9 of 2599

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/064290 (15) 05.06.2003 (18) 05.06.2018
(73) FERRARI S.P.A., Via Emilia Est, 1163, I-41100 MODENA (IT) (86)(87)(88) IT (74) STUDIO TORTA S.p.A. Via Viotti, 9, I-10121 TORINO (IT) (72) RAMACIOTTI Lorenzo (28) 2 (54) Toy cars / Petites voitures de jeu (51) Cl. 21-01 (81) BG, CH, HU, LI, MA, MC, ME, RO, RS, SI. (30) 16.12.2002; TO2002O000312; IT (45) 31.10.2003