23 of 43

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/081800 (15) 19.09.2013 (18) 19.09.2018
(22) 19.09.2013 (73) WOJNAROWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Gospodarcza 16, PL-40-432 Katowice (PL) (86)(87) n/a (88) PL,EM (89) PL (74) KORBELA Anna, "AAK" KANCELARIA PRAWNA i PATENTOWA Anna Korbela radca prawny rzecznik patentowy europejski rzecznik patentowy ul. Kilińskiego 30 lok. 2, PL-42-202 Czeştochowa (PL) (72) SZCZYTOWSKI Olgierd, "PRODUCTION POINT", Ul. Materii 10, PL-02-258 Warszawa; DENISIUK Pawel, "PRODUCTION POINT", Ul. Materii 10, PL-02-258 Warszawa (28) 4 (51) Cl. 26-05 (54) 1. Lamp; 2.-4. Parts of lamps / 1. Lampe; 2.-4. Parties de lampes / 1. Lámpara; 2.-4. Partes de lámparas (81) III. BA, EM, MD, ME, MK, NO, RS, TR, UA (45) 21.03.2014