Armenia

List of Information Published in the Official Bulletin of the Intellectual Property Agency under the Ministry of Economy of the Republic of Armenia

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Issued):March 25, 2009
Type of Text:Implementing Rules/Regulations
Subject Matter:Geographical Indications, Industrial Designs, Layout Designs of Integrated Circuits, Patents (Inventions), Trademarks, Utility Models
Notes:
The List was approved by the Joint Decisions of the Minister of Economy No. 205, dated March 25, 2009, and the Minister of Justice No. 10309212, dated June 8, 2009 of the Republic of Armenia to implement the provisions of the following laws:
- Article 55, paragraph 3, relating to the publication of information on the patent applications and the granting of patents in the Official Bulletin of the IP Agency, under Chapter 6 of the Law of the Republic of Armenia of June 10, 2008, on Inventions, Utility Models and Industrial Designs;
- Article 18, of Chapter 2; Article 21.2 of Chapter 3.1; and Article 39 of Chapter 8, relating to the publication of information on the registration of a trademark, the list of well-known trademarks, the registration and the right to use of an appellation of origin in the Official Bulletin of the IP Agency, of the Law of the Republic of Armenia of March 20, 2000, on Trademarks, Service Marks and Appellations of Origin (repealed);
- Article 10, paragraph 8, relating to the publication of information on the list of a registered topography in the Official Bulletin of the IP Agency, of the Law of Law of the Republic of Armenia of February 3, 1998, on the Legal Protection of Topographies of Integrated Circuits.
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ, Complete document (pdf) [99 KB] Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ, Complete document (htm) [33 KB] (Version with Automatic Translation Tool)

Related Legislation:
Related Treaties:
WIPO Lex No.:AM029

Shortcuts

Armenia