24 of 223

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/078555 (15) 18.06.2012 (18) 18.06.2017
(22) 18.06.2012 (73) PEDROLLO S.P.A., Via E. Fermi, 7, I-37047 San Bonifacio (VR) (IT) (86) IT,EM (87) (89)EM (74) MANZELLA & ASSOCIATI S.A.S. Via Nosadella, 9, I-40123 Bologna (IT) (72) Silvano PEDROLLO, c/o PEDROLLO S.p.A., Via E. Fermi 7, I-37047 San Bonifacio (VR) (28) 1 (51) Cl. 15-02 (54) 1. Electropump / 1. Pompe électrique / 1. Electrobomba (57)(55) 1.1: Front view, 1.2: side view, 1.3: back view / 1.1: Vue de face; 1.2: vue latérale; 1.3: vue arrière / 1.1: Vista frontal, 1.2: vista lateral, 1.3: vista trasera (81) II. MA, SN. III. AL, AZ, EG, GE, MK, OM, SY, UA (45) 21.12.2012