5 of 210

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081734 (15) 08.07.2013 (18) 08.07.2018
(22) 08.07.2013 (73) GUATTA ANDREA S.R.L., Via S. Pietro, 62, I-25077 ROE' VOLCIANO, Brescia (IT) (86)(87)(88) IT,EM (85) EM (89) EM (74) CHIMINI Francesco c/o JACOBACCI & PARTNERS S.p.A. Piazza della Vittoria, 11, I-25122 Brescia (IT) (28) 3 (51) Cl. 07-02 (54) 1.-3. Pan handles / 1.-3. Poignées de casserole / 1.-3. Mangos de sartén (81) III. CH, EM, TR (45) 27.09.2013