimentazzjoni għall-ħatra ta' mħallfin jinsabu fl-Istatut.

Artikolu 17

Indipendenza ġuridika u imparzjalità

(1)   Il-Qorti, l-imħallfin tagħha u r-Reġistratur għandhom igawdu indipendenza ġuridika. Fit-twettiq ta' dmirijiethom, l-imħallfin m'għandhomx ikunu marbutin b'ebda struzzjoni.

(2)   L-imħallfin ikkwalifikati legalment, kif ukoll imħallfin ikkwalifikati teknikament li huma mħallfin full-time tal-Qorti, ma jistgħux ikunu impenjati f'ebda okkupazzjoni oħra, kemm jekk bil-ħlas kif ukoll jekk le, sakemm ma tingħatax eċċezzjoni mill-Kumitat Amministrattiv.

(3)   Minkejja l-paragrafu 2, l-eżerċizzju tal-uffiċċju ta' mħallfin ma għandux jeskludi l-eżerċizzju ta' funzjonijiet ġuridiċi oħrajn f'livell nazzjonali.

(4)   L-eżerċizzju tal-uffiċċju ta' mħallfin ikkwalifikati teknikament li huma mħallfin part-time tal-Qorti ma għandux jeskludi l-eżerċizzju ta' funzjonijiet oħrajn dment li ma hemm ebda konflitt ta' interess.

(5)   F'każ ta' konflitt ta' interess, l-imħallef ikkonċernat ma għandux jieħu sehem fil-proċedimenti. Ir-regoli li jirregolaw konflitti ta' interess jinsabu fl-Istatut.

Artikolu 18

Grupp ta' Mħallfin

(1)   Għandu jiġi stabbilit Grupp ta' Mħallfin skont l-Istatut.

(2)   Il-Grupp ta' Mħallfin għandu jkun kompost minn imħallfin ikkwalifikati legalment u mħallfin ikkwalifikati teknikament mill-Qorti tal-Prim'Istanza li huma mħallfin full-time jew part-time tal-Qorti. Il-Grupp ta' Mħallfin għandu jinkludi tal-inqas imħallef wieħed ikkwalifikat teknikament għal kull qasam ta' teknoloġija bil-kwalifiki u l-esperjenza rilevanti. L-imħallfin ikkwalifikati teknikament mill-Grupp ta' Mħallfin għandhom ikunu disponibbli wkoll għall-Qorti tal-Appell.

(3)   Fejn hu previst minn dan il-Ftehim jew l-Istatut, l-imħallfin mill-Grupp ta' Mħallfin għandhom ikunu allokati għad-diviżjoni kkonċernata mill-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza. L-allokazzjoni tal-imħallfin għandha tkun ibbażata fuq il-kompetenza legali jew teknika, il-ħiliet lingwistiċi u l-esperjenza rilevanti tagħhom. L-allokazzjoni ta' mħallfin għandha tiggarantixxi l-istess kwalità għolja ta' xogħol u l-istess livell għoli ta' kompetenza legali u teknika fil-kulleġġi ġudikanti kollha tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

Artikolu 19

Qafas ta' taħriġ

(1)   Għandu jiġi stabbilit qafas ta' taħriġ għall-imħallfin, li d-dettalji tiegħu jinsabu fl-Istatut, sabiex jiġu mtejba u miżjuda l-kompetenzi disponibbli fir-rigward tat-tilwim dwar il-privattivi u biex tiġi żgurata distribuzzjoni ġeografika wiesgħa ta' tali għarfien u esperjenza speċifiċi. Il-faċilitajiet għal dak il-qafas ser ikunu lokalizzati f'Budapest.

(2)   B'mod partikolari l-qafas ta' taħriġ għandu jiffoka fuq:

(a)

apprendistati f'diviżjonijiet jew qrati tal-privattivi nazzjonali tal-Qorti ta' Prim'Istanza li jisimgħu għadd sostanzjali ta' kawżi ta' tilwim dwar il-privattivi;

(b)

titjib ta' ħiliet lingwistiċi;

(c)

aspetti tekniċi tal-liġi dwar il-privattivi;

(d)

id-disseminazzjoni tal-għarfien u l-esperjenza dwar il-proċedura ċivili għal imħallfin ikkwalifikati teknikament;

(e)

it-tħejjija ta' kandidati-imħallfin.

(3)   Il-qafas ta' taħriġ għandu jipprovdi taħriġ kontinwu. Għandhom jiġu organizzati laqgħat regolari bejn l-imħallfin kollha tal-Qorti sabiex jiddiskutu l-iżviluppi fil-liġi tal-privattivi u sabiex jiżguraw konsistenza tal-ġurisprudenza tal-Qorti.

KAPITOLU IV

Is-supremazija tal-liġi tal-unjoni, l-obbligu u r-responsabbiltà tal-istati membri kontraenti

Artikolu 20

Is-supremazija tal-Liġi tal-Unjoni u r-rispett tagħha

Il-Qorti għandha tapplika l-liġi tal-Unjoni fl-intier tagħha u għandha tirrispetta s-supremazija tagħha.

Artikolu 21

Talbiet għal deċiżjonijiet preliminari

Bħala qorti komuni għall-Istati Membri Kontraenti u bħala parti mis-sistema ġudizzjarja tagħhom, il-Qorti għandha tikkoopera mal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea biex tiġi żgurata l-applikazzjoni korretta u l-interpretazzjoni uniformi tal-liġi tal-Unjoni, bħal kwalunkwe qorti nazzjonali, f'konformità mal-Artikolu 267 TFUE b'mod partikolari. Id-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu vinkolanti fuq il-Qorti.

Artikolu 22

Obbligazzjoni għal dannu kkawżat minn ksur tal-liġi tal-Unjoni

(1)   L-Istati Membri Kontraenti għandhom obbligazzjoni in solidum għal dannu li jirriżulta minn ksur tal-liġi tal-Unjoni mill-Qorti tal-Appell, f'konformità mal-liġi tal-Unjoni dwar obbligu mhux kuntrattwali tal-Istati Membri għal dannu kkawżat mill-qrati nazzjonali tagħhom li jiksru l-liġi tal-Unjoni.

(2)   Azzjoni għal danni bħal dawn għandha titressaq kontra l-Istat Membru Kontraenti fejn ir-rikorrent għandu r-residenza jew il-post prinċipali tan-negozju tiegħu jew, fin-nuqqas ta' residenza jew ta' post prinċipali tan-negozju, il-post tan-negozju, quddiem l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru Kontraenti. Meta ir-rikorrent m'għandux residenza jew post prinċipali tan-negozju tiegħu jew, fin-nuqqas ta' residenza jew post prinċipali tan-negozju, post tan-negozju fi Stat Membru Kontraenti, ir-rikorrent jista' jressaq azzjoni bħal din kontra l-Istat Membru Kontraenti fejn il-Qorti tal-Appell għandha s-sede tagħha, quddiem l-awtorità kompetenti ta' dak l-Istat Membru Kontraenti.

L-awtorità kompetenti għandha tapplika l-lex fori, bl-eċċezzjoni tad-dritt internazzjonali privat tagħha, għall-kwistjonijiet kollha li mhumiex irregolati mil-liġi tal-Unjoni jew minn dan il-Ftehim. Ir-rikorrent għandu jkun intitolat li jikseb l-ammont sħiħ ta' danni mogħtija mill-awtorità kompetenti mill-Istat Membru Kontraenti li kontrih tressqet l-azzjoni.

(3)   L-Istat Membru Kontraenti li ħallas id-danni huwa intitolat li jikseb kontribut proporzjonali, stabbilit f'konformità mal-metodu stabbilit fl-Artikolu 37(3) u (4), mill-Istati Membri Kontraenti l-oħra. Ir-regoli dettaljati li jirregolaw il-kontribuzzjoni tal-Istati Membri Kontraenti skont dan il-paragrafu għandhom jiġu ddeterminati mill-Kumitat Amministrattiv.

Artikolu 23

Ir-responsabbiltà tal-Istati Membri Kontraenti

L-azzjonijiet tal-Qorti huma attribwibbli direttament lil kull Stat Membru Kontraenti individwalment, inkluż għall-finijiet tal-Artikoli 258, 259 u 260 tat-TFUE, u lill-Istati Membri Kontraenti kollha b'mod kollettiv.

KAPITOLU V

Sorsi tal-liġi u liġi sostantiva

Artikolu 24

Sorsi tal-liġi

(1)   F'konformità sħiħa mal-Artikolu 20, meta tisma' kawża mressqa quddiemha skont dan il-Ftehim, il-Qorti għandha tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha fuq:

(a)

il-liġi tal-Unjoni, inkluż ir-Regolament (UE) Nru 1257/2012 u r-Regolament (UE) Nru 1260/2012 (7);

(b)

dan il-Ftehim;

(c)

il-KEP;

(d)

ftehimiet internazzjonali oħra applikabbli għall-privattivi u vinkolanti għall-Istati Membri Kontraenti kollha; u

(e)

il-liġi nazzjonali.

(2)   Sal-punt li l-Qorti għandha tibbaża d-deċiżjonijiet tagħha fuq il-liġi nazzjonali, inkluż fejn rilevanti il-liġi ta' Stati mhux kontraenti, il-liġi applikabbli għandha tiġi ddeterminata:

(a)

permezz ta' dispożizzjonijiet direttament applikabbli tal-liġi tal-Unjoni li fihom regoli tad-dritt internazzjonali privat, jew

(b)

fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet direttament applikabbli tal-liġi tal-Unjoni jew fejn din tal-aħħar ma tapplikax, permezz ta' strumenti internazzjonli li fihom regoli tad-dritt internazzjonali privat; jew

(c)

fin-nuqqas tad-dispożizzjonijiet imsemmija fil-punti (a) u (b), permezz ta' dispożizzjonijiet nazzjonali dwar id-dritt internazzjonali privat kif iddeterminati mill-Qorti.

(3)   Il-liġi ta' Stati mhux kontraenti għandha tapplika meta indikat permezz tal-applikazzjoni tar-regoli msemmijin fil-paragrafu 2, b'mod partikolari fir-rigward tal-Artikoli 25 sa 28, 54, 55, 64, 68 u 72.

Artikolu 25

Dritt għall-prevenzjoni tal-użu dirett tal-invenzjoni

Privattiva għandha tagħti lis-sid tagħha d-dritt li jipprevjeni lil kwalunkwe parti terza li m'għandhiex il-kunsens tas-sid minn dan li ġej:

(a)

tagħmel, toffri, tqiegħed fis-suq jew tuża prodott li huwa s-suġġett tal-privattiva, jew timporta jew taħżen il-prodott għal dawk il-finijiet;

(b)

tuża proċess li huwa s-suġġett tal-privattiva jew, fejn il-parti terza taf, jew kellha tkun taf, li l-użu tal-proċess huwa pprojbit mingħajr il-kunsens tas-sid tal-privattiva, toffri l-proċess għall-użu fit-territorju tal-Istati Membri Kontraenti li fihom dik il-privattiva jkollha effett;

(c)

toffri, tqiegħed fis-suq, tuża jew timporta jew taħżen għal dawk il-finijiet prodott miksub direttament minn proċess li huwa s-suġġett ta' privattiva.

Artikolu 26

Id-dritt għall-prevenzjoni tal-użu indirett tal-invenzjoni

(1)   Privattiva għandha tagħti d-dritt lis-sid tagħha li jipprevjeni lil kwalunkwe parti terza li ma għandhiex il-kunsens tas-sid milli tforni jew toffri li tforni, fit-territorju tal-Istat Membru Kontraenti li fihom dik il-privattiva jkollha effett, lil kwalunkwe persuna, ħlief dik li hija intitolata li tisfrutta l-invenzjoni protetta mill–privattiva, b'mezzi, relatati ma' element essenzjali ta' dik l-invenzjoni, sabiex tiddaħħal fis-seħħ hemmhekk, meta l-parti terza taf, jew kellha tkun taf, li dawk il-mezzi huma xierqa u intenzjonati sabiex idaħħlu fis-seħħ dik l-invenzjoni.

(2)   Il-paragrafu 1 m'għandux japplika meta l-mezzi huma prodotti kummerċjali prinċipali, ħlief meta l-parti terza tħajjar lill-persuna fornuta twettaq kwalunkwe att ipprojbit mill-Artikolu 25.

(3)   Il-persuni li jwettqu l-atti msemmijin fl-Artikolu 27 (a) sa (e) m'għandhomx jitqiesu bħala partijiet intitolati sabiex jisfruttaw l-invenzjoni fis-sens tal-paragrafu 1.

Artikolu 27

Limitazzjonijiet tal-effetti ta' privattiva

Id-drittijiet konferiti minn privattiva m'għandhomx jiġu estiżi għal kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(a)

atti magħmulin privatament u għal finijiet mhux kummerċjali;

(b)

atti magħmulin għal finijiet esperimentali relatati mas-suġġett tal-invenzjoni protetta minn privattiva;

(c)

l-użu ta’ materjal bijoloġiku għal finijiet ta' tnissil, jew tal-iskoperta u l-iżvilupp ta’ kwalunkwe varjetà ġdida tal-pjanti;

(d)

l-atti permessi skont l-Artikolu 13(6) tad-Direttiva 2001/82/KE (8) jew l-Artikolu 10(6) tad-Direttiva 2001/83/KE (9) fir-rigward ta' kwalunkwe privattiva li tkopri l-prodott fis-sens ta' kwalunkwe waħda minn dawk id-Direttivi;

(e)

it-preparazzjoni improviżata minn spiżerija, għal każijiet indiviwali, ta' mediċina skont riċetta medika jew atti li jikkonċernaw il-mediċina ppreparata b'dan il-mod;

(f)

l-użu tal-invenzjoni protetta bi privattiva abbord bastimenti ta' pajjiżi tal-Unjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Unjoni ta’ Pariġi) jew membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, barra minn dawk l-Istati Membri Kontraenti li fihom għandha effett dik il-privattiva, fl-istruttura ta’ tali bastiment, fil-makkinarju, l-apparat għall-kontoll tal-qlugħ, l-irkaptu u aċċessorji oħra, meta dawn il-bastimenti b'mod temporanju jew aċċidentali jidħlu fl-ilmijiet ta' Stat Membru Kontraenti li fihom dik il-privattiva għandha effett, sakemm dik l-invenzjoni tintuża hemmhekk esklussivament għall-ħtiġijiet tal-bastiment;

(g)

l-użu tal-invenzjoni protetta bi privattiva fil-kostruzzjoni jew it-tħaddim ta’ inġenji tal-ajru jew vetturi tal-art jew mezzi oħra tat-trasport ta’ pajjiżi tal-Unjoni Internazzjonali għall-Protezzjoni tal-Proprjetà Industrijali (Unjoni ta’ Pariġi) jew membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, ħlief għal dawk l-Istati Membri Kontraenti li fihom dik il-privattiva għandha effett, jew ta’ aċċessorji għal tali inġenji tal-ajru jew vetturi tal-art, meta dawn b’mod temporanju jew aċċidentali jidħlu fit-territorju ta' Stat Membru Kontraenti li fihom dik il-privattiva għandha effett;

(h)

l-atti speċifikati fl-Artikolu 27 tal-Konvenzjoni dwar l-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali tas-7 ta' Diċembru 1944 (10), meta dawn l-atti jikkonċernaw l-inġenju tal-ajru ta' pajjiż parti għall-Konvenzjoni minbarra Stat Membru Kontraenti li fih għandha effett dik il-privattiva;

(i)

l-użu minn bidwi tal-prodott tal-ħsad tiegħu għall-propogazzjoni jew il-multiplikazzjoni minnu fl-impriża tiegħu stess, dment li l-materjal tal-propagazzjoni tal-pjanti nbiegħ jew ġie kkummerċjalizzat mod ieħor lill-bidwi minn jew bil-kunsens tas-sid tal-privattiva għal użu agrikolu. Il-limitu u l-kondizzjonijiet għal dan l-użu jikkorrispondu għal dawk taħt l-Artikolu 14 tar-Regolament (KE) Nru 2100/94 (11);

(j)

l-użu minn bidwi ta' bhejjem protetti għal fini agrikolu, sakemm annimali għat-tgħammir jew materjal ieħor tar-riproduzzjoni tal-annimali nbiegħu jew ġew ikkumerċjalizzati mod ieħor lill-bidwi minn jew bil-kunsens tas-sid tal-privattiva. Tali użu jinkludi li l-annimal jew il-materjal ieħor tar-riproduzzjoni tal-annimal ikunu disponibbli għall-finijiet li l-bidwi jwettaq l-attività agrikola tiegħu, iżda mhux il-bejgħ tiegħu fil-qafas ta', jew għall-finijiet ta', attività riproduttiva kummerċjali;

(k)

l-atti u l-użu tal-informazzjoni miksuba kif permess skont l-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva tal-Kunsill Nru 2009/24/KE (12), b’mod partikolari, permezz tad-dispożizzjonijiet tagħha dwar id-dekumpilazzjoni u l-interoperabbiltà; u

(l)

l-atti permessi skont l-Artikolu 10 tad-Direttiva 98/44/KE (13).

