World Intellectual Property Organization

Armenia

List of Information Published in the Official Bulletin of the Intellectual Property Agency under the Ministry of Economy of the Republic of Armenia

Year of Version:2009
Date of Entry into Force:June 8, 2009
Date of Text (Published):March 25, 2009
Type of Text:IP Legal Literature
Subject Matter:IP Regulatory Body
Available Texts: 
Armenian

Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակազմի մտավոր սեփականության գործակալության պաշտոնական տեղեկագրում հրապարակվող տեղեկությունների ցանկ, Complete document (pdf) [99 KB]

Related Legislation:
WIPO Lex No.:AM029

Shortcuts

Armenia

Explore WIPO