14 of 804

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/069722 (15) 05.02.2008 (18) 05.02.2013
(22) 05.02.2008 (73) HERLITZ PBS AG PAPIER-, BÜRO- UND SCHREIBWAREN, Am Borsigturm 100, 13507 Berlin (DE) (86)(87)(88) DE,EM (89) EM (74) Gulde Hengelhaupt Ziebig & Schneider Wallstr. 58/59, 10179 Berlin (DE) (28) 5 (51) Cl. 03-01 (54) 1.-5. Backpacks and school bags / 1.-5. Sacs à dos et cartables (81) II. RS. III. CH, HR, UA. (30) 15.08.2007; 407 04 156.7; DE (45) 31.03.2008