25 of 104

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/071320 (15) 05.02.2009 (18) 05.02.2019
(22) 05.02.2009 (73) VIDKRYTE AKTSIONERNE TOVARYSTVO "KOBLEVO", vul. Odeska, 6, s. Kobleve, Berezanskyj rajon, Mykolajivska oblast 57453 (UA) (86)(87)(88) UA (89) UA (74) Dmytro M. Zhuvanov NAT, vul. Lenina 42, Bortnichi, Kyiv 02088 (UA) (72) Vitalij I. Babynin, vul. Myru, bud. 2-A, s. Kobleve, Berezanskyj rajon, Mykolajivska oblast, 57453, UA (28) 1 (51) Cl. 09-01 (54) 1. Bottle / 1. Bouteille (81) III. EE, LT, LV. (30) 16.12.2008; 200802201; UA (45) 31.08.2009