WIPO Arbitration and Mediation Center

ADMINISTRATIVT BESLUT

Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag v. Space2U Webbhosting Aktiebolag

Ärende Nr. DNU2009-0002

1. Parterna

Sökanden är Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag, Stockholm, Sverige, företrädd av von lode advokat ab, Sverige.

Motparten är Space2U Webbhosting Aktiebolag, Nordingrå, Sverige.

2. Domännamn och Registreringsorganisationen

Det omtvistade domännamnet <biljett.nu> är registrerat hos .NU Domain Ltd.

3. Handläggning

Ansökan gavs in till WIPO Arbitration and Mediation Center (“Centret”) den 24 mars 2009. Den 25 mars 2009 begärde Centret en bekräftelse från berörd registrerings-organisation, i detta fall .NU Domain Ltd, varefter .NU Domain Ltd den 26 mars 2009 per e-post bekräftade att Motparten var innehavare av det berörda domännamnet. Härefter verifierade Centret att ansökan uppfyllde de formella krav som uppställs i Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Policyn” eller “UDRP”), Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Reglerna”), samt WIPO Supplemental Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (“Tilläggsreglerna”).

I enlighet med paragraf 2(a) och 4(a) i Reglerna underrättade Centret Motparten om ansökan samt det administrativa tvistelösningsförfarandets inledande vilket formellt påbörjades den 6 april 2009. I enlighet med paragraf 5(a) i Reglerna var fristen för inlämnande av Svaromål satt till den 26 april 2009. Motparten inkom med svaromål den 17 april 2009. Härefter har viss ytterligare skriftväxling skett från båda parters sida. Panelen beslutar att dessa kompletterande yttranden skall tillåtas.

Den 12 maj 2009 utsåg Centret Anders Janson till ensam skiljeman i den Administrativa Panelen. Det noteras att den Administrativa Panelen har undertecknat en förklaring om opartiskhet och oberoende, vilket krävs av Centret för att säkerställa efterföljande av paragraf 7 i Reglerna.

Registreringsavtalet för domännamnet är avfattat på engelska. Mot bakgrund av vad som har visats beträffande parternas identitet, nationalitet och hemvist skall handläggningsspråket i detta ärende, i enlighet med paragraf 11 i Reglerna, trots språket i registreringsavtalet, vara svenska.

4. Sakomständigheter

Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Bolaget bildades den 11 augusti 1998 och firman registrerades den 16 september 1998. Sökanden är ett mycket välkänt biljettorg i Sverige.

Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag har låtit registrera följande svenska varumärken:

Figurvarumärket BILJETT NU för klass 20. 5. 21; 26. 1. 3; 26. 1. 18 med registreringsnummer 0386547 och registreringsdatum den 12 oktober 2006 och.

Ordvarumärket BILJETT NU för klass 16 och 41 med registreringsnummer 0386547 och registreringsdatum den 12 oktober 2006.

Det omtvistade domännamnet registrerades ursprungligen den 20 november 1998.

5. Parterna

A. Sökanden

Identitet och förväxlingsbar likhet

Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag är ett mycket välkänt biljettorg i Sverige som köper, byter och säljer evenemangsbiljetter på en andrahandsmarknad. Verksamheten startades under våren 1998. Den 16 september 1998 registrerades firman Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag. Varumärket BILJETT NU är inregistrerat och skyddat. Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag innehar domännamnet <biljettnu.se>. Motpartens domännamn <biljett.nu> är förväxlingsbart med Sökandens firma samt varumärke vilka kännetecken är skyddade genom registrering och inarbetning. Domännamnet är identiskt med dominanten i Sökandens firma samt med det varumärke som inarbetats på ett tidigt stadium efter lanseringen av det framgångsrika affärskonceptet i mars 1998.

Rätt eller berättigat intresse

Motparten övertog domänen från den tidigare registreringsinnehavaren utan dennes godkännande och har därefter aldrig bedrivit någon verksamhet under domännamnet. Det finns inte heller någon anknytning mellan Motpartens företagsnamn och domännamnet i fråga. Motpartens affärsinriktning är inte på något sätt relaterad till försäljning eller marknadsföring av biljettjänster som annars skulle kunna ha motiverat valet av domännamnet <biljett.nu>. Domännamnet har övertagits för att omöjliggöra det domännamnsval som legat nära till hands för Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag. Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag skapade det kommersiella namnet Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag för att även kunna utnyttja detta namn vid marknadsföring på internet genom landsdomänen .nu.

Registrering och användning i ond tro

När Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag skulle registrera in domännamnet <biljett.nu> konstaterades att detsamma var upptaget. Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag kontaktade då Motparten för att lösa situationen på ett praktiskt sätt vilket inte visade sig vara möjligt. Under samtliga de år under vilka Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag försökt förmå Motparten att överföra domännamnet till Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag har Motparten förklarat att dess avsikt är att pröva en affärsidé med anknytning till biljettverksamhet för domännamnet. Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag konstaterar att en sådan verksamhet emellertid skulle innebära ett intrång i Biljett Nu i Stockholm Aktiebolags känneteckensrättigheter. Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag registrerade i december 1998 domännamnet <biljettnu.nu> samt har därefter också låtit registrera domännamnet <biljettnu.se> under vilket man bedriver sin verksamhet. När kunder sökt efter Biljett Nu i Stockholm Aktiebolags hemsida är det näraliggande att söka på “www. biljett.nu”. När besökare klickat på detta sökord har de förflyttats till Motpartens hemsida för webbhotelltjänster.

Yrkad åtgärd

Sökanden yrkar att domännamnet <biljett.nu> skall överföras till Sökanden.

