10 of 335

Enregistrements internationaux /
International Registrations /
Registros internacionales

(11) DM/075966 (15) 09.03.2011 (18) 09.03.2016
(22) 09.03.2011 (73) WKRĘT-MET SPÓŁKA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Wincentego Witosa 170/176, Kuźnica Kiedrzyńska, PL-42-233 Mykanów (PL) (86)(87)(88) PL,EM (74) KORBELA ANNA ul. Kilinskiego 30/2, PL-42-200 Czestochowa (PL) (28) 2 (51) Cl. 08-08 (54) 1.-2. Wall plugs for screw or nail / 1.-2. Chevilles murales pour vis ou clous / 1.-2. Tacos de pared para tornillos o clavos (81) III. MD, UA. (30) 19.11.2010; 001783937; EM (45) 30.09.2011