Armenia

Decree of the Government of the Republic of Armenia on Approval of the Rule on Use of Names and Nominations Requiring Permission for Use in Trade Names and on Names, Portraits and Facsimiles Requiring Permission for Use in Trademarks

Year of Version:2000
Date of Entry into Force:January 7, 2000
Date of Text (Issued):January 7, 2000
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Trade Names, Trademarks
Available Texts: 
Armenian

Ֆիրմային անվանումներում թույլատվություն պահանջող անունների ու անվանումների օգտագործման և ապրանքային նշանների մեջ թույլատվություն պահանջող անունների, դիմանկարների և ֆաքսիմիլեների օգտագործման կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ կառավարության որոշում Ֆիրմային անվանումներում թույլատվություն պահանջող անունների ու անվանումների օգտագործման և ապրանքային նշանների մեջ թույլատվություն պահանջող անունների, դիմանկարների և ֆաքսիմիլեների օգտագործման կարգերը հաստատելու մասին ՀՀ  կառավարության որոշում, Complete document (pdf) [72 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM030

Shortcuts

Armenia