16 of 75

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/084058 (15) 10.07.2014 (18) 10.07.2019
(22) 10.07.2014 (73) AQUAFARM EQUIPMENT AS, Kvalamarka 6, N-5514 Haugesung (NO) (86)(87)(88)(85) NO (89) NO (74) Acapo AS P.O. Box 1880 Nordnes, N-5817 Bergen (NO) (72) 1-5: Aquafarm Equipment AS, Kvalamarka 6, 5514 Haugesund, Norway (28) 5 (51) Cl. 30-02 (54) 1. Fish cage; 2.-3. Wall elements of fish cages; 4.-5. Bottom elements of fish cages / 1. Parc à poisson; 2.-3. Eléments de paroi de parcs à poissons; 4.-5. Eléments de fond de parcs à poissons / 1. Jaula de cría de peces; 2.-3. Elementos de paredes de jaulas de cría de peces; 4.-5. Elementos de fondo de jaulas de cría de peces (81) III. EG, EM, IS, NO, TN, TR. (30) No 1: 20.01.2014; 20140026; NO (45) 16.01.2015