Armenia

Decision of the Government of the Republic of Armenia of January 7, 2000, on Approval of the Rules for Requesting Permission for Use of Names and Titles of Well-Known Persons as Trade Names, and Use of Portraits or Facsimiles of Well-Known Persons as Trademarks

Year of Version:2000
Date of Entry into Force:January 7, 2000
Date of Text (Issued):January 7, 2000
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:IP Regulatory Body, Trade Names, Trademarks
Notes:
This Decision of the Government of the Republic of Armenia implements the provisions of the following laws:
- Article 4 relating to the use of names and titles of famous people as trade names, under Chapter 2 of the Law of the Republic of Armenia, dated November 23, 1999, on Trade Names;
- Article 12, paragraph 2, relating to the use of portraits or facsimiles of well-known persons as trademarks, under Chapter 2 of the Law of the Republic of Armenia, dated March 20, 2000, on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin (repealed).
Available Texts: 
Armenian

Ֆիրմային անվանումներում թույլատվություն պահանջող անունների ու անվանումների օգտագործման և ապրանքային նշանների մեջ թույլատվություն պահանջող անունների, դիմանկարների և ֆաքսիմիլեների օգտագործման կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում Ֆիրմային անվանումներում թույլատվություն պահանջող անունների ու անվանումների օգտագործման և ապրանքային նշանների մեջ թույլատվություն պահանջող անունների, դիմանկարների և ֆաքսիմիլեների օգտագործման կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ  կառավարության որոշում, Complete document (pdf) [72 KB] Ֆիրմային անվանումներում թույլատվություն պահանջող անունների ու անվանումների օգտագործման և ապրանքային նշանների մեջ թույլատվություն պահանջող անունների, դիմանկարների և ֆաքսիմիլեների օգտագործման կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ  կառավարության որոշում, Complete document (htm) [14 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM030

Shortcuts

Armenia