16 of 33

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/078401 (15) 03.05.2012 (18) 03.05.2017
(22) 03.05.2012 (73) CONCHIGLIA SOCIETA' PER AZIONI, Via Corelli, 5, I-42124 REGGIO EMILIA (IT) (86)(87)(88) IT,EM (89) EM (74) ING. C.CORRADINI & C. S.R.L. Via Dante Alighieri, 4, I-42121 REGGIO EMILIA (IT) (72) Marzia Bandini, Via della Palanola 41, I-50100 Firenze; Massimo Sacconi, Via della Palanola 41, I-50100 Firenze (28) 1 (51) Cl. 13-03 (54) 1. Door for cabinet for electrical components / 1. Porte d'armoire de composants électriques / 1. Puerta de armario para componentes eléctricos (81) II. MA. III. AL, AM, AZ, BA, CH, EG, GE, HR, MD, ME, MK, RS, TR, UA. (30) No 1: 11.11.2011; 001946468-0001; EM (45) 08.06.2012