Artikolu 28

Dritt ibbażat fuq l-użu preċedenti tal-invenzjoni

Kwalunkwe persuna, li, jekk kienet ingħatat privattiva nazzjonali fir-rigward ta' invenzjoni, kien ikollha, fi Stat Membru Kontraenti, dritt ibbażat fuq l-użu preċedenti ta' dik l-invenzjoni jew dritt ta' pussess personali ta' dik l-invenzjoni, għandha tgawdi, f'dak l-Istat Membru Kontraenti, l-istess drittijiet fir-rigward ta' privattiva għall-istess invenzjoni.

Artikolu 29

Eżawriment tad-drittijiet mogħtija minn privattiva Ewropea

Id-drittijiet mogħtija minn privattiva Ewropea m’għandhomx jiġu estiżi għal atti li jikkonċernaw prodott kopert minn dik il-privattiva wara li dak il-prodott ikun tqiegħed fis-suq fl-Unjoni Ewropea, mill-proprjetarju tal-privattiva jew bil-kunsens tiegħu, ħlief jekk ikun hemm raġunijiet leġittimi sabiex il-proprjetarju tal-privattiva jopponi aktar kummerċjalizzazjoni tal-prodott.

Artikolu 30

Effetti ta' ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari

Ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari għandu jagħti l-istess drittijiet kif mogħtija bil-privattiva u għandu jkun soġġett għall-istess limitazzjonijiet u għall-istess obbligi.

KAPITOLU VI

Ġurisdizzjoni u kompetenza internazzjonali

Artikolu 31

Ġurisdizzjoni internazzjonali

Il-ġurisdizzjoni internazzjonali tal-Qorti għandha tiġi stabbilita f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 jew, fejn applikabbli, abbażi tal-Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali (il-Konvenzjoni ta' Lugano) (14).

Artikolu 32

Kompetenza tal-Qorti

(1)   Il-Qorti għandu jkollha kompetenza esklussiva fir-rigward ta':

(a)

azzjonijiet għal ksur veru jew mhedded ta' privattivi u ċertifikati ta' protezzjoni supplementari u difiżi relatati, inklużi kontrotalbiet li jikkonċernaw il-liċenzji;

(b)

azzjonijiet għal dikjarazzjonijiet ta' nuqqas ta' ksur ta' privattivi u ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari;

(c)

azzjonijiet għal miżuri u inġunzjonijiet proviżjorji u protettivi;

(d)

azzjonijiet għal revoka ta' privattivi u għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta' ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari;

(e)

azzjonijiet għal revoka ta' privattivi u għal dikjarazzjoni ta’ invalidità ta' ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari;

(f)

azzjonijiet għal danni jew kumpens derivati mill-protezzjoni proviżorja mogħtija permezz ta' applikazzjoni ppubblikata għal privattiva Ewropea;

(g)

azzjonijiet relatati mal-użu tal-invenzjoni qabel l-għoti tal-privattiva jew id-dritt ibbażat fuq l-użu preċedenti tal-invenzjoni;

(h)

azzjonijiet għall-kumpens għal liċenzji abbażi tal-Artikolu 8 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012; u

(i)

azzjonijiet li jikkonċernaw id-deċiżjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi fit-twettiq tal-kompiti msemmijin fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012.

(2)   Il-qrati nazzjonali tal-Istati Membri Kontraenti għandhom jibqgħu kompetenti għal azzjonijiet relatati mal-privattivi u ċ-ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari li ma jidħlux fil-kompetenza esklussiva tal-Qorti.

Artikolu 33

Kompetenza tad-diviżjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza

(1)   Mingħajr preġudizzju għall-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu, azzjonijiet imsemmija fl-Artikolu 32(1)(a), (c), (f) u (g) għandhom jitressqu quddiem:

(a)

id-diviżjoni lokali ospitata mill-Istat Membru Kontraenti fejn seħħ jew jista' jseħħ il-ksur veru jew mhedded, jew id-diviżjoni reġjonali li fiha jipparteċipa dak l-Istat Membru Kontraenti; jew

(b)

id-diviżjoni lokali ospitata mill-Istat Membru Kontraenti fejn il-konvenut jew, fil-każ ta' konvenuti multipli, wieħed mill-konvenuti għandu r-residenza tiegħu, jew il-post prinċipali tan-negozju, jew fin-nuqqas ta' residenza jew post prinċipali tan-negozju, il-post tan-negozju tiegħu, jew id-diviżjoni reġjonali li fih dak l-Istat Membru Kontraenti jipparteċipa. Azzjoni tista' titressaq kontra konvenuti multipli biss fejn il-konvenuti għandhom relazzjoni kummerċjali u fejn l-azzjoni hija relatata mal-istess ksur allegat.

L-azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 32(1)(h) għandhom jitressqu quddiem id-diviżjoni lokali jew reġjonali f'konformità mal-punt (b) tal-ewwel subparagrafu.

Azzjonijiet kontra konvenuti li għandhom ir-residenza tagħhom, jew il-post prinċipali tan-negozju jew, fin-nuqqas ta' residenza jew post prinċipali tan-negozju, il-post tan-negozju tagħhom, barra mit-territorju tal-Istati Membri Kontraenti għandhom jitressqu quddiem id-diviżjoni lokali jew reġjonali f'konformità mal-punt (a) tal-ewwel subparagrafu ta' dan il-paragrafu jew quddiem id-diviżjoni ċentrali.

Jekk l-Istat Membru Kontraenti kkonċernat ma jospitax diviżjoni lokali u ma jipparteċipax f'diviżjoni reġjonali, l-azzjonijiet għandhom jitressqu quddiem id-diviżjoni ċentrali.

(2)   Jekk azzjoni msemmija fl-Artikolu 32(1)(a), (c), (f), (g) jew (h) hija pendenti quddiem diviżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza, kwalunkwe azzjoni msemmija fl-Artikolu 32(1)(a), (c), (f), (g) jew (h) bejn l-istess partijiet dwar l-istess privattiva ma tistax titressaq quddiem diviżjoni oħra.

Jekk azzjoni msemmija fl-Artikolu 32(1)(a) hija pendenti quddiem diviżjoni reġjonali u l-ksur sar fit-territorji ta' tliet diviżjonijiet reġjonali jew aktar, id-diviżjoni reġjonali kkonċernata għandha, fuq it-talba tal-konvenut, tirreferi l-każ lid-diviżjoni ċentrali.

F'każ li azzjoni bejn l-istess partijiet dwar l-istess privattiva titressaq quddiem diversi diviżjonijiet differenti, id-diviżjoni li ġiet invokata l-ewwel għandha tkun kompetenti għall-każ kollu u kwalunkwe diviżjoni li tiġi invokata aktar tard għandha tiddikjara l-azzjoni inammissibbli f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura.

(3)   Kontrotalba għal revoka kif imsemmija fl-Artikolu 32(1)(e) tista' titressaq fil-każ ta' azzjoni għal ksur kif imsemmi fl-Artikolu 32(1)(a). Id-diviżjoni lokali jew reġjonali kkonċernat, wara li tkun semgħet lill-partijiet, għandu jkollha d-diskrezzjoni li, jew:

(a)

tipproċedi kemm bl-azzjoni għal ksur kif ukoll bil-kontrotalba għal revoka u titlob lill-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza sabiex, f'konformità mal-Artikolu 18(3), jalloka mill-Grupp ta' Mħallfin imħallef ikkwalifikat teknikament bi kwalifiki u esperjenza fil-qasam tat-teknoloġija kkonċernata.

(b)

tirreferi l-kontrotalba għal revoka għal deċiżjoni lid-diviżjoni ċentrali u tissospendi jew tipproċedi bl-azzjoni għal ksur; jew

(c)

bi ftehim mal-partijiet, tirreferi l-każ għal deċiżjoni lid-diviżjoni ċentrali.

(4)   L-azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 32(1)(b) u (d) għandhom jitressqu quddiem id-diviżjoni ċentrali. Madankollu, jekk azzjoni għal ksur kif imsemmi fl-Artikolu 32(1)(a) bejn l-istess partijiet relatata mal-istess privattiva tressqet quddiem diviżjoni lokali jew reġjonali, dawn l-azzjonijiet jistgħu jitressqu biss quddiem l-istess diviżjoni lokali jew reġjonali.

(5)   Jekk azzjoni għal revoka kif imsemmija fl-Artikolu 32(1)(e) hija pendenti quddiem id-diviżjoni ċentrali, azzjoni għal ksur kif imsemmija fl-Artikolu 32(1)(a) bejn l-istess partijiet relatata mal-istess privattiva tista' titressaq quddiem kwalunkwe diviżjoni f'konformità mal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu jew quddiem id-diviżjoni ċentrali. Id-diviżjoni lokali jew reġjonali kkonċernata għandu jkollha d-diskrezzjoni li tipproċedi f'konformità mal-paragrafu 2 ta' dan l-Artikolu.

(6)   Azzjoni għal dikjarazzjoni ta' nuqqas ta' ksur kif imsemmija fl-Artikolu 32(1)(b) pendenti quddiem id-diviżjoni ċentrali għandha titwaqqaf ladarba azzjoni għal ksur kif imsemmija fl-Artikolu 32(1)(a) bejn l-istess partijiet jew bejn id-detentur ta' liċenzja esklużiva u l-parti li qed titlob dikjarazzjoni għal nuqqas ta' ksur relatat mal-istess privattiva titressaq quddiem diviżjoni lokali jew reġjonali fi żmien tliet xhur mid-data li fiha l-azzjoni kienet inbdiet quddiem id-diviżjoni ċentrali.

(7)   Il-partijiet jistgħu jaqblu li jressqu azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 32(1)(a)- (h) quddiem id-diviżjoni tal-għażla tagħhom, inkluż id-diviżjoni ċentrali.

(8)   L-azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 32(1)(d) u (e) jistgħu jitressqu mingħajr ma l-applikant ikollu jagħmel avviż ta' oppożizzjoni mal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

(9)   L-azzjonijiet imsemmijin fl-Artikolu 32(1)(i) għandhom jitressqu quddiem id-diviżjoni ċentrali.

(10)   Parti għandha tinforma lill-Qorti dwar kwalunkwe revoka, limitazzjoni jew proċedimenti ta' oppożizzjoni pendenti quddiem l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi, u dwar kwalunkwe talba għal ipproċessar aċċelerat quddiem l-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi. Il-Qorti tista' twaqqaf il-proċedimenti tagħha meta tkun mistennija deċiżjoni rapida mill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

Artikolu 34

Ambitu territorjali tad-deċiżjonijiet

Id-Deċiżjonijiet tal-Qorti, fil-każ ta' privattiva Ewropea, għandhom ikopru t-territorju tal-Istati Membri Kontraenti li għalihom il-privattiva għandha effett.

KAPITOLU VII

Medjazzjoni u arbitraġġ fil-qasam tal-privattivi

Artikolu 35

Ċentru għall-medjazzjoni u l-arbitraġġ fil-qasam tal-privattivi

(1)   B'dan huwa stabbilit ċentru għall-medjazzjoni u l-arbitraġġ fil-qasam tal-privattivi ("iċ-Ċentru"). Huwa għandu jkollu s-sede tiegħu f'Ljubljana u f'Lisbona.

(2)   Iċ-Ċentru għandu jipprovdi faċilitajiet għall-medjazzjoni u l-arbitraġġ għal tilwim dwar il-privattivi li jaqa' fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan il-Ftehim. L-Artikolu 82 għandu japplika mutatis mutandis għal kwalunkwe soluzzjoni milħuqa permezz tal-użu tal-faċilitajiet taċ-Ċentru, inkluż permezz ta' medjazzjoni. Madankollu, privattiva ma tistax tiġi rrevokata jew limitata fi proċedimenti ta' medjazzjoni jew arbitraġġ.

(3)   Iċ-Ċentru għadu jistabbilixxi Regoli ta' Medjazzjoni u Arbitraġġ.

(4)   Iċ-Ċentru għandu jħejji lista ta' medjaturi u arbitri sabiex jassistu lill-partijiet fis-soluzzjoni tat-tilwim tagħhom.

TAQSIMA II -

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 36

Baġit tal-Qorti

(1)   Il-baġit tal-Qorti għandu jiġi ffinanzjat mid-dħul finanzjarju tal-Qorti stess u tal-anqas fil-perijodu transizzjonali msemmi fl-Artikolu 83 kif meħtieġ, permezz ta' kontribuzzjonijiet mill-Istati Membri Kontraenti. Il-baġit għandu jkun ibbilanċjat.

(2)   Id-dħul finanzjarju tal-Qorti stess għandu jinkludi d-drittijiet tal-qorti u dħul ieħor.

(3)   Id-drittijiet tal-Qorti għandhom jiġu stabbiliti mill-Kumitat Amministrattiv. Huma għandhom jikkonsistu f'tariffa fissa, ikkombinata ma' tariffa bbażata fuq valur 'il fuq minn limitu definit minn qabel. Id-drittijiet tal-Qorti għandhom ikunu stabbiliti f'livell li jiżgura bilanċ korrett bejn il-prinċipju ta' aċċess ġust għall-ġustizzja, b'mod partikolari għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju, mikroentitajiet, persuni fiżiċi, organizzazzjonijet mingħajr skop ta' profitt, universitajiet u organizzazzjonijiet tar-riċerka pubblika u kontribuzzjoni adegwata tal-partijiet għall-ispejjeż li jsiru mill-Qorti, filwaqt li jiġu rikonoxxuti l-benefiċċji ekonomiċi lill-partijiet involuti, u l-objettiv ta' Qorti li tiffinanzja lilha nfisha b'finanzi bbilanċjati. Il-livell tad-drittijiet tal-Qorti għandu jiġi eżaminat perjodikament mill-Kumitat Amministrattiv. Jistgħu jiġu kkunsidrati miżuri ta' appoġġ immirati għal intrapriżi żgħar u ta' daqs medju u mikroentitajiet.

(4)   Jekk il-Qorti ma tistax tibbilanċja l-baġit tagħha mir-riżorsi proprji tagħha, l-Istati Membri Kontraenti għandhom jgħaddulha kontribuzzjonijiet finanzjarji speċjali.

Artikolu 37

Finanzjament tal-Qorti

(1)   L-ispejjeż operattivi tal-Qorti għandhom ikunu koperti mill-baġit tal-Qorti, f'konformità mal-Istatut.

L-Istati Membri Kontraenti li jistabbilixxu diviżjoni lokali għandhom jipprovdu l-faċilitajiet meħtieġa għal dak il-fini. L-Istati Membri Kontraenti li jikkondividu diviżjoni reġjonali għandhom jipprovdu flimkien il-faċilitajiet meħtieġa għal dak il-fini. L-Istati Membri Kontraenti li jospitaw id-diviżjoni ċentrali, it-taqsimiet tagħha jew il-Qorti tal-Appell għandhom jipprovdu l-faċilitajiet meħtieġa għal dak il-fini. Matul perijodu transizzjonali inizjali ta' seba' snin li jibdew mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-Istati Membri Kontraenti kkonċernati għandhom jipprovdu wkoll persunal ta' appoġġ amministrattiv, mingħajr preġudizzju għall-Istatut ta’ dak il-persunal.

(2)   Fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, l-Istati Membri Kontraenti għandhom jipprovdu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji inizjali meħtieġa għall-istabbiliment tal-Qorti.

(3)   Matul il-perijodu transizzjonali inizjali ta' seba' snin, li jibda mid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-kontribuzzjoni ta' kull Stat Membru Kontraenti li rratifika jew aderixxa għall-Ftehim qabel id-dħul fis-seħħ tiegħu għandha tiġi kkalkulata abbażi tan-numru ta' privattivi Ewropej li għandhom effett fit-territorju ta' dak l-Istat fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim u n-numru ta' privattivi Ewropej li fir-rigward tagħhom azzjonijiet għal ksur jew għal revoka tressqu quddiem il-qrati nazzjonali ta' dak l-Istat fit-tliet snin ta' qabel id-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

Matul l-istess perijodu transizzjonali inizjali ta' seba' snin, għal Stati Membri li jirratifikaw, jew jaderixxu għal dan il-Ftehim wara d-dħul fis-seħħ tiegħu, il-kontribuzzjonijiet għandhom jiġu kkalkulati abbażi tan-numru ta' privattivi Ewropej li għandhom effett fit-territorju tal-Istat Membru li qed jirratifika jew jaderixxi fid-data tar-ratifika jew l-adeżjoni u n-numru ta' privattivi Ewropej li fir-rigward tagħhom azzjonijiet għal ksur jew għal revoka tressqu quddiem il-qrati nazzjonali tal-Istat Membru li qed jirratifika jew jaderixxi fit-tliet snin ta' qabel ir-ratifika jew l-adeżjoni.