B. Motparten

Identitet och förväxlingsbar likhet

Domännamnet <biljett.nu> består av “biljett” som är second level domain (sld) samt “.nu” som är top level domain (tld). Biljett är ett vanligt förekommande ord i svenska språket vilket troligtvis är omöjligt att registrera som varumärke. Toppdomänen skall man enligt praxis bortse i från. Härtill synes det mer logiskt att förväxla <biljett.nu> med <biljett.se> än med <biljettnu.se>.

Rätt eller berättigat intresse

Domännamnet <biljett.nu> registrerades den 22 oktober 1998 av Kramfors Idécentrum. Efter förfallodatum den 22 oktober 2000 önskade Kramfors Idécentrum inte förnya domännamnet. Space2U Webbhosting Aktiebolag vände sig då till Kramfors Idécentrum med en förfrågan till desamma huruvida de samtyckte till att registreringarna för <biljett.nu> samt även <boka.nu> togs över av Space2U Webbhosting Aktiebolag. Kramfors Idécentrum lät därefter genom sin ordförande meddela att man samtyckte till ett sådant övertagande. Space2U Webbhosting Aktiebolag har hela tiden haft för avsikt att utveckla sina idéer för dessa båda domännamn. Exempel härpå är en blogg där kunden skall kunna erhålla tips om prisvärda biljetter inom alla områden som använder biljetter. Bloggen finns på adress http://biljett.nu/blog/. Space2U Webbhosting Aktiebolags huvudidé, med vilken arbetet redan påbörjats, är att erhålla en subdomän under <biljett.nu> kopplad till bokning och biljettsystem som lagts upp på egna konton på webbhotellet exempelvis <flyg.biljett.nu>. Ingen av dessa idéer konkurrerar med Sökandens verksamhet såsom denna presenteras på dess hemsida.

Registrering och användning i ond tro

Under våren 2008 fick Space2U Webbhosting Aktiebolag en förfrågan från Sökanden om inte en länk till “www.biljettnu.se” kunde läggas upp på “www. biljett.nu.” Space2U Webbhosting Aktiebolag hade egentligen inte för avsikt att aktivera adressen förrän aktivt arbete med idéerna om <biljett.nu> och <boka.nu> enligt ovan hade förverkligats. Mot bakgrund av att Sökanden var kund hos Space2U Webbhosting Aktiebolag lades den 13 april 2008 trots detta en ramsida med en länk till “www.biljettnu.se” upp på hemsidan. Med anledning av att “biljett” är ett vanligt ord i det svenska språket har “www. biljett.nu” kommit med hos sökmotorerna. Det har inte funnits och finns inte heller i dag någon avsikt att sälja domännamnet eftersom Space2U Webbhosting Aktiebolag har väldigt bra idéer för <biljett.nu> och <boka.nu>. Den huvudidé som presenterades under rubriken ovan har man under hösten 2008 haft möjlighet att börja förverkliga eftersom tid och resurser funnits att tillgå för Space2U Webbhosting Aktiebolag. Under december 2008 togs ramsidan bort men sidan som hänvisade internetanvändare som eventuellt kommit fel ligger fortfarande kvar på adress “www.biljett.nu/biljettnu.htm”.

6. Överväganden och slutsatser

Av registreringsorganisationens yttrande framgår att Policyn är tillämplig på den domännamnsregistrering som ärendet avser. Motparten är följaktligen skyldig att underkasta sig en obligatorisk administrativ tvistelösning av det slag som nu har inletts i fråga om domännamnet.

Paragraf 4(a) i Policyn föreskriver att Sökanden har att visa att var och en av följande omständigheter föreligger.

- att det domännamn som Motparten har registrerat är identiskt, eller förväxlingsbart med, ett varumärke eller servicemärke till vilket Sökanden har rätt,

- att Motparten har inte någon rätt till, eller berättigat intresse i, domännamnet, och

- att domännamnet har blivit registrerat och används i ond tro.

Nedan diskuterar Panelen vart och ett av dessa element och drar de slutsatser som därefter läggs till grund för beslutet.

A. Identitet eller förväxlingsbarhet

Sökanden har bifogat bevisning som visar att denne hos Bolagsverket innehar den registrerade firman Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag samt det registrerade varumärket BILJETT NU såsom ordvarumärke och figurvarumärke. Vidare har Sökanden gjort gällande att BILJETT NU åtnjuter skydd som inarbetat varumärke i Sverige.

Enligt domännamnspraxis är det precis som Motparten hävdar gällande praxis, att bortse från den till domännamnet knutna toppdomänen. Principen har slagits fast bl. a. i Rollerblade Inc. v. Chris McCrady, WIPO Ärende Nr. D2000-0429. I Plan.Net concept Spezialagentur für interactive Kommunikation GmbH v. Murat Yikilmaz, WIPO Ärende Nr. D2006-0082 uttalade panelen att toppdomäner emellertid inte skiljer sig från annat generiskt material. Ärendet rörde domännamnet <plan.net> och sökanden var innehavare av det registrerade varumärket PLAN NET. Panelen i det ärendet uttalade att principen om toppdomäners exkluderande från prövningen inte skiljer sig från när andra generiska ord tillförs domännamnet förutsatt att toppdomänen inte bidrar till en minskad risk för förväxling.

Denna Panel konstaterar inledningsvis att “biljett” är ett vanligt ord i det svenska språket och måste anses vara generiskt till sin karaktär. Ordet “biljett”, betraktat isolerat för sig, torde därför inte vara möjligt att registrera som varumärke eller firma. Sökandens registