16 of 1237

Dépôts publiés selon l'Acte de 1960 /
Deposits Published Under the 1960 Act /
Registros publicados en virtud del Acta de 1960

(11) DM/064992 (15) 13.02.2004 (18) 13.02.2014
(73) TEFAL S.A., Z.I. des Granges, F-74150 RUMILLY (FR) (86)(87)(88) FR (74) SEB - Service Juridique F-21260 SELONGEY (FR) (28) 1 (54) Barbecue / Barbecue (51) Cl. 07-02 (81) I. BQ, CW, EG, ES, ID, SX, TN, VA. II. BX, CH, DE, GR, IT. (30) 29.08.2003; 03 4183; FR (45) 31.03.2004