Armenia

List of Information Published in the Official Bulletin of the Intellectual Property Agency under the Ministry of Economy of the Republic of Armenia

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Published):March 25, 2009
Type of Text:IP Legal Literature
Subject Matter:IP Regulatory Body
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ, Complete document (pdf) [99 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM029

Shortcuts

Armenia