(4)   Wara t-tmiem tal-perijodu transizzjonali inizjali ta' seba' snin, li fihom il-Qorti hi mistennija li għandha ssir tiffinanzja lilha nfisha, jekk ikunu meħtieġa kontribuzzjonijiet eċċezzjonali mill-Istati Membri Kontraenti, dawn għandhom jiġu ddeterminati f'konformità mal-iskala għad-distribuzzjoni ta' drittijiet annwali ta' tiġdid għal privattivi Ewropej b'effett unitarju applikabbli fiż-żmiem li ssir meħtieġa l-kontribuzzjoni.

Artikolu 38

Finanzjament għall-qafas ta' taħriġ għall-imħallfin

Il-qafas ta' taħriġ għall-imħallfin għandu jiġi ffinanzjat mill-baġit tal-Qorti.

Artikolu 39

Finanzjament taċ-Ċentru

L-ispejjeż operattivi taċ-Ċentru għandhom jiġu ffinanzjati mill-baġit tal-Qorti.

PARTI III

ORGANIZZAZZJONI U DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

KAPITOLU I

Dispożizzjonijiet ġenerali

Artikolu 40

Statut

(1)   L-Istatut għandu jistabbilixxi d-dettalji tal-organizzazzjoni u l-funzjonament tal-Qorti.

(2)   L-Istatut huwa anness għal dan il-Ftehim. L-Istatut jista' jiġi emendat permezz ta' deċiżjoni tal-Kumitat Amministrattiv, abbażi ta' proposta tal-Qorti jew proposta ta' Stat Membru Kontraenti wara konsultazzjoni mal-Qorti. Madankollu, tali emendi m'għandhomx jikkontradixxu jew ibiddlu dan il-Ftehim.

(3)   L-Istatut għandu jiggarantixxi li l-funzjonament tal-Qorti jiġi organizzat bl-aktar mod effiċjenti u kosteffettiv u għandu jiżgura aċċess ekwu għall-ġustizzja.

Artikolu 41

Regoli ta' Proċedura

(1)   Ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jistabbilixxu d-dettalji tal-proċedimenti quddiem il-Qorti. Dawn għandhom jikkonformaw ma' dan il-Ftehim u l-Istatut.

(2)   Ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jiġu adottati mill-Kumitat Amministrattiv abbażi ta' konsultazzjonijiet wesgħin mal-partijiet interessati. Għandha tintalab l-opinjoni minn qabel tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-kompatibbiltà tar-Regoli ta' Proċedura mal-liġi tal-Unjoni.

Ir-Regoli ta' Proċedura jistgħu jiġu emendati permezz ta' deċiżjoni tal-Kumitat Amministrattiv, abbażi ta' proposta mill-Qorti u wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni Ewropea. Madankollu, tali emendi m'għandhomx jikkontradixxu jew ibiddlu dan il-Ftehim jew l-Istatut.

(3)   Ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jiggarantixxu li d-deċiżjonijiet tal-Qorti jkunu tal-ogħla kwalità u li l-proċedimenti jiġu organizzati bl-aktar mod effiċjenti u kosteffettiv. Huma għandhom jiżguraw bilanċ ġust bejn l-interessi leġittimi tal-partijiet kollha. Huma għandhom jipprevedu għal-livell meħtieġ ta' diskrezzjoni tal-imħallfin mingħajr ma jfixklu l-prevedibbiltà tal-proċedimenti għall-partijiet.

Artikolu 42

Proporzjonalità u ġustizzja

(1)   Il-Qorti għandha tittratta t-tilwim b'modi li huma proporzjonati mal-importanza u l-kumplessità tagħhom.

(2)   Il-Qorti għandha tiżgura li r-regoli, il-proċeduri u r-rimedji previsti f'dan il-Ftehim u fl-Istatut jintużaw b'mod ġust u ekwu u li ma jxekklux il-kompetizzjoni.

Artikolu 43

Ġestjoni tal-kawżi

Il-Qorti għandha tiġġestixxi b'mod attiv il-kawżi quddiema skont ir-Regoli ta' Proċedura mingħajr ma tfixkel il-libertà tal-partijiet li jiddeterminaw is-suġġett u l-provi li jsostnu l-każ tagħhom.

Artikolu 44

Proċeduri elettroniċi

Il-Qorti għandha tagħmel l-aħjar użu tal-proċeduri elettroniċi, bħall-preżentata elettronika tas-sottomissjonijiet tal-partijiet u l-preżentata ta' provi f'forma elettronika, kif ukoll tal-konferenzi bil-video, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 45

Proċedimenti pubbliċi

Il-proċedimenti għandhom ikunu miftuħin għall-pubbliku sakemm il-Qorti ma tiddeċidix, sa fejn huwa meħtieġ, li tagħmilhom kunfidenzjali fl-interess ta' waħda mill-partijiet jew persuni oħrajn affettwati, jew fl-interess ġenerali tal-ġustizzja jew l-ordni pubbliku.

Artikolu 46

Kapaċità legali

Kwalunkwe persuna fiżika jew ġuridika, jew kwalunkwe korp ekwivalenti għal persuna legali intitolata tibda proċedimenti f'konformità mal-liġi nazzjonali tagħha, għandu jkollha l-kapaċità li tkun parti għall-proċedimenti quddiem il-Qorti.

Artikolu 47

Partijiet

(1)   Is-sid tal-privattiva għandu jkun intitolat li jressaq azzjonijiet quddiem il-Qorti.

(2)   Sakemm il-ftehim ta' liċenzjar jipprevedi mod ieħor, id-detentur ta' liċenzja esklussiva fir-rigward ta' privattiva għandu jkun intitolat li jressaq azzjonijiet quddiem il-Qorti taħt l-istess ċirkostanzi bħas-sid tal-privattiva, dment li s-sid tal-privattiva jingħata notifika minn qabel.

(3)   Id-detentur ta' liċenzja mhux esklussiva ma għandux ikun intitolat li jressaq azzjonijiet quddiem il-Qorti, sakemm is-sid tal-privattiva ma jingħatax notifika minn qabel u sa fejn huwa permess b'mod espliċitu mill-ftehim ta' liċenzja.

(4)   F'azzjonijiet imressqa minn detentur ta' liċenzja, is-sid ta' privattiva għandu jkun intitolat li jingħaqad mal-azzjoni quddiem il-Qorti.

(5)   Il-validità ta' privattiva ma tistax tiġi kkontestata f'azzjoni għal ksur imressqa mid-detentur ta' liċenzja fejn is-sid tal-privattiva ma jieħux sehem fil-proċedimenti. Il-parti f'azzjoni għal ksur li trid tikkontesta l-validità ta' privattiva għandu jkollha tressaq azzjonijiet kontra s-sid tal-privattiva.

(6)   Kull persuna fiżika jew ġuridika oħra, jew kull korp intitolat li jressaq azzjonijiet f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu, li huwa kkonċernat minn privattiva, jista' jressaq azzjonijiet f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura.

(7)   Kull persuna fiżika jew ġuridika, jew kull korp intitolat li jressaq azzjonijiet f'konformità mal-liġi nazzjonali tiegħu u li huwa affettwat minn deċiżjoni tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi fit-twettiq tal-kompiti msemmijin fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012 huwa intitolat li jressaq azzjonijiet skont l-Artikolu 32(1)(i).

Artikolu 48

Rappreżentanza

(1)   Il-partijiet għandhom ikunu rrappreżentati minn avukati awtorizzati li jipprattikaw quddiem qorti ta' Stat Membru Kontraenti.

(2)   Il-Partijiet jistgħu alternattivament jiġu rrappreżentati minn Avukati Ewropej tal-Privattivi li huma intitolati li jaġixxu bħala rappreżentanti professjonali quddiem l-Uffiċju Ewropew tal-Privattivi skont l-Artikolu 134 tal-KEP u li għandhom kwalifiki adatti bħaċ-Ċertifikat Ewropew għat-Tilwim dwar il-Privattivi.

(3)   Ir-rekwiżiti għall-kwalifiki skont il-paragrafu 2 għandhom jiġu stabbiliti mill-Kumitat Amministrattiv. Il-lista ta' Avukati Ewropej tal-Privattivi intitolati biex jirrappreżentaw partijiet quddiem il-Qorti għandha tinżamm mir-Reġistratur.

(4)   Ir-Rappreżentanti tal-partijiet jistgħu jiġu assistiti minn avukati tal-privattivi, li għandhom jiġu permessi li jitkellmu waqt is-smigħ tal-Qorti skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(5)   Ir-rappreżentanti tal-partijiet għandhom igawdu mid-drittijiet u l-immunitajiet meħtieġa għall-eżerċizzju indipendenti tad-doveri tagħhom, inkluż il-privileġġ tal-iżvelar fi proċedimenti quddiem il-Qorti fir-rigward ta' komunikazzjonijiet bejn rappreżentant u l-parti jew kwalunkwe persuna oħra, skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-regoli ta' Proċedura, sakemm privileġġ bħal dan ma jkunx ġie rrinunzjat b'mod espress mill-parti kkonċernata.

(6)   Ir-rappreżentanti tal-partijiet għandhom ikunu obbligati li ma jirrappreżentawx b'mod żbaljat każijiet jew fatti quddiem il-Qorti kemm konxjament kif ukoll b'raġunijiet tajbin li jkunu konxji.

(7)   Ir-rappreżentazzjoni f'konformità mal-paragrafi 1 u 2 ta' dan l-Artikolu ma għandhiex tkun meħtieġa fi proċedimenti skont l-Artikolu 32(1)(i).

KAPITOLU II

Lingwi tal-proċedimenti

Artikolu 49

Lingwa tal-proċedimenti fil-Qorti tal-Prim'Istanza

(1)   Il-lingwa tal-proċedimenti quddiem kwalunkwe diviżjoni lokali jew reġjonali għandha tkun lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li hija l-lingwa uffiċjali jew waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Istat Membru Kontraenti li jospita d-diviżjoni rilevanti, jew il-lingwa(i) uffiċjali indikata(i) mill-Istati Membri Kontraenti li jikkondividu diviżjoni reġjonali.

(2)   Minkejja l-paragrafu 1, l-Istati Membri Kontraenti jistgħu jagħżlu waħda mil-lingwi uffiċjali jew iżjed tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi bħala l-lingwa tal-proċedimenti tad-diviżjoni lokali jew reġjonali tagħhom.

(3)   Il-partijiet jistgħu jaqblu dwar l-użu tal-lingwa li fiha tkun ingħatat il-privattiva bħala l-lingwa tal-proċedimenti, soġġett għall-approvazzjoni mill-kulleġġ ġudikanti kompetenti. Jekk il-kulleġġ ġudikanti ma japprovax l-għażla tagħhom, il-partijiet jistgħu jitolbu li l-kawża tiġi rrinvijata lid-diviżjoni ċentrali.

(4)   Bi qbil tal-partijiet il-kulleġġ ġudikanti kompetenti jista', għal raġunijiet ta' konvenjenza u ġustizzja, jiddeċiedi li tuża l-lingwa li fiha tkun ingħatat il-privattiva bħala l-lingwa tal-proċedimenti.

(5)   Fuq it-talba ta' waħda mill-partijiet u wara li jkun sema' lill-partijiet l-oħra u lill-kulleġġ ġudikanti kompetenti, il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza jista', għal raġunijiet ta' ġustizzja u waqt li jieħu kont taċ-ċirkostanzi rilevanti kollha, inkluż il-pożizzjoni tal-partijiet, b'mod partikolari l-pożizzjoni tal-konvenut, jiddeċiedi dwar l-użu tal-lingwa li biha tkun ingħatat il-privattiva bħala l-lingwa tal-proċedimenti. F'dan il-każ il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza għandu jivvaluta l-ħtieġa għal traduzzjoni speċifika u għal arranġamenti ta' interpretar.

(6)   Il-lingwa tal-proċedimenti fid-diviżjoni ċentrali għandha tkun il-lingwa li biha tkun ingħatat il-privattiva kkonċernata.

Artikolu 50

Lingwa tal-proċedimenti fil-Qorti tal-Appell

(1)   Il-lingwa tal-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Appell għandha tkun il-lingwa tal-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

(2)   Minkejja l-paragrafu 1, il-partijiet jistgħu jaqblu dwar l-użu tal-lingwa li biha tkun ingħatat il-privattiva bħala l-lingwa tal-proċedimenti.

(3)   F'każijiet eċċezzjonali u sa fejn ikun meqjus xieraq, il-Qorti tal-Appell tista' tiddeċiedi dwar lingwa uffiċjali oħra ta' Stat Membru Kontraenti bħala l-lingwa tal-proċedimenti għal parti mill-proċedimenti jew għall-proċedimenti kollha, soġġett għal qbil bejn il-partijiet.

Artikolu 51

Arranġamenti lingwistiċi oħrajn

(1)   Kwalunkwe kulleġġ ġudikanti tal-Qorti tal-Prim'Istanza u l-Qorti tal-Appell jista', sa fejn ikun meqjus xieraq, jwarrab il-ħtiġiet ta' traduzzjoni.

(2)   Fuq talba ta' waħda mill-partijiet, u sa fejn ikun meqjus xieraq, kwalunkwe diviżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza u l-Qorti tal-Appell għandhom jipprovdu faċilitajiet ta' interpretazzjoni sabiex jassistu lill-partijiet ikkonċernati fil-proċedimenti orali.

(3)   Minkejja l-Artikolu 49(6), f'każijiet fejn azzjoni għal ksur titressaq quddiem id-diviżjoni ċentrali, konvenut li għandu r-residenza tiegħu, il-post prinċipali ta’ negozju jew post ta’ negozju fi Stat Membru għandu jkollu d-dritt li jikseb, fuq talba, traduzzjonijiet tad-dokumenti rilevanti bil-lingwa tal-Istat Membru ta' residenza, tal-post prinċipali tan-negozju jew, fin-nuqqas ta' residenza jew ta' post prinċipali tan-negozju, il-post tan-negozju, fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

il-ġurisdizzjoni hija mogħtija lid-diviżjoni ċentrali f'konformità mat-tielet jew ir-raba' subparagrafu tal-Artikolu 33 (1), u

(b)

il-lingwa tal-proċedimenti fid-diviżjoni ċentrali hija lingwa li mhijiex lingwa uffiċjali tal-Istat Membru fejn il-konvenut għandu r-residenza tiegħu, il-post prinċipali tan-negozju jew, fin-nuqqas ta' residenza jew post prinċipali tan-negozju, il-post tan-negozju, u

(c)

il-konvenut m'għandux għarfien tajjeb tal-lingwa tal-proċedimenti.

KAPITOLU III

Proċedimenti quddiem il-qorti

Artikolu 52

Proċeduri bil-miktub, proviżorji u orali

(1)   Il-proċedimenti quddiem il-Qorti għandhom jikkonsistu fi proċedura bil-miktub, proviżorja u orali, skont ir-Regoli ta' Proċedura. Il-proċeduri kollha għandhom ikunu organizzati b'mod flessibbli u bbilanċjat.

(2)   Fil-proċedura proviżorja, wara l-proċedura bil-miktub u jekk adatt, l-imħallef li jaġixxi bħala Relatur, soġġett għal mandat tal-kulleġġ ġudikanti sħiħ, għandu jkun responsabbli għas-sejħa ta' seduta proviżorja. B'mod partikolari dak l-imħallef għandu jesplora mal-partijiet il-possibbiltà ta' soluzzjoni, inkluż permezz ta' medjazzjoni, u/jew arbitraġġ, permezz tal-użu tal-faċilitajiet taċ-Ċentru msemmi fl-Artikolu 35.

(3)   Il-proċedura orali għandha tagħti lill-partijiet l-opportunità li jispjegaw sew l-argumenti tagħhom. Il-Qorti tista', bi qbil mal-partijiet, teżenta mill-obbligu tas-smigħ orali.

Artikolu 53

Mezzi ta' prova

(1)   Fi proċedimenti quddiem il-Qorti, il-mezzi ta' kif għandhom jingħataw jew jinkisbu l-provi għandhom jinkludu dan li ġej:

(a)

is-smigħ tal-partijiet;

(b)

it-talbiet għal tagħrif;

(c)

il-produzzjoni ta' dokumenti;

(d)

is-smigħ tax-xhieda;

(e)

l-opinjonijiet tal-esperti;

(f)

l-ispezzjoni;

(g)

it-testijiet jew l-esperimenti komparattivi;

(h)

id-dikjarazzjonijiet ġuramentati bil-miktub (affidavits).

(2)   Ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jirregolaw il-proċedura għall-ksib ta' tali provi. L-interrogazzjoni tax-xhieda u l-esperti għandha tkun taħt il-kontroll tal-Qorti u tkun limitata għal dak li meħtieġ.

Artikolu 54

Oneru tal-prova

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24(2) u (3), l-oneru tal-prova tal-fatti għandu jkun fuq il-parti li qed isserraħ fuq dawk il-fatti.

Artikolu 55

Treġġigħ lura tal-oneru tal-prova

(1)   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24(2) u (3), jekk is-suġġett ta' privattiva huwa proċess għall-ksib ta' prodott ġdid, il-prodott identiku meta prodott mingħajr il-kunsens tas-sid tal-privattiva għandu, fl-assenza ta' prova kuntrarja, jitqies li nkiseb permezz tal-proċess li għandu privattiva.

(2)   Il-prinċipju li jinsab fil-paragrafu 1 għandu japplika wkoll fejn hemm possibbiltà sostanzjali li l-prodott identiku sar permezz tal-proċess bi privattiva u s-sid tal-privattiva ma setax, minkejja sforzi raġonevoli, jiddetermina l-proċess realment użat għal tali prodott identiku.

(3)   Jekk il-provi huma kuntrarji, għandhom jitqiesu l-interessi leġittimi tal-konvenut fil-protezzjoni tas-sigrieti tal-manifattura u l-kummerċ tiegħu.

KAPITOLU IV

Setgħat tal-qorti

Artikolu 56

Is-setgħat ġenerali tal-Qorti

(1)   Il-Qorti tista' timponi dawk il-miżuri, il-proċeduri u r-rimedji kif inhuma mniżżlin f'dan il-Ftehim u tista' tiddeċiedi li l-ordnijiet tagħha jkunu soġġetti għal kondizzjonijiet, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(2)   Il-Qorti għandha tieħu kont debitu tal-interess tal-partijiet u għandha, qabel ma toħroġ ordni, tagħti lil kwalunkwe parti l-opportunità li tinstema' sakemm dan ma jkunx inkompatibbli mal-infurzar effettiv ta' tali ordni.

Artikolu 57

Esperti tal-Qorti

(1)   Mingħajr preġudizzju għall-possibbiltà għall-partijiet li jipproduċu provi tal-esperti, il-Qorti tista' fi kwalunkwe ħin taħtar esperti tal-qorti sabiex jipprovdu kompetenza esperta għal aspetti speċifiċi tal-kawża. Il-Qorti għandha tipprovdi tali esperti bl-informazzjoni kollha meħtieġa għall-għoti tal-parir espert.

(2)   Għal dan il-għan, għandha titfassal mill-Qorti lista indikattiva ta' esperti skont ir-Regoli ta' Proċedura. Dik il-lista għandha tinżamm mir-Reġistratur.

(3)   L-esperti tal-qorti għandhom jiggarantixxu l-indipendenza u l-imparzjalità. Ir-regoli li jirregolaw il-konflitti ta' interess applikabbli għall-imħallfin li jinsabu fl-Artikolu 7 tal-Istatut għandhom, b'analoġija, japplikaw għall-esperti tal-qorti.

(4)   Il-parir espert mogħti lill-Qorti mill-esperti tal-qorti għandu jkun disponibbli għall-partijiet li għandhom ikollhom il-possibbiltà li jikkummentaw dwaru.

Artikolu 58

Protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali

Sabiex tipproteġi s-sigrieti kummerċjali, id-data personali jew informazzjoni kunfidenzjali oħra ta' parti għall-proċedimenti jew ta' parti terza, jew sabiex tevita l-abbuż tal-provi, il-Qorti tista' tordna li l-ġbir u l-użu tal-provi fi proċedimenti quddiemha jiġu ristretti jew ipprojbiti jew li l-aċċess għal tali provi jiġi ristrett għal persuni speċifiċi.

Artikolu 59

Ordni għall-produzzjoni tal-evidenza

(1)   Fuq it-talba ta' xi parti li ppreżentat evidenza raġonevolment disponibbli li hija suffiċjenti biex issostni l-pretensjonijiet tagħha u, biex tissostanzja dawk il-pretensjonijiet, tkun speċifikat evidenza li tinsab fil-kontroll tal-parti li qed topponi jew ta' parti terza, il-Qorti tista' tordna lill-parti li qed topponi jew lil parti terza biex tippreżenta tali evidenza, soġġetta għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali. Tali ordni ma għandhiex tirriżulta f'obbligu ta' awto-inkriminazzjoni.

(2)   Fuq it-talba ta' parti, il-Qorti tista' tordna, taħt l-istess kondizzjonijiet speċifikati fil-paragrafu 1, il-komunikazzjoni ta' dokumenti bankarji, finanzjarji jew kummerċjali taħt il-kontroll tal-parti li qed topponi, soġġett għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali.

Artikolu 60

Ordni għall-preservazzjoni tal-evidenza u għall-ispezzjoni tal-bini

(1)   Fuq it-talba tal-applikant li ppreżenta evidenza raġonevolment disponibbli biex issostni l-pretensjoni li l-privattiva ġiet miksura jew ser tiġi miksura, il-Qorti tista', anki qabel il-bidu tal-proċedimenti dwar il-merti tal-kawża, tordna miżuri proviżorji f'waqthom u effettivi biex tippreserva prova rilevanti fir-rigward tal-ksur allegat, soġġett għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali.

(2)   Dawn il-miżuri jistgħu jinkludu d-deskrizzjoni dettaljata, bit-teħid jew mingħajr ta' kampjuni, jew il-konfiska fiżika tal-prodotti li qed jiskru l-privattiva, u f'każijiet xierqa, tal-materjali u l-implimenti użati fil-produzzjoni u/jew id-distribuzzjoni ta' dawk il-prodotti u d-dokumenti relatati għaliha.

(3)   Il-Qorti tista', anke qabel il-bidu ta' proċedimenti dwar il-meriti tal-kawża, fuq it-talba tal-applikant li ppreżenta l-evidenza li ssostni l-pretensjoni li l-privattiva ġiet miksura jew li ser tiġi miksura, tordna l-ispezzjoni tal-bini. Din l-ispezzjoni tal-bini għandha ssir minn persuna maħtura mill-Qorti skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(4)   Waqt l-ispezzjoni tal-bini l-applikant ma għandux ikun preżenti fiżikament iżda jista' jkun rappreżentat minn prattikant professjonali indipendenti li ismu għandu jkun speċifikat fl-ordni tal-Qorti.

(5)   Għandhom jiġu ordnati miżuri, jekk meħtieġ mingħajr ma l-parti l-oħra tkun instemgħet, b'mod partikolari fejn kwalunkwe dewmien probabbilment jikkawża dannu irreparabbli lis-sid tal-privattiva, jew fejn hemm riskju dimostrabbli li l-l-evidenza tista' tinqered.

(6)   Meta jiġu ordnati miżuri għall-preservazzjoni tal-evidenza jew l-ispezzjoni tal-bini mingħajr ma l-parti l-oħra fil-kawża tkun instemgħet, il-partijiet affettwati għandhom jingħataw notifika, mingħajr dewmien u mhux aktar tard minn wara l-eżekuzzjoni tal-miżuri. Reviżjoni, li tinkludi dritt għas-smigħ, għandha ssir fuq talba tal-partijiet affettwati bil-ħsieb li tittieħed deċiżjoni, f'perijodu raġjonevoli wara n-notifika tal-miżuri, dwar jekk il-miżuri għandhomx ikunu modifikati, revokati jew ikkonfermati.

(7)   Il-miżuri biex tiġu ppreservata l-evidenza jistgħu ikunu soġġetti għall-għoti mill-applikant ta' sigurtà adegwata jew ta' assigurazzjoni ekwivalenti bl-intenzjoni li jiġi żgurat kumpens għal kwalunkwe preġudizzju li jsofri minnu l-konvenut kif previst mill-paragrafu 9.

(8)   Il-Qorti għandha tiżgura li l-miżuri għall-preservazzjoni tal-evidenza jiġu revokati jew inkella ma jibqgħux ikollhom effett, fuq it-talba tal-konvenut, mingħajr preġudizzju għad-danni li jistgħu jiġu pretiżi, jekk l-applikant ma jressaqx, f'perijodu ta' mhux aktar minn 31 jum kalendarju jew 20 jum ta' ħidma, skont liema huwa l-itwal, azzjoni li twassal għal deċiżjoni dwar il-merti tal-każ quddiem il-Qorti.

(9)   Fejn il-miżuri għall-preservazzjoni tal-evidenza jiġu revokati, jew fejn jiskadu minħabba kwalunkwe att jew ommissjoni mill-applikant, jew fejn sussegwentement jinstab li ma kien hemm l-ebda ksur jew theddid ta' ksur tal-privattiva, il-Qorti tista' tordna lill-applikant, fuq talba tal-konvenut, sabiex jipprovdi lill-konvenut kumpens adatt għal kull ħsara kkawżata b'riżultat ta' dawk il-miżuri.

Artikolu 61

Ordnijiet ta' iffriżar

(1)   Fuq it-talba tal-applikant li ppreżenta prova raġonevolment disponibbli biex issostni l-pretensjoni li l-privattiva ġiet miksura jew ser tiġi miksura, il-Qorti tista', anke qabel il-bidu tal-proċedimenti dwar il-merti tal-kawża, tordna lil parti li ma tneħħix mill-ġurisdizzjoni tagħha kwalunkwe assi li jinsabu hemmhekk, jew li ma tagħmilx transazzjonijiet bi kwalunkwe assi, kemm jekk jinsabu fil-ġurisdizzjoni tagħha kif ukoll jekk le.

(2)   L-Artikolu 60(5) sa (9) għandu japplika b'analoġija għall-miżuri msemmijin f'dan l-Artikolu.

Artikolu 62

Miżuri proviżorji u protettivi

(1)   Il-Qorti tista', permezz ta' ordni, toħroġ mandati kontra l-kontraventur allegat jew kontra intermedjarju li s-servizzi tiegħu huma użati mill-kontraventur allegat, bil-ħsieb li jiġi evitat kwalunkwe ksur imminenti, li jipprojbixxu, fuq bażi proviżorja u soġġett, fejn adatt, għal piena rikorrenti pagabbli, il-kontinwazzjoni tal-ksur allegat jew li tqiegħed din il-kontinwazzjoni soġġetta għall-għoti ta' garanziji maħsuba biex jiġi żgurat il-kumpens għad-detentur tad-dritt.

(2)   Il-Qorti għandu jkollha d-diskrezzjoni li tiżen l-interessi tal-partijiet u b'mod partikolari li tieħu kont tad-dannu potenzjali għal kull waħda mill-partijiet li jirriżulta mill-ħruġ jew iċ-ċaħda tal-mandat.

(3)   Il-Qorti tista' wkoll tordna s-sekwestru jew iċ-ċessjoni tal-prodotti ssuspettati li qed jiksru l-privattiva sabiex tipprevjeni d-dħul jew iċ-ċirkolazzjoni tagħhom fil-kanali kummerċjali. Jekk l-applikant juri ċirkostanzi li probabbilment jipperikolaw l-irkupru tad-danni, il-Qorti tista' tordna s-sekwestru prekawzjonali tal-proprjetà mobbli u immobbli tal-kontraventur allegat, inkluż l-iffriżar tal-kontijiet bankarji u assi oħrajn tal-kontraventur allegat.

(4)   Il-Qorti tista', fir-rigward tal-miżuri msemmijin fil-paragrafi 1 u 3, teħtieġ l-applikant jipprovdi kwalunkwe evidenza raġonevoli sabiex tissodisfa lilha nnifisha bi grad suffiċjenti ta' ċertezza li l-applikant huwa d-detentur tad-dritt u li d-dritt tal-applikant qed jinkiser, jew li tali ksur huwa imminenti.

(5)   L-Artikolu 60(5) sa (9) għandu japplika b'analoġija għall-miżuri msemmijin f'dan l-Artikolu.

Artikolu 63

Mandati permanenti

(1)   Meta tittieħed deċiżjoni li tiddikjara l-ksur ta' privattiva, il-Qorti tista' toħroġ mandat kontra kontraventur bil-għan li tipprojbixxi l-kontinwazzjoni tal-ksur. Il-Qorti tista' wkoll toħroġ tali mandat kontra intermedjarju li s-servizzi tiegħu qed jintużaw minn parti terza biex tinkiser privattiva.

(2)   Fejn adatt, in-nuqqas ta' konformità mal-mandat imsemmi fil-paragrafu 1 għandu jkun soġġett għal ħlas ta' piena rikorrenti pagabbli lill-Qorti.

Artikolu 64

Miżuri korrettivi fi proċedimenti ta' ksur

(1)   Mingħajr preġudizzju għal kwalunkwe danni dovuti lill-parti aggravata minħabba l-ksur, u mingħajr kumpens ta' l-ebda tip, il-Qorti tista' tordna, fuq it-talba tar-rikorrent, li jittieħdu l-miżuri adatti fir-rigward ta' prodotti misjuba li qed jiksru privattiva u, f'każijiet adatti, fir-rigward ta' materjali u implimenti użati prinċipalment fil-ħolqien jew il-manifattura ta' dawk il-prodotti.

(2)   Dawn il-miżuri għandhom jinkludu:

(a)

dikjarazzjoni tal-ksur;

(b)

l-irtirar tal-prodotti mill-kanali kummerċjali;

(c)

it-tneħħija tal-proprjetà kontravenjenti mill-prodott;

(d)

it-tneħħija definittiva tal-prodotti mill-kanali kummerċjali; jew

(e)

id-distruzzjoni tal-prodotti u/jew tal-materjali u l-implimenti kkonċernati.

(3)   Il-Qorti għandha tordna li dawk il-miżuri jitwettqu bi spejjeż għall-kontraventur, sakemm ma jiġux invokati raġunijiet partikolari sabiex dan ma jsirx.

(4)   Waqt il-konsiderazzjoni ta' talba għal miżuri korrettivi skont dan l-Artikolu, il-Qorti għandha tieħu kont tal-ħtieġa għall-proporzjonalità bejn il-gravità tal-ksur u r-rimedji li għandhom jiġu ordnati, ir-rieda tal-kontraventur li jikkonverti l-materjali fi stat mhux kontravenjenti, kif ukoll l-interessi ta' partijiet terzi.

Artikolu 65

Deċiżjoni dwar il-validità ta' privattiva

(1)   Il-Qorti għandha tiddeċiedi dwar il-validità ta' privattiva abbażi ta' azzjoni għal revoka jew kontrotalba għal revoka.

(2)   Il-Qorti tista' tirrevoka privattiva, jew għal kollox jew parzjalment, għar-raġunijiet biss imsemmijin fl-Artikoli 138 (1) u 139 (2) tal-KEP.

(3)   Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 138(3) tal-KEP, jekk ir-raġunijiet għal revoka jaffettwaw il-privattiva parzjalment biss, il-privattiva għandha tiġi limitata permezz ta' emenda korrispondenti tal-pretensjonijiet u revokata parzjalment.

(4)   Meta privattiva tiġi rrevokata din għandha titqies li ma kellhiex, mill-bidu, l-effetti speċifikati fl-Artikoli 64 u 67 tal-KEP.

(5)   Meta l-Qorti, f'deċiżjoni finali, tirrevoka privattiva, jew għal kollox jew parzjalment, hija għandha tibgħat kopja tad-deċiżjoni lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi u, fir-rigward ta' privattiva Ewropea, lill-uffiċċju nazzjonali tal-privattivi ta' kwalunkwe Stat Membru Kontraenti kkonċernat.

Artikolu 66

Setgħat tal-Qorti dwar deċiżjonijiet tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi

(1)   F'azzjonijiet imressqa skont l-Artikolu 32(1)(i), il-Qorti tista' teżerċita kwalunkwe setgħa fdata lill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi f'konformità mal-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012, inkluż ir-rettifika tar-Reġistru għall-protezzjoni tal-privattiva unitarja.

(2)   F'azzjonijiet imressqin skont l-Artikolu 32(1)(i), permezz ta' deroga mill-Artikolu 69, il-partijiet għandhom iġarrbu l-ispejjeż tagħhom stess.

Artikolu 67

Setgħa għall-ordni tal-komunikazzjoni ta' informazzjoni

(1)   Il-Qorti tista', bi tweġiba għal talba ġustifikata u proporzjonata tal-applikant u skont ir-Regoli ta' Proċedura, tordna lill-kontraventur sabiex jinforma lill-applikant dwar:

(a)

l-oriġini u l-kanali ta' distribuzzjoni tal-prodotti jew il-proċessi kontravenjenti;

(b)

il-kwantitajiet prodotti, manufatturati, konsenjati, irċevuti jew ordnati, kif ukoll il-prezz miksub għall-prodotti kontravenjenti; u

(c)

l-identità ta' kwalunkwe persuna terza involuta fil-produzzjoni jew id-distribuzzjoni tal-prodotti kontravenjenti jew fl-użu tal-proċess kontravenjenti.

(2)   Il-Qorti tista', skont ir-Regoli ta' Proċedura, tordna wkoll lil kwalunkwe parti terza li:

(a)

instabet fil-pussess tal-prodotti kontravenjenti fi skala kummerċjali jew li kienet qed tuża proċess kontravenjenti fuq skala kummerċjali;

(b)

instabet li qed tipprovdi fuq skala kummerċjali servizzi użati fl-attivitajiet kontravenjenti; jew

(c)

kienet indikata mill-persuna msemmija fil-punti (a) jew (b) bħala involuta fil-produzzjoni, fil-manifattura jew fid-distribuzzjoni tal-prodotti kontravvenjenti jew il-proċessi jew fil-provvista tas-servizzi,

li tipprovdi lill-applikant l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1.

Artikolu 68

Għoti ta' danni

(1)   Il-Qorti għandha, fuq it-talba tal-parti aggravata, tordna lill-kontraventur li konxjament, jew b'raġunijet raġonevoli li jkun konxju, kien involut f'attività li tikser privattiva, biex iħallas lill-parti aggravata danni adatti għad-dannu realment imġarrab minn dik il-parti bħala riżultat tal-ksur.

(2)   Il-parti aggravata għandha, sa fejn huwa possibbli, terġa' titqiegħed fil-pożizzjoni li hija kienet tkun li kieku ma seħħ l-ebda ksur. Il-kontraventur ma għandux jibbenefika mill-ksur. Madankollu, id-danni ma għandhomx ikunu punittivi.

(3)   Meta l-Qorti tistabbilixxi d-danni:

(a)

hija għandha tieħu kont tal-aspetti xierqa kollha, bħall-konsegwenzi ekonomiċi negattivi, inklużi l-profitti mitlufin, li l-parti aggravata ġarrbet, kwalunkwe profitt mhux ġust magħmul mill-kontraventur u, f'każijiet xierqa, ta' elementi oħrajn li ma humiex fatturi ekonomiċi, bħall-preġudizzju morali kkawżat lill-parti aggravata mill-ksur; jew

(b)

bħala alternattiva għall-punt (a), hija tista', f'każijiet xierqa, tistabbilixxi d-danni bħala somma waħda abbażi ta' elementi bħal tal-inqas l-ammont tar-royalties jew ħlasijiet li kieku kienu jkunu dovuti jekk il-kontravvenut kien talab l-awtorizzazzjoni biex juża l-privattiva in kwistjoni.

(4)   Meta l-kontraventur kien involut fl-attività ta' ksur mingħajr ma kien konxju, jew mingħajr raġunijiet raġonevoli li jkun konxju, il-Qorti tista' tordna l-irkupru tal-profitti jew il-ħlas ta' kumpens.

Artikolu 69

Spejjeż legali

(1)   L-ispejjeż legali raġonevoli u proporzjonati u spejjeż oħrajn magħmulin mill-parti rebbieħa għandhom, bħala regola ġenerali, jitħallsu mill-parti telliefa, sakemm l-ekwità ma titlobx mod ieħor, sa limitu stabbilit f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura.

(2)   Meta parti tirbaħ biss f'parti jew f'ċirkostanzi eċċezzjonali, il-Qorti tista' tordna li l-ispejjeż jinqasmu b'mod ekwu jew li l-partijiet iġarrbu l-ispejjeż tagħhom stess.

(3)   Parti għandha ġġarrab kwalunkwe spiża mhux meħtieġa li hija kkawżat lill-Qorti jew lil parti oħra.

(4)   Fuq talba tal-konvenut, il-Qorti tista' tordna lill-applikant biex jipprovdi sigurtà adegwata għall-ispejjeż legali u spejjeż oħra mġarrba mill-konvenut li l-applikant jista' jkun responsabbli li jħallas, b'mod partikolari fil-każijiet imsemmija fl-Artikoli 59 sa 62.

Artikolu 70

Drittijiet tal-qorti

(1)   Il-partijiet għal proċedimenti quddiem il-Qorti għandhom iħallsu d-drittijiet tal-qorti.

(2)   Id-drittijiet tal-Qorti għandhom jitħallsu bil-quddiem, sakemm ir-Regoli ta' Proċedura ma jipprovdux mod ieħor. Kwalunkwe parti li ma tħallasx dritt preskritt tal-qorti tista' tiġi eskluża minn parteċipazzjoni ulterjuri fil-proċedimenti.

Artikolu 71

Għajnuna legali

(1)   Parti li hija persuna fiżika u li ma tiflaħx għall-ispejjeż tal-proċedimenti, sew jekk kollha kif ukoll jekk parti minnhom, tista' fi kwalunkwe ħin titlob għall-għajnuna legali. Il-kondizzjonijiet għall-għoti ta' għajnuna legali għandhom jitniżżlu fir-Regoli ta' Proċedura.

(2)   Il-Qorti għandha tiddeċiedi jekk l-għajnuna legali għandhiex tingħata għal kollox jew f'parti, jew jekk din għandhiex tiġi miċħuda, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(3)   Fuq proposta mill-Qorti, il-Kumitat Amministrattiv għandu jistabbilixxi l-livell ta' għajnuna legali u r-regoli dwar kif jinġarru l-ispejjeż tagħhom.

Artikolu 72

Perijodu ta' limitazzjoni

Mingħajr preġudizzju għall-Artikolu 24(2) u (3), azzjonijiet relatati mal-forom kollha ta' kumpens finanzjarju ma jistgħux jitressqu aktar minn ħames snin wara d-data li fiha l-applikant sar konxju, jew kellu raġunijiet raġonevoli li jsir konxju, dwar l-aħħar fatt li jiġġustifika l-azzjoni.

KAPITOLU V

Appelli

Artikolu 73

Appell

(1)   Jista' jsir appell kontra deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza quddiem il-Qorti tal-Appell minn kwalunkwe parti li kienet telliefa, għal kollox jew f'parti, fis-sottomissjonijiet tagħha, fi żmien xahrejn mid-data tan-notifika tad-deċiżjoni.

(2)   Appell kontra ordni tal-Qorti tal-Prim'Istanza jista' jitressaq quddiem il-Qorti tal-Appell minn kwalunkwe parti li kienet telliefa, għal kollox jew f'parti, fis-sottomissjonijiet tagħha:

(a)

għall-ordnijiet imsemmijin fl-Artikoli 49(5), 59 sa 62 u 67 fi żmien 15-il jum kalendarju min-notifika tal-ordni lill-applikant;

(b)

għal ordnijiet oħra minbarra l-ordnijiet imsemmijin fil-punt (a):

(i)

flimkien mal-appell kontra d-deċiżjoni, jew

(ii)

fejn il-Qorti tagħti approvazzjoni għall-appell, fi żmien 15-il jum min-notifika tad-deċiżjoni tal-Qorti għal dak l-effett.

(3)   L-appell kontra deċiżjoni jew ordni tal-Qorti tal-Prim'Istanza jista' jkun ibbażat fuq punti ta' dritt u ta' fatti.

(4)   Fatti u provi ġodda jistgħu jiġu introdotti biss f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura u fejn il-preżentazzjoni tagħhom mill-parti kkonċernata ma setgħetx tkun raġonevolment mistennija waqt il-proċedimenti quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza.

Artikolu 74

Effetti ta' appell

(1)   Appell ma għandux ikollu effetti sospensivi sakemm il-Qorti tal-Appell ma tiddeċidix mod ieħor fuq talba motivata ta' waħda mill-partijiet. Ir-Regoli ta' Proċedura għandhom jiggarantixxu li tali deċiżjoni tittieħed mingħajr dewmien.

(2)   Minkejja l-paragrafu 1, appell kontra deċiżjoni dwar azzjonijiet jew kontrotalbiet għal revoka u dwar azzjonijiet ibbażati fuq l-Artikolu 32(1)(i) għandhom dejjem ikollhom effett sospensiv.

(3)   Appell kontra ordni msemmija fl-Artikoli 49(5), 59 sa 62 jew 67 ma għandux jipprevjeni l-kontinwazzjoni tal-proċedimenti prinċipali. Madankollu, il-Qorti tal-Prim'Istanza m'għandhiex tagħti deċiżjoni fil-proċedimenti prinċipali qabel ma tkun ingħatat id-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell dwar ordni appellata.

Artikolu 75

Deċiżjoni tal-appell u rinviju

(1)   Jekk l-appell skont l-Artikolu 73 huwa fondat suffiċjentement, il-Qorti tal-Appell għandha tirrevoka d-deċiżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza u tagħti deċiżjoni finali. Il-Qorti tal-Appell tista' f'każijiet eċċezzjonali u skont ir-Regoli ta' Proċedura tirrinvija l-każ lill-Qorti tal-Prim'Istanza għal deċiżjoni.

(2)   Meta każ ikun ġie rrinvijat lill-Qorti tal-Prim'Istanza skont il-paragrafu 1, il-Qorti tal-Prim'Istanza għandha tkun marbuta bid-deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell fuq punti ta' dritt.

KAPITOLU VI

Deċiżjonijiet

Artikolu 76

Bażi għal deċiżjonijiet u dritt ta' smigħ

(1)   Il-Qorti għandha tiddeċiedi skont it-talbiet ippreżentati mill-partijiet u ma għandhiex tagħti aktar minn dak mitlub.

(2)   Id-deċiżjonijiet dwar il-merti jistgħu jkun ibbażati biss fuq raġunijiet, fatti u evidenza, li kienu ppreżentati mill-partijiet jew introdotti fil-proċedura b'ordni tal-Qorti u li dwarhom il-partijiet kellhom opportunità li jippreżentaw il-kummenti tagħhom.

(3)   Il-Qorti għandha tevalwa l-evidenza b'mod liberu u indipendenti.

Artikolu 77

Rekwiżiti formali

(1)   Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-Qorti għandhhom jagħti r-raġunijiet u jingħataw bil-miktub skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(2)   Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-Qorti għandhom jingħata fil-lingwa tal-proċedimenti.

Artikolu 78

Deċiżjonijiet tal-Qorti u opinjonijiet dissenzjenti

(1)   Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-Qorti għandhom jittieħdu permezz tal-maġġoranza tal-kulleġġ ġudikanti, skont l-Istatut. F'każ ta' voti ugwali, il-vot tal-imħallef li qed jippresjedi għandu jkun deċiżiv.

(2)   F'ċirkostanzi eċċezzjonali, kwalunkwe imħallef tal-kulleġġ ġudikanti jista' jesprimi opinjoni dissenzjenti tiegħu separatament mid-deċiżjoni tal-Qorti.

Artikolu 79

Soluzzjoni

Il-partijiet jistgħu, fi kwalunkwe ħin matul il-proċedimenti, jikkonkludu l-każ tagħhom permezz ta' soluzzjoni li għandha tiġi kkonfermata b'deċiżjoni tal-Qorti. Privattiva tista' tiġi rrevokata jew limitata permezz ta' soluzzjoni.

Artikolu 80

Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet

Il-Qorti tista' tordna, fuq talba tar-rikorrent u bi spejjeż għall-kontraventur, miżuri adatti għad-disseminazzjoni ta' informazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-Qorti, inkluż li d-deċiżjoni tiġi murija u tiġi ppubblikata totalment jew parzjalment fil-mezzi tax-xandir pubbliċi.

Artikolu 81

Smigħ mill-ġdid

(1)   Talba għal smigħ mill-ġdid wara deċiżjoni finali tal-Qorti tista' tingħata b'mod eċċezzjonali mill-Qorti tal-Appell fiċ-ċirkostanzi li ġejjin:

(a)

meta jinstab fatt mill-parti li titlob is-smigħ mill-ġdid, li huwa ta' tali natura li jkun fattur deċiżiv u li, meta ngħatat id-deċiżjoni, ma kienx magħruf lill-parti li titlob is-smigħ mill-ġdid; tali talba tista' tingħata biss abbażi ta' att li ġie ddikjarat, b'deċiżjoni finali ta' qorti nazzjonali, li jikkostitwixxi reat kriminali; jew

(b)

fil-każ ta' difett proċedurali fundamentali, b'mod partikolari meta konvenut li ma deherx quddiem il-Qorti ma ġiex servut bid-dokument li ta bidu għall-proċedimenti jew dokument ekwivalenti fi żmien suffiċjenti u f'tali mod li jippermettilu li jħejji għad-difiża tiegħu.

(2)   Talba għal smigħ mill-ġdid għandha tiġi ppreżentata fi żmien 10 snin mid-data tad-deċiżjoni iżda mhux aktar tard minn xahrejn mid-data tal-iskoperta tal-fatt il-ġdid jew tad-difett proċedurali. Tali talba ma għandhiex ikollha effett sospensiv sakemm il-Qorti tal-Appell ma tiddeċidix mod ieħor.

(3)   Jekk it-talba għal smigħ mill-ġdid hija fondata suffiċjentement, il-Qorti tal-Appell għandha tħassar, għal kollox jew f'parti, id-deċiżjoni taħt reviżjoni u tiftaħ mill-ġdid il-proċedimenti għal ritrattazzjoni u deċiżjoni ġdida, f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura.

(4)   Persuni li jużaw privattivi li huma s-suġġett ta' deċiżjoni taħt eżami u li qed jaġixxu in bona fede għandhom jitħallew ikomplu jużaw tali privattivi.

Artikolu 82

Esekuzzjoni ta' deċiżjonijiet u ordnijiet

(1)   Id-deċiżjonijiet u l-ordnijiet tal-Qorti għandhom ikunu esegwibbli fi kwalunkwe Stat Membru Kontraenti. L-ordni għall-esekuzzjoni ta' deċiżjoni għandha tkun mehmuża mad-deċiżjoni tal-Qorti.

(2)   Fejn xieraq, l-esekuzzjoni ta' deċiżjoni jista' jkun soġġett għall-għoti ta' garanzija jew assigurazzjoni ekwivalenti sabiex ikun żgurat kumpens għal kwalunkwe dannu mġarrab, b'mod partikolari fil-każ ta' mandati.

(3)   Mingħajr preġudizzju għal dan il-Ftehim u l-Istatut, proċeduri ta' esekuzzjoni għandhom ikunu rregolati mil-liġi tal-Istat Membru Kontraenti fejn isseħħ l-esekuzzjoni. Kwalunkwe deċiżjoni tal-Qorti għandha tkun esegwita taħt l-istess kondizzjonijiet bħal deċiżjoni mogħtija fl-Istat Membru Kontraenti fejn isseħħ l-esekuzzjoni.

(4)   Jekk parti ma tikkonformax mat-termini ta' ordni tal-Qorti, dik il-parti tista' tiġi sanzjonata permezz ta' ħlas rikorrenti ta' piena pagabbli lill-Qorti. Il-piena individwali għandha tkun proporzjonata għall-importanza tal-ordni li ser tiġi esegwita u għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dritt tal-parti li titlob danni jew garanzija.

PARTI IV

DISPOŻIZZJONIJIET TRANSIZZJONALI

Artikolu 83

Sistema transizzjonali

(1)   Matul perijodu transizzjonali ta' seba' snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, azzjoni għal ksur jew għal revoka ta' privattiva Ewropea jew azzjoni għal ksur jew sabiex iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari maħruġ għal prodott protett minn privattiva Ewropea jiġi ddikjarat invalidu tista' titressaq quddiem il-qrati nazzjonali jew awtoritajiet nazzjonali kompetenti oħra.

(2)   Azzjoni pendenti quddiem qorti nazzjonali fit-tmiem tal-perijodu transizzjonali m'għandhiex tiġi milquta mill-iskadenza ta' dan il-perijodu.

(3)   Sakemm azzjoni tkun diġà tressqet quddiem il-Qorti, sid ta' jew applikant għal privattiva Ewropea li ngħatat jew li saret applikazzjoni għaliha qabel it-tmiem tal-perijodu transizzjonali skont il-paragrafu 1 u, fejn applikabbli, il-paragrafu 5, kif ukoll bħala detentur ta' ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari maħruġ għal prodott protett minn privattiva Ewropea, għandu jkollu l-possibbiltà ta' non-parteċipazzjoni mill-kompetenza esklużiva tal-Qorti. Għal dan il-għan huma għandhom jinnotifikaw in-non-parteċipazzjoni tagħhom lir-Reġistru l-aktar tard xahar qabel l-iskadenza tal-perijodu transizzjonali. In-non-parteċipazzjoni għandu jkollha effett mid-dħul tagħha fir-reġistru.

(4)   Sakemm azzjoni ma tkunx diġà tressqet quddiem qorti nazzjonali, is-sidien tal-privattivi Ewropej jew l-applikanti tagħhom jew id-detenturi ta' ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari maħruġa għal prodott protett minn privattiva Ewropea li għamlu użu min-non-parteċipazzjoni skont il-paragrafu 3 għandhom ikunu intitolati li jirtiraw in-non-parteċipazzjoni tagħhom fi kwalunkwe ħin. F'dan il-każ huma għandhom jinnotifikaw lir-Reġistru b'dan. L-irtirar tan-non-parteċipazzjoni għandu jkollu effett mid-dħul tiegħu fir-reġistru.

(5)   Ħames snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim, il-Kumitat Amministrattiv għandu jwettaq konsultazzjoni wiesgħa mal-utenti tas-sistema tal-privattivi u kwestjonarju dwar in-numru ta' privattivi Ewropej u ċ-ċertifikati ta' protezzjoni supplimentari maħruġa għal prodotti protetti minn privattivi Ewropej li fir-rigward tagħhom azzjonijiet għal ksur jew għal revoka jew dikjarazzjoni ta' invalidità għadhom jitressqu quddiem il-qrati nazzjonali f'konformità mal-paragrafu 1, ir-raġunijiet għal dan u l-implikazzjonijiet tagħhom. Abbażi ta' din il-konsultazzjoni u ta' opinjoni tal-Qorti, il-Kumitat Amministrattiv jista' jiddeċiedi li jtawwal il-perijodu transizzjonali sa seba' snin.

PARTI V

DISPOŻIZZJONIJIET FINALI

Artikolu 84

Iffirmar, ratifika u adeżjoni

(1)   Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-iffirmar minn kwalunkwe Stat Membru fit-18 ta' Frar 2013.

(2)   Dan il-Ftehim għandu jkun suġġett għal ratifika f'konformità mar-rekwiżiti kostituzzjonali rispettivi tal-Istati Membri. L-istrumenti ta' ratifika għandhom jiġu ddepożitati mas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea (minn issa 'l quddiem imsejjaħ bħala "id-depożitarju").

(3)   Kull Stat Membru li ffirma dan il-Ftehim għandu jinnotifika lill-Kummissjoni Ewropea dwar ir-ratifika tiegħu tal-Ftehim fiż-żmien tad-depożitu tal-istrument ta' ratifika tiegħu skont l-Artikolu 18(3) tar-Regolament (UE) Nru 1257/2012.

(4)   Dan il-Ftehim għandu jkun miftuħ għall-adeżjoni minn kwalunkwe Stat Membru. L-istrumenti ta' adeżjoni għandhom jiġu ddepożitati mad-depożitarju.

Artikolu 85

Funzjonijiet tad-depożitarju

(1)   Id-depożitarju għandu jħejji kopji veri ċċertifikati ta' dan il-Ftehim u għandu jibgħathom lill-gvernijiet tal-Istati Membri firmatarji u aderenti kollha.

(2)   Id-depożitarju għandu jinnotifika lill-gvernijiet bl-Istati Membri firmatarji jew aderenti dwar:

(a)

kwalunkwe iffirmar;

(b)

id-depożitu ta' kwalunkwe strument ta' ratifika jew ta' adeżjoni;

(c)

id-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim.

(3)   Id-depożitarju għandu jirreġistra dan il-Ftehim mas-Segretarjat tan-Nazzjonijiet Uniti.

Artikolu 86

Durata tal-Ftehim

Id-durata ta' dan il-Ftehim għandha tkun mingħajr limitu.

Artikolu 87

Reviżjoni

(1)   Jew seba' snin wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim jew ladarba jkunu ġew deċiżi 2 000 każ ta' ksur mill-Qorti, skont liema huwa l-aktar tard, u jekk meħtieġ f'invervalli regolari wara dan, konsultazzjoni wiesgħa mal-utenti tas-sistema tal-privattivi għandha titwettaq mill-Kumitat Amministrattiv dwar il-funzjonament, l-effiċjenza u l-kost-effettività tal-Qorti u dwar il-fiduċja tal-utenti tas-sistema tal-privattivi fil-kwalità tad-deċiżjonijiet tal-Qorti. Abbażi ta' din il-konsultazzjoni u ta' opinjoni tal-Qorti, il-Kumitat Amministrattiv jista' jiddeċiedi li jirrevedi dan il-Ftehim bil-ħsieb li jitjieb il-funzjonament tal-Qorti.

(2)   Il-Kumitat Amministrattiv jista' jemenda dan il-Ftehim biex iġibu konformi ma' trattat internazzjonali relatat mal-privattivi jew mal-liġi tal-Unjoni.

(3)   Deċiżjoni tal-Kumitat Amministrattiv li tittieħed abbażi tal-paragrafi 1 u 2 m'għandhiex ikollha effett jekk Stat Membru Kontraenti jiddikjara fi żmien tnax-il xahar mid-data tad-deċiżjoni, abbażi tal-proċeduri interni ta' teħid ta' deċiżjonijiet rilevanti tiegħu, li huwa ma jixtieqx jintrabat bid-deċiżjoni. F'dan il-każ, għandha tissejjaħ Konferenza ta' Analiżi tal-Istati Membri Kontraenti.

Artikolu 88

Lingwi tal-Ftehim

(1)   Dan il-Ftehim huwa mfassal f'oriġinal uniku bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż, fejn kull test huwa ugwalment awtentiku.

(2)   It-testi ta' dan il-Ftehim imfasslin bil-lingwi uffiċjali tal-Istati Membri Kontraenti barra minn dawk speċifikati fil-paragrafu 1 għandhom, jekk ikunu ġew approvati mill-Kumitat Amministrattiv, jiġu kkunsidrati bħala testi uffiċjali. Fil-każ ta' diverġenzi bejn id-diversi testi, it-testi msemmijin fil-paragrafu 1 għandhom jipprevalu.

Artikolu 89

Dħul fis-seħħ

(1)   Dan il-Ftehim għandu jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2014 jew fl-ewwel jum tar-raba' xahar wara d-depożitu tat-tlettax-il strument ta' ratifika jew ta' adeżjoni f'konformità mal-Artikolu 84, inkluż it-tliet Stati Membri li fihom ħadu effett l-ogħla numru ta' privattivi Ewropej fis-sena ta' qabel is-sena li fiha jseħħ l-iffirmar tal-Ftehim jew fl-ewwel jum tar-raba' xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-emendi għar-Regolament (UE) Nru 1215/2012 dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' dan il-Ftehim, skont liema hija l-aktar tard.

(2)   Kwalunkwe ratifika jew adeżjoni wara d-dħul fis-seħħ ta' dan il-Ftehim għandha tieħu effett fl-ewwel jum tar-raba' xahar wara d-depożitu tal-istrument ta' ratifika jew ta' adeżjoni.

B'xhieda ta' dan il-Partijiet hawn taħt iffirmati, debitament awtorizzati sabiex jagħmlu hekk, iffirmaw dan il-Ftehim,

Magħmul fi Brussell fid-19 ta' Frar 2013 bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż, it-tliet testi jkunu ugwalment awtentiċi, f'kopja unika li għandha tiġi depożitata fl-arkivji tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

For the Kingdom of Belgium

Image

За Република България

Für die Republik Bulgarien

For the Republic of Bulgaria

Pour la République de Bulgarie

Image

Za Českou republiku

Für die Tschechische Republik

For the Czech Republic

Pour la République tchèque

Image

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume du Danemark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

For the Federal Republic of Germany

Pour la République fédérale d'Allemagne

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Für die Republik Estland

For the Republic of Estonia

Pour la République d'Estonie

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Für Irland

Pour l'Irlande

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Für die Hellenische Republik

For the Hellenic Republic

Pour la République hellénique

Image

Pour la République française

Für die Französische Republik

For the French Republic

Image

Per la Repubblica italiana

Für die Italienische Republik

For the Italian Republic

Pour la République italienne

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Für die Republik Zypern

For the Republic of Cyprus

Pour la République de Chypre

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Für die Republik Lettland

For the Republic of Latvia

Pour la République de Lettonie

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Für die Republik Litauen

For the Republic of Lithuania

Pour la République de Lituanie

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Für das Grossherzogtum Luxemburg

For the Grand Duchy of Luxembourg

Image

Magyarország részéről

Für Ungarn

For Hungary

Pour la Hongrie

Image

Għal Malta

Für Malta

For Malta

Pour Malte

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für das Königreich der Niederlande

For the Kingdom of the Netherlands

Pour le Royaume des Pays-Bas

Image

Für die Republik Österreich

For the Republic of Austria

Pour la République d'Autriche

Image

Pela República Portuguesa

Für die Portugiesische Republik

For the Portuguese Republic

Pour la République portugaise

Image

Pentru România

Für Rumänien

For Romania

Pour la Roumanie

Image

Za Republiko Slovenijo

Für die Republik Slowenien

For the Republic of Slovenia

Pour la République de Slovénie

Image

Za Slovenskú republiku

Für die Slowakische Republik

For the Slovak Republic

Pour la République slovaque

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Für die Republik Finnland

For the Republic of Finland

Pour la République de Finlande

Image

För Konungariket Sverige

Für das Königreich Schweden

For the Kingdom of Sweden

Pour le Royaume de Suède

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Für das Vereinigte Königreich-Grossbritannien und Nordirland

Pour le Royaume-Uni-de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

Image


(1)  Ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea tas-17 ta' Diċembru 2012 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta' protezzjoni tal-privattiva unitarja (ĠU L 361, 31.12.2012, p. 1) inkluż kull emenda sussegwenti.

(2)  Ir-Regolament (UE) Nru 1215/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta' Diċembru 2012 dwar ġurisdizzjoni u rikonoxximent u eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali, (ĠU L 351, 20.12.2012, p. 1) inkluż kull emenda sussegwenti.

(3)  Ir-Regolament (KE) Nru 469/2009 tal-Parlament Erwopew u tal-Kunsill tas-6 ta' Mejju 2009 dwar iċ-ċertifikat ta' protezzjoni supplimentari għal prodotti mediċinali, (ĠU L 152, 16.6.2009, p. 1) inkluż kull emenda sussegwenti.

(4)  Ir-Regolament (KE) Nru 1610/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 Lulju 1996 dwar il-ħolqien ta' kull ċertifikat supplimentari ta' ħarsien għall-prodotti tal-protezzjoni tal-pjanti, (ĠU L 198, 8.8.1996, p. 30) inkluż kull emenda sussegwenti.

(5)  Ir-Regolament (KE) Nru 593/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2008 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet kuntrattwali (Ruma I) (ĠU L 177, 4.7.2008, p. 6) inkluż kull emenda sussegwenti.

(6)  Ir-Regolament (KE) Nru 864/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Lulju 2007 dwar il-liġi applikabbli għall-obbligazzjonijiet mhux kuntrattwali (Ruma II) (ĠU L 199, 31.7.2007, p. 40) inkluż kull emenda sussegwenti.

(7)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 1260/2012 tas-17 ta' Diċembru 2012 li jimplimenta l-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tal-ħolqien ta' protezzjoni tal-privattiva unitarja (ĠU L 361, 31.12.2012, p. 89) inkluż kull emenda sussegwenti.

(8)  Id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1), inkluż kull emenda sussegwenti.

(9)  Id-Direttiva 2001/83/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità li għandu x’jaqsam ma’ prodotti mediċinali għall-użu mill-bniedem (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 67), inkluż kull emenda sussegwenti.

(10)  Organizzazzjoni għall-Avjazzjoni Ċivili Internazzjonali (ICAO), "Konvenzjoni ta' Chicago", id-Dokument 7300/9 (id-disa' edizzjoni, 2006)

(11)  Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2100/94 tas-27 ta' Lulju 1994 dwar drittijiet ta' varjetajiet ta' pjanti fil-Komunità (ĠU L 227, 1.9.1994, p. 1) inkluż kull emenda sussegwenti.

(12)  Direttiva 2009/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta' April 2009 dwar il-protezzjoni legali ta' programmi tal-kompjuter (ĠU L 111, 05/05/2009, p. 16) inkluż kull emenda sussegwenti.

(13)  Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' Lulju 1998 dwar il-protezzjoni legali ta' invenzjonijiet bioteknoloġiċi (ĠU L 213, tat-30.7.1998, p. 13) inkluż kull emenda sussegwenti.

(14)  Konvenzjoni dwar il-ġurisdizzjoni u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' sentenzi f'materji ċivili u kummerċjali, magħmula f'Lugano fit-30 ta' Ottubru 2007, inluż kull emenda sussegwenti.


ANNEX I

STATUT TAL-QORTI UNIFIKATA TAL-PRIVATTIVI

Artikolu 1

Kamp ta' applikazzjoni tal-Istatut

Dan l-Istatut fih arranġamenti istituzzjonali u finanzjarji għall-Qorti Unifikata tal-Privattivi stabbilita skont l-Artikolu 1 tal-Ftehim.

KAPITOLU I

IMĦALLFIN

Artikolu 2

Eliġibbiltà tal-imħallfin

(1)   Kwalunkwe persuna li hija ċittadin ta' Stat Membru Kontraenti u tissodisfa l-kondizzjonijiet li jinsabu fl-Artikolu 15 tal-Ftehim u f’dan l-Istatut tista' tinħatar bħala mħallef.

(2)   L-imħallfin għandhom ikollhom konoxxenza tajba ta' mill-inqas lingwa uffiċjal waħda tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

(3)   Esperjenza li titratta t-tilwim dwar il-privattivi li trid tiġi ppruvata għall-ħatra skont l-Artikolu 15(1) tal-Ftehim tista' tinkiseb permezz ta' taħriġ skont l-Artikolu 11(4)(a) ta' dan l-Istatut.

Artikolu 3

Ħatra ta' mħallfin

(1)   L-imħallfin għandhom jinħatru skont il-proċedura stabbhilita fl-Artikolu 16 tal-Ftehim.

(2)   Il-postijiet battala għandhom ikunu reklamati pubblikament u għandhom jindikaw il-kriterji rilevanti ta' eliġibbiltà kif stabbiliti fl-Artikolu 2. Il-Kumitat Konsultattiv għandu jagħti opinjoni dwar jekk il-kandidati humiex adatti biex iwettqu d-dmirijiet ta’ mħallef fil-Qorti. L-opinjoni għandha tinkludi lista tal-kandidati l-aktar xierqa. Il-lista għandha tinkludi tal-inqas id-doppju ta’ kandidati daqs kemm hemm postijiet battala. Fejn meħtieġ, il-Kumitat Konsultattiv jista' jirrakkomanda li, qabel id-deċiżjoni dwar il-ħatra, imħallef kandidat jirċievi taħriġ fit-tilwim dwar il-privattivi skont l-Artikolu 11(4)(a).

(3)   Meta jaħtar l-imħallfin, il-Kumitat Amministrattiv għandu jiżgura l-aħjar kompetenza esperta legali u teknika u kompożizzjoni ekwilibrata tal-Qorti fuq bażi ġeografika l-aktar wiesgħa possibbli minn fost ċittadini tal-Istati Membri Kontraenti.

(4)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jaħtar kemm-il imħallef huwa meħtieġ għall-funzjonament tajjeb tal-Qorti. Il-Kumitat Amministrattiv għandu inizjalment jaħtar in-numru ta' mħallfin meħtieġa għat-twaqqif ta' mill-inqas kulleġġ ġudikanti wieħed f'kull waħda mid-diviżjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza u ta' mill-inqas żewġ kulleġġi ġudikanti fil-Qorti tal-Appell.

(5)   Id-deċiżjoni tal-Kumitat Amministrattiv li jaħtar imħallfin ikkwalifikati legalment full-time jew part-time u mħallfin ikkwalifikati teknikament full-time għandha tispeċifika l-Qorti u/jew id-diviżjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza li kull Imħallef ġie maħtur għaliha u l-qasam/oqsma ta' teknoloġija li mħallef ikkwalifikat teknikament inħatar għalihom.

(6)   L-imħallfin ikkwalifikati teknikament li huma part-time għandhom jinħatru bħala mħallfin tal-Qorti u għandhom jiġu inklużi fil-Grupp ta' Mħallfin abbażi tal-kwalifiki u l-esperjenza speċifika tagħhom. Il-ħatra ta' dawn l-imħallfin għall-Qorti għandha tiżgura li l-oqsma kollha ta' teknoloġija huma koperti.

Artikolu 4

Il-perijodu tal-mandat tal-imħallfin

(1)   L-imħallfin għandhom jinħatru għal mandat ta' sitt snin, li jibda fid-data mniżżla fl-istrument tal-ħatra. Huma jistgħu jinħatru mill-ġdid.

(2)   Fin-nuqqas ta' kwalunkwe dispożizzjoni rigward id-data, il-mandat għandu jibda fid-data tal-istrument tal-ħatra.

Artikolu 5

Ħatra tal-membri tal-Kumitat Konsultattiv

(1)   Kull Stat Membru Kontraenti għandu jipproponi membru tal-Kumitat Konsultattiv li jissodisfa l-ħtiġiet li jinsabu fl-Artikolu 14(2) tal-Ftehim.

(2)   Il-membri tal-Kumitat Konsultattiv għandhom jinħatru mill-Kumitat Amministrattiv li jaġixxi bi qbil komuni.

Artikolu 6

Ġurament

Qabel ma jassumu l-kariga tagħhom, l-imħallfin għandhom, f'seduta pubblika, jieħdu ġurament li jwettqu dmirijiethom b'imparzjalità u skont il-kuxjenza u li jħares is-segretezza tad-deliberazzjonijiet tal-Qorti.

