15 of 1606

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/064232 (15) 02.09.2003 (18) 02.09.2008
(73) AXXON BULGARIA LTD., 13, Korab planina str., BG-1407 Sofia (BG) (86)(87) BG (74) Dr. EMIL BENATOV Bl. 36B, Liuliakova gradina street, BG-1113 SOFIA (BG) (28) 2 (54) Lighters / Briquets (51) Cl. 27-05 (81) DE, FR, GR, IT, ME, MK, RO, RS, UA. (30) 15.05.2003; 6850; BG (45) 31.10.2003