Artikolu 7

Imparzjalità

(1)   Immedjatament wara li jieħu l-ġurament tagħhom, l-imħallfin għandhom jiffirmaw dikjarazzjoni skont liema huma jintrabtu solennement li, kemm matul kif ukoll wara l-perijodu tal-kariga tagħhom, huma ser jirrispettaw l-obbligi marbutin magħha, b'mod partikolari d-dmir tal-integrità u d-diskrezzjoni fir-rigward tal-aċċettazzjoni, wara li jkunu temmu l-kariga, ta' ċerti ħatriet jew benefiċċji.

(2)   L-imħallfin ma jistgħux jieħdu sehem fil-proċedimenti ta' każ li fih huma:

(a)

ħadu sehem bħala konsulenti;

(b)

kienu parti jew kienu jaġixxu f'isem waħda mill-partijiet;

(c)

ġew imsejħin jippronunzjaw ruħhom bħala membru ta' qorti, tribunal, bord ta' appell, kulleġġ ġudikanti ta' arbitraġġ jew medjazzjoni, kummissjoni ta' inkjesta jew fi kwalunkwe kapaċità oħra;

(d)

għandhom interess personali jew finanzjarju fil-każ jew f'relazzjoni ma' waħda mill-partijiet; jew

(e)

huma relatati ma' waħda mill-partijiet jew mar-rappreżentanti tal-partijiet permezz ta' rabtiet familjari.

(3)   Jekk, għal xi raġuni speċjali, imħallef jikkunsidra li huwa/hija ma għandux/għandhiex jieħu/tieħu sehem f'sentenza jew eżami ta' xi kawża partikolari, dak l-imħallef għandu jinforma b'dan lill-President tal-Qorti tal-Appell kif adatt jew, fil-każ ta' mħallfin tal-Qorti tal-Prim'Istanza, il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza. Jekk, għal xi raġuni speċjali, il-President tal-Qorti tal-Appell jew, fil-każ ta' mħallfin tal-Qorti tal-Prim'Istanza, il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza jqis li mħallef m'għandux jisma' jew jagħmel sottomissjonijiet f'kawża partikolari, il-President tal-Qorti tal-Appell jew il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza għandu jiġġustifika dan bil-miktub u jinnotifika lill-imħallef ikkonċernat b'dan

(4)   Kwalunkwe parti għal azzjoni tista' toġġezzjona li mħallef jieħu sehem fil-proċedimenti għal kwalunkwe waħda mir-raġunijiet elenkati fil-paragrafu 2 jew meta l-imħallef huwa, għal raġuni valida, issuspettat b'parzjalità.

(5)   Kwalunkwe diffikultà dwar l-applikazzjoni ta' dan l-Artikolu għandha tiġi deċiża permezz ta' deċiżjoni tal-Presidju, skont ir-Regoli ta' Proċedura. L-imħallef ikkonċernat għandu jinstema' iżda ma għandux jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet.

Artikolu 8

Immunità tal-imħallfin

(1)   L-imħallfin għandu jkollhom immunità minn proċedimenti legali. Wara li jkunu temmu l-kariga, huma għandhom ikomplu jgawdu mill-immunità fir-rigward ta' atti mwettqa minnhom b'relazzjoni mal-kapaċità uffiċjali tagħhom.

(2)   Il-Presidju jista' jneħħi l-immunità.

(3)   Meta l-immunità tkun tneħħiet u jittieħdu proċeduri kriminali kontra mħallef, dak l-imħallef għandu jiġi proċessat biss mill-qorti kompetenti biex tiġġudika l-membri tal-ogħla ġudikatura nazzjonali, f'xi wieħed mill-Istati Membri Kontraenti.

(4)   Il-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea għandu japplika għall-imħallfin tal-Qorti, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet rigward l-immunità tal-imħallfin minn proċedimenti legali li huma mniżżlin f'dan l-Istatut.

Artikolu 9

Tmiem tal-kariga

(1)   Minbarra s-sostituzzjoni wara l-iskadenza ta' terminu ta' mħallef skont l-Artikolu 4, jew il-mewt, id-dmirijiet ta' mħallef għandhom jintemmu meta dak l-imħallef jirriżenja.

(2)   Meta mħallef jirriżenja, l-ittra tar-riżenja tiegħu għandha tiġi indirizzata lill-President tal-Qorti tal-Appell jew, fil-każ ta' mħallfin tal-Qorti tal-Prim'Istanza, lill-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza biex tintbagħat lill-President tal-Kumitat Amministrattiv.

(3)   Ħlief fejn japplika l-Artikolu 10, imħallef għandu jkompli fil-kariga sakemm is-suċċessur tal-imħallef jassumi d-dmirijiet tiegħu jew tagħha.

(4)   Kwalunkwe post battal fis-sedja għandu jimtela' bil-ħatra ta' mħallef ġdid għall-bqija tal-mandat tal-preċedessur tiegħu jew tagħha.

Artikolu 10

Tneħħija mill-kariga

(1)   Imħallef jista' jitneħħa mill-kariga tiegħu jew tagħha jew minn benefiċċji oħra minflokha biss jekk il-Presidju jiddeċiedi li dak l-imħallef ma jkunux iktar fil-pussess tar-rekwiżiti meħtieġa jew ma jissodisfax iktar l-obbligi tal-kariga tiegħu jew tagħha. L-imħallef ikkonċernat għandu jinstema' iżda ma għandux jieħu sehem fid-deliberazzjonijiet.

(2)   Ir-Reġistratur tal-Qorti għandu jikkomunika din id-deċiżjoni lill-President tal-Kumitat Amministrattiv.

(3)   Fil-każ ta' deċiżjoni li jitneħħa mħallef mill-kariga tiegħu jew tagħha, in-notifika ġġib post battal fis-sedja.

Artikolu 11

Taħriġ

(1)   Għadu jiġi provdut taħriġ tal-imħallfin adatt u regolari fil-qafas ta' taħriġ stabbilit taħt l-Artikolu 19 tal-Ftehim. Il-Presidju għandu jadotta Regolamenti dwar it-Taħriġ li jiżguraw l-implimentazzjoni u l-koerenza ġenerali tal-qafas ta' taħriġ.

(2)   Il-qafas ta' taħriġ għandu jipprovdi pjattaforma għall-iskambju tal-għarfien u forum għal diskussjoni, b'mod partikolari billi:

(a)

jorganizza korsijiet, konferenzi, seminars, workshops u simposji;

(b)

jikkoopera ma' organizzazzjonijiet internazzjonali u istituzzjonijiet tal-edukazzjoni fil-qasam tal-proprjetà intellettwali; u

(c)

jippromwovi u jappoġġa taħriġ vokazzjonali ulterjuri.

(3)   Għandhom jitfasslu programm ta' ħidma annwali u linji gwida għat-taħriġ, li għandhom jinkludu, għal kull imħallef, pjan ta' taħriġ annwali li jidentifika l-ħtiġiet ta' taħriġ prinċipali ta' dak l-imħallef f'konformità mar-Regolamenti dwar it-Taħriġ.

(4)   Il-qafas ta' taħriġ għandu, barra minn hekk:

(a)

jiżgura taħriġ xieraq għal imħallfin-kandidati u mħallfin tal-Qorti maħtura ġodda;

(b)

jappoġġa proġetti bil-għan li jiffaċilitaw il-kooperazzjoni bejn ir-rappreżentanti, l-avukati tal-privattivi u l-Qorti.

Artikolu 12

Remunerazzjoni

Il-Kumitat Amministrattiv għandu jistabbilixxi r-remunerazzjoni tal-President tal-Qorti tal-Appell, il-President tal-Qorti ta' Prim'Istanza, l-imħallfin, ir-Reġistratur, id-Deputat-Reġistratur u l-persunal.

KAPITOLU II

DISPOŻIZZJONIJIET ORGANIZZATTIVI

TAQSIMA 1

Dispożizzjonijiet komuni

Artikolu 13

President tal-Qorti tal-Appell

(1)   Il-President tal-Qorti tal-Appell għandu jkun elett mill-imħallfin kollha tal-Qorti tal-Appell minn fosthom u għal perijodu ta' tliet snin. Il-President tal-Qorti tal-Appell jista' jiġi rielett darbtejn.

(2)   L-elezzjonijiet tal-President tal-Qorti tal-Appell għandhom isiru permezz ta' vot sigriet. Imħallef li jikseb maġġoranza assoluta għandu jiġi elett. Jekk l-ebda mħallef ma jikseb maġġoranza assoluta, isir vot ieħor u l-imħallef li jikseb l-iktar voti għandu jiġi elett.

(3)   Il-President tal-Qorti tal-Appell għandu jmexxi l-attivitajiet ġudizzjarji u l-amministrazzjoni tal-Qorti tal-Appell u l-presidenza tal-Qorti tal-Appell f'seduta plenarja.

(4)   Jekk l-uffiċċju tal-President tal-Qorti tal-Appell isir battal qabel id-data ta' skadenza tal-mandat tiegħu/tagħha, għandu jiġi elett suċċessur għall-bqija tal-mandat.

Artikolu 14

President tal-Qorti tal-Prim'Istanza

(1)   Il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza għandu jiġi elett mill-imħallfin kollha tal-Qorti tal-Prim'Istanza li huma mħallfin full-time, minn fost xulxin u għal perijodu ta' tliet snin. Il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza jista' jiġi rielett darbtejn.

(2)   L-ewwel President tal-Qorti tal-Prim’Istanza għandu jkun ċittadin tal-Istat Mebru Kontraenti li jospita s-sede tad-diviżjoni ċentrali.

(3)   Il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza għandu jmexxi l-attivitajiet ġudizzjarji u l-amministrazzjoni tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

(4)   L-Artikolu 13(2) u (4), għandu b'analoġija japplika għall-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

Artikolu 15

Presidju

(1)   Il-Presidju għandu jkun magħmul mill-President tal-Qorti tal-Appell, li għandu jaġixxi ta' president, il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza, żewġ imħallfin tal-Qorti tal-Appell eletti minn fost xulxin, tliet imħallfin tal-Qorti tal-Prim'Istanza li huma mħallfin full-time tal-Qorti eletti minn fost xulxin, u r-Reġistratur bħala membru li ma jivvutax.

(2)   Il-Presidju għandu jeżerċita d-dmirijiet tiegħu f'konformità ma' dan l-Istatut. Huwa jista', mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tiegħu stess, jiddelega ċerti kompiti lil wieħed mill-membri tiegħu.

(3)   Il-Presidju għandu jkun responsabbli għall-ġestjoni tal-Qorti u għandu b'mod partikolari:

(a)

ifassal proposti għall-emendar tar-Regoli ta' Proċedura f'konformità mal-Artikolu 41 tal-Ftehim u l-proposti rigward ir-Regolamenti Finanzjarji tal-Qorti;

(b)

iħejji l-baġit annwali, il-kontijiet annwali u r-rapport annwali tal-Qorti u jippreżentahom lill-Kumitat tal-Baġit;

(c)

jistabbilixxi l-linji gwida għall-programm ta' taħriġ għall-imħallfin u jissorvelja l-implimentazzjoni tagħhom;

(d)

jieħu deċiżjonijiet dwar il-ħatra u t-tneħħija tar-Reġistratur u d-Deputat-Reġistratur;

(e)

jistabbilixxi r-regoli li jirregolaw ir-Registru inklużi s-sub-reġistri;

(f)

jagħti opinjoni f'konformità mal-Artikolu 83(5) tal-Ftehim.

(4)   Deċiżjonijiet tal-Presidju msemmijin fl-Artikoli 7, 8, 10 u 22 għandhom jittieħdu mingħajr il-parteċipazzjoni tar-Reġistratur.

(5)   Il-Presidju jista' jieħu deċiżjonijiet validi biss meta l-membri kollha jkunu preżenti jew debitament irrappreżentati. Id-deċiżjonijiet għandhom jittieħdu b'maġġoranza tal-voti.

Artikolu 16

Persunal

(1)   L-uffiċjali u l-impjegati l-oħra tal-Qorti għandu jkollhom il-kompitu li jassistu l-President tal-Qorti tal-Appell, il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza, l-imħallfin u r-Reġistratur. Huma għandhom ikunu taħt ir-responsabbiltà tar-Reġistratur, taħt l-awtorità tal-President tal-Qorti tal-Appell u l-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

(2)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jistabbilixxi r-Regolamenti tal-Persunal tal-uffiċjali u l-impjegati l-oħrajn tal-Qorti.

Artikolu 17

Btajjel ġuridiċi

(1)   Wara konsultazzjoni mal-Presidju, il-President tal-Qorti tal-Appell għandu jistabbilixxi t-tul tal-btajjel ġuridiċi u r-regoli dwar l-osservazzjoni tal-btajjel uffiċjali.

(2)   Matul il-perijodu ta' btajjel ġuridiċi, il-funzjonijiet tal-President tal-Qorti tal-Appell u tal-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza jistgħu jiġu eżerċitati minn kwalunkwe mħallef mistieden mill-President rispettiv għal dak l-effett. F'każijiet ta' urġenza, il-President tal-Qorti tal-Appell jista' jsejjaħ lill-imħallfin.

(3)   Il-President tal-Qorti tal-Appell jew il-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza jista', f'ċirkostanzi xierqa, jagħti leave lil imħallfin tal-Qorti tal-Appell jew lil imħallfin tal-Qorti tal-Prim'Istanza rispettivament.

TAQSIMA 2

Il-qorti tal-prim’istanza

Artikolu 18

L-istabbiliment u l-iskontinwità ta' diviżjoni lokali jew reġjonali

(1)   Talba minn Stati Membri Kontraenti wieħed jew aktar għall-istabbiliment ta' diviżjoni lokali jew reġjonali għandha tiġi indirizzata lill-President tal-Kumitat Amministrattiv. Huwa għandu jindika s-sede tad-diviżjoni lokali jew reġjonali.

(2)   Id-deċiżjoni tal-Kumitat Amministrattiv li tistabbilixxi diviżjoni lokali jew reġjonali għandha tindika n-numru ta' mħallfin għad-diviżjoni kkonċernata u għandha tkun pubblika.

(3)   Il-Kumitat Amministrattiv għandu jiddeċiedi dwar l-iskontinwità ta' diviżjoni reġjonali jew lokali fuq talba tal-Istat Membru Kontraenti li jkun qed jospita d-diviżjoni lokali jew l-Istati Membri Kontraenti li jkunu qed jipparteċipaw fid-diviżjoni reġjonali. Id-deċiżjoni ta' skontinwità ta' diviżjoni lokali jew reġjonali għandha tispeċifika d-data li warajha l-ebda kawża ġdida oħra ma tista' tiġi ppreżentata quddiem id-diviżjoni u d-data li fiha d-diviżjoni mhux ser tibqa' teżisti.

(4)   Mid-data li fiha diviżjoni lokali jew reġjonali tieqaf teżisti, l-imħallfin assenjati għal dik id-diviżjoni lokali jew reġjonali għandhom jiġu assenjati lid-diviżjoni ċentrali, u l-każijiet li għadhom pendenti quddiem dik id-diviżjoni lokali jew reġjonali flimkien mas-sub-reġistru u d-dokumentazzjoni kollha tiegħu għandhom jiġu trasferiti lid-diviżjoni ċentrali.

Artikolu 19

Kulleġġi ġudikanti

(1)   L-allokazzjoni ta' mħallfin u t-tqassim tal-kawżi f'diviżjoni lill-kulleġġi ġudikanti tagħha għandhom ikunu regolati mir-Regoli ta' Proċedura. Imħallef wieħed tal-kulleġġ ġudikanti għandu jiġi nkarigat bħala l-imħallef li jippresjedi, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(2)   Il-kulleġġ ġudikanti jista' jiddelega, skont ir-Regoli ta' Proċedura, ċerti funzjonijiet lil wieħed jew aktar mill-imħallfin tiegħu.

(3)   Jista’ jinħatar imħallef permanenti għal kull diviżjoni biex jisma’ każijiet urġenti, f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura

(4)   F'kawżi fejn imħallef wieħed skont l-Artikolu (7) tal-Ftehim, jew imħallef permanenti, skont il-paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu, jisma' kawża, dak l-imħallef għandu jwettaq il-funzjonijiet kollha ta' kulleġġ ġudikanti.

(5)   Imħallef wieħed tal-kulleġġ ġudikanti għandu jaġixxi ta' Relatur, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 20

Grupp ta' Mħallfin

(1)   Ir-Reġistratur għandu jfassal lista bl-ismijiet tal-imħallfin inklużi fil-Grupp ta' Mħallfin. Fir-rigward ta' kull imħallef, il-lista għandha tal-inqas tindika l-kompetenzi lingwistiċi, il-qasam ta' teknoloġija u esperjenza ta' dan l-imħallef kif ukoll il-każijiet li kienu ttrattati preċedentement minnu.

(2)   Talba indirizzata lill-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza biex jinkariga mħallef mill-Grupp ta' Mħallfin għandha tindika, b'mod partikolari, is-suġġett tal-każ, il-lingwa uffiċjali tal-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi użata mill-imħallfin tal-kulleġġ ġudikanti, il-lingwa tal-proċedimenti u l-qasam ta' teknoloġija meħtieġ.

TAQSIMA 3

Il-qorti tal-appell

Artikolu 21

Kulleġġi ġudikanti

(1)   L-allokazzjoni tal-imħallfin u t-tqassim tal-kawżi lill-kulleġġi ġudikanti għandhom ikunu regolati mir-Regoli ta' Proċedura. Imħallef wieħed tal-kulleġġ ġudikanti għandu jinħatar bħala l-imħallef li jippresjedi, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

(2)   Meta każ huwa ta' importanza eċċezzjonali, u b'mod partikolari meta d-deċiżjoni tista' taffettwa l-unità u l-konsistenza tal-ġurisprudenza stabbilita tal-Qorti, il-Qorti tal-Appell tista' tiddeċiedi, abbażi ta' proposta mill-imħallef li jippresjedi, li tirrinvija l-każ lill-Qorti plenarja.

(3)   Il-kulleġġ ġudikanti jista' jiddelega, skont ir-Regoli ta' Proċedura, ċerti funzjonijiet lil wieħed jew aktar mill-imħallfin tiegħu.

(4)   Imħallef wieħed tal-kulleġġ ġudikanti għandu jaġixxi ta' Relatur, skont ir-Regoli ta' Proċedura.

TAQSIMA 4

Ir-reġistru

Artikolu 22

Ħatra u tneħħija mill-kariga tar-Reġistratur

(1)   Il-Presidju għandu jaħtar ir-Reġistratur tal-Qorti għal perijodu ta' sitt snin. Ir-Reġistratur jista' jinħatar mill-ġdid.

(2)   Ġimgħatejn qabel id-data stabbilita għall-ħatra tar-Reġistratur, il-President tal-Qorti tal-Appell għandu jinforma lill-Presidju dwar l-applikazzjonijiet li kienu ġew ippreżentati għall-kariga.

(3)   Qabel ma jassumi l-kariga tiegħu/tagħha, ir-Reġistratur għandu jieħu ġurament quddiem il-Presidju li jwettaq id-dmirijiet ta' Reġistratur b'imparzjalità u b'mod kuxjenzjuż.

(4)   Ir-Reġistratur jista' jitneħħa mill-kariga biss jekk ir-Reġistratur ma jibqax jissodisfa l-obbligi tal-kariga tiegħu jew tagħha. Il-Presidju għandu jieħu d-deċiżjoni tiegħu wara li jkun semgħa lir-Reġistratur.

(5)   Jekk l-uffiċċju tar-Reġistratur isir battal qabel id-data ta' skadenza tal-mandat tiegħu, il-Presidju għandu jaħtar Reġistratur ġdid għal perijodu ta' sitt snin.

(6)   Jekk ir-Reġistratur ikun assenti jew impedit milli jattendi jew fejn tali post huwa battal, il-President tal-Qorti tal-Appell wara li jkun ikkonsulta lill-Presidju għandu jaħtar membru tal-persunal tal-Qorti biex iwettaq id-dmirijiet tar-Reġistratur.

Artikolu 23

Dmirijiet tar-Reġistratur

(1)   Ir-Reġistratur għandu jassisti lill-Qorti, lill-President tal-Qorti tal-Appell, lill-President tal-Qorti ta' Prim'Istanza u lill-imħallfin fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħhom. Ir-Reġistratur għandu jkun responsabbli għall-organizzazzjoni u l-attivitajiet tar-Reġistru taħt l-awtorità tal-President tal-Qorti tal-Appell.

(2)   B'mod partikolari r-Reġistratur għandu jkun responsabbli:

(a)

għaż-żamma tar-reġistru li għandu jinkludi r-rekords tal-kawżi kollha quddiem il-Qorti;

(b)

għaż-żamma u l-amministrazzjoni ta' listi mfasslin skont l-Artikoli 18, 48(3) u 57(2) tal-Ftehim;

(c)

għaż-żamma u l-ippubblikar ta' lista ta' notifiki u ta' rtirar ta' non-parteċipazzjoni skont l-Artikolu 83 tal-Ftehim;

(d)

għall-ippubblikar tad-deċiżjonijiet tal-Qorti, soġġett għall-protezzjoni ta' informazzjoni kunfidenzjali;

(e)

għall-ippubblikar ta' rapporti annwali b'data statistika; u

(f)

għall-iżgurar li l-informazzjoni dwar in-non-parteċipazzjoni skont l-Artikolu 83 tal-Ftehim tkun notifikata mill-Uffiċċju Ewropew tal-Privattivi.

Artikolu 24

Iż-żamma tar-reġistru

(1)   Regoli dettaljati għaż-żamma tar-reġistru tal-Qorti għandhom jiġu preskritti fir-Regoli li jirregolaw ir-Reġistru, adottati mill-Presidju.

(2)   Ir-regoli dwar l-aċċess għal dokumenti tar-Reġistru għandhom jiġu previsti fir-Regoli ta' Proċedura.

Artikolu 25

Sub-reġistri u Deputati-Reġistratur

(1)   Għandu jinħatar Deputat-Reġistratur għal terminu ta' sitt snin mill-Presidju. Id-Deputat Reġistratur jista' jinħatar mill-ġdid.

(2)   L-Artikolu 22(2)-(6) għandu japplika b'analoġija.

(3)   Id-Deputat-Reġistratur għandu jkun responsabbli għall-organizzazzjoni u l-attivitajiet tas-sub-reġistri taħt l-awtorità tar-Reġistratur u l-President tal-Qorti tal-Prim'Istanza. B'mod partikolari d-dmirijiet tad-Deputat-Reġistratur għandhom jinkludu:

(a)

iż-żamma tar-rekord tal-kawżi kollha quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza;

(b)

in-notifika ta' kull kawża quddiem il-Qorti tal-Prim'Istanza lir-Reġistru.

(4)   Id-Deputat-Reġistratur għandu jipprovdi wkoll assistenza amministrattiva u segretarjali lid-diviżjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza.

KAPITOLU III

DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

Artikolu 26

Baġit

(1)   Il-baġit għandu jiġi adottat mill-Kumitat tal-Baġit fuq proposta mill-Presidju. Huwa għandu jiġi mfassal skont il-prinċipji ta' kontabilità li huma aċċettati b'mod ġenerali mniżżlin fir-Regolamenti Finanzjarji, stabbiliti f'konformità mal-Artikolu 33 ta' dan l-Istatut.

(2)   Fil-baġit, il-Presidju jista', skont ir-Regolamenti Finanzjarji, jittrasferixxi fondi bejn il-varji intestaturi jew sub-intestaturi.

(3)   Ir-Reġistratur għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-baġit skont ir-Regolamenti Finanzjarji.

(4)   Kull sena r-Reġistratur għandu jagħmel dikjarazzjoni dwar il-kontijiet tas-sena finanzjarja preċedenti rigward l-implimentazzjoni tal-baġit li għandha tkun approvata mill-Presidju.

Artikolu 27

Awtorizzazzjoni għall-infiq

(1)   L-infiq imdaħħal fil-baġit għandu jiġi awtorizzat għad-durata ta' perijodu wieħed ta' kontabilità sakemm ir-Regolamenti Finanzjarji ma jipprevedux mod ieħor.

(2)   Skont ir-Regolamenti Finanzjarji, l-approprjazzjonijiet kollha, minbarra dawk relatati mal-ispejjeż tal-persunal, li ma humiex mistennijin fit-tmiem tal-perijodu ta' kontabilità jistgħu jinġarru 'l quddiem, iżda mhux lil hinn mit-tmiem tal-perijodu ta' kontabilità ta' wara.

(3)   L-approprjazzjonijiet għandhom jitniżżlu taħt intestaturi differenti skont it-tip u l-fini tal-infiq, u suddiviżi, sa fejn huwa meħtieġ, skont ir-Regolamenti Finanzjarji.

Artikolu 28

Approprjazzjonijiet għal infiq mhux previst

(1)   Il-baġit tal-Qorti jista' jinkludi approprjazzjonijiet għal infiq mhux previst.

(2)   It-tħaddim ta' dawn l-approprjazzjonijiet mill-Qorti għandu jkun soġġett għall-approvazzjoni minn qabel tal-Kumitat tal-Baġit.

Artikolu 29

Perijodu ta' kontabilità

Il-perijodu ta' kontabilità għandu jibda fl-1 ta' Jannar u jispiċċa fil-31 ta' Diċembru.

Artikolu 30

Tħejjija tal-baġit

Il-Presidju għandu jippreżenta l-abbozz tal-baġit tal-Qorti lill-Kumitat tal-Baġit mhux aktar tard mid-data preskritta fir-Regolamenti Finanzjarji.

Artikolu 31

Baġit proviżorju

(1)   Jekk, fil-bidu tal-perijodu ta' kontabilità, il-baġit ikun għadu ma ġiex adottat mill-Kumitat tal-Baġit, l-infiq jista' jsir kull abbażi ta' xahar b'xahar skont l-intestatura jew diviżjoni oħra tal-baġit, skont ir-Regolamenti Finanzjarji, sa wieħed minn tnax tal-approprjazzjonijiet tal-baġit għall-perijodu ta' kontabilità preċedenti, dment li l-approprjazzjonijiet li b'hekk saru disponibbli lill-Presidju ma jeċċedux wieħed minn tnax ta' dawk previsti fl-abbozz tal-baġit.

(2)   Il-Kumitat tal-Baġit jista', soġġett għall-osservanza tad-dispożizzjonijiet l-oħra mniżżlin fil-paragrafu 1, jawtorizza infiq akbar minn wieħed minn tnax tal-approprjazzjonijiet tal-baġit għall-perijodu preċedenti ta' kontabilità.

Artikolu 32

Verifika tal-kontijiet

(1)   Id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tal-Qorti għandhom jiġu eżaminati minn awdituri indipendenti. L-awdituri għandhom jinħatru u jekk meħtieġ jitneħħew mill-Kumitat tal-Baġit.

(2)   Il-verifika, li għandha tkun ibbażata fuq standards ta' verifiki professjonali u ssir, jekk meħtieġ, in situ, għandha tiżgura li l-baġit ġie implimentat b'mod legali u xieraq u li l-amministrazzjoni finanzjarja tal-Qorti tmexxiet skont il-prinċipji tal-ekonomija u l-ġestjoni finanzjarja soda. L-awdituri għandhom iħejju rapport wara t-tmiem ta' kull perijodu ta' kontabilità li jkun fih opinjoni iffirmata dwar il-verifika.

(3)   Il-Presidju għandu jippreżenta lill-Kumitat tal-Baġit id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali tal-Qorti u d-dikjarazzjoni annwali tal-implimentazzjoni tal-baġit għall-perijodu ta' kontabilità preċedenti, flimkien tar-rapport tal-awdituri.

(4)   Il-Kumitat tal-Baġit għandu japprova l-kontijiet annwali flimkien mar-rapport tal-awdituri u għandu jagħti kwittanza lill-Presidju fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit.

Artikolu 33

Regolamenti Finanzjarji

(1)   Ir-Regolamenti Finanzjarji għandhom jiġu adottati mill-Kumitat Amministrattiv. Huma għandhom jiġu emendati mill-Kumitat Amministrattiv fuq proposta mill-Qorti.

(2)   B'mod partikolari r-Regolamenti Finanzjarji għandhom jistabbilixxu:

(a)

arranġamenti rigward l-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit u għall-eżekuzzjoni u l-verifika tal-kontijiet;

(b)

il-metodu u l-proċedura li biha l-ħlasijiet u l-kontribuzzjonijiet, inklużi l-kontribuzzjonijiet finanzjarji inizjali previsti fl-Artikolu 37 tal-Ftehim għandhom isiru disponibbli għall-Qorti;

(c)

ir-regoli li jikkonċernaw ir-responsabbiltajiet tal-uffiċjali awtorizzanti u kontabbli u l-arranġamenti għas-superviżjoni tagħhom; u

(d)

il-prinċipji ta' kontabilità aċċettati b'mod ġenerali li fuqhom għandhom ikunu bbażati l-baġit u id-dikjarazzjonijiet finanzjarji annwali.

KAPITOLU IV

DISPOŻIZZJONIJIET PROĊEDURALI

Artikolu 34

Segretezza tad-deliberazzjonijiet

Id-deliberazzjonijiet tal-Qorti għandhom ikunu u jibqgħu sigrieti.

Artikolu 35

Deċiżjonijiet

(1)   Meta kulleġġ ġudikanti jiltaqa' f'kompożizzjoni ta' numru pari ta' mħallfin, id-deċiżjonijiet tal-Qorti għandhom jittieħdu permezz tal-maġġoranza tal-kulleġġ ġudikanti. F'każ ta' voti ugwali, il-vot tal-imħallef li qed jippresjedi għandu jkun deċiżiv.

(2)   Fil-każ ta' impediment ta' wieħed mill-imħallfin ta' kulleġġ ġudikanti milli jattendi, imħallef ta' kulleġġ ġudikanti ieħor jista' jissejjah biex jieħu s-sedja skont il-kondizzjonijiet stabbiliti fir-Regoli ta' Proċedura.

(3)   F'każijiet fejn dan l-Istatut jipprevedi li l-Qorti tal-Appell għandha tieħu deċiżjoni f'seduta plenarja, tali deċiżjoni għandha tkun valida biss jekk meħuda minn tal-inqas 3/4 tal-imħallfin li jiffurmaw il-Qorti plenarja.

(4)   Id-deċiżjonijiet tal-Qorti għandu jkun fihom l-ismijiet tal-imħallfin li jiddeċiedu l-każ.

(5)   Id-deċiżjonijiet għandhom ikunu ffirmati mill-imħallfin li jiddeċiedu l-każ, mir-Reġistratur għal deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Appell, u mid-Deputat-Reġistratur għal deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Prim'Istanza. Dawn għandhom jinqraw fil-Qorti bil-miftuħ.

Artikolu 36

Opinjonijiet dissenzjenti

Opinjoni dissenzjenti espressa separatament minn imħallef ta' kulleġġ ġudikanti skont l-Artikolu 51 tal-Ftehim għandha tagħti r-raġunijiet, tkun bil-miktub u tkun iffirmata mill-imħallef li jesprimi l-opinjoni tiegħu.

Artikolu 37

Deċiżjonijiet mogħtijin fil-każ ta' kontumaċja

(1)   Fuq it-talba ta' parti għal azzjoni, deċiżjoni fil-każ ta' kontumaċja tista' tingħata f'konformità mar-Regoli ta' Proċedura, fejn il-parti l-oħra, wara li tkun ġiet servuta b'dokument li jiftaħ proċedimenti jew b'dokument ekwivalenti, tkun naqset milli tippreżenta sottomissjonijiet bil-miktub bħala difiża jew tonqos milli tidher fi smigħ orali. Tista' ssir oġġezzjoni kontra dik id-deċiżjoni fi żmien xahar minn meta ġiet innotifikata lill-parti li kontriha tkun ingħatat id-deċiżjonijiet fil-każ ta' kontumaċja.

(2)   Ħlief għal deċiżjoni kuntrarja tal-Qorti, l-oppożizzjoni ma tissospendix l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni mogħtija fil-kontumaċja.

Artikolu 38

Kwistjonijiet rinvijati lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea

(1)   Għandhom japplikaw il-proċeduri stabbiliti mill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rinviji ta' deċiżjonijiet preliminari fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

(2)   Kull meta l-Qorti tal-Prim'Istanza jew il-Qorti tal-Appell tkun iddeċidiet li tirrinvija lill-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea kwistjoni ta' interpretazzjoni tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea jew tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea jew kwistjoni dwar il-validità jew l-interpretazzjoni ta' atti tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, hija għandha tissospendi l-proċedimenti tagħha.


ANNESS II

DISTRIBUZZJONI TA' KAWŻI FID-DIVIŻJONI ĊENTRALI  (1)

Taqsima ta' LONDRA

Sede ta' PARIĠI

Taqsima ta' MUNICH

 

Uffiċċju tal-President

 

(A)

Neċessitajiet tal-bniedem

(B)

Twettiq ta' operazzjonijiet, trasport

(F)

Inġinerija mekkanika, dawl, tisħin, armi, blasting

(C)

Kimika, metallurġija

(D)

Tessuti, karti

 

(E)

Kostruzzjonijiet fissi

(G)

Fiżika

(H)

Elettriku


(1)  Il-klassifikazzjoni fi 8 taqsimiet (A sa H) hija bbażata fuq il-Klassifikazzjoni tal-Privattiv Internazzjonali tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Proprjetà Intellettwali (http://www.wipo.int/classifications/ipc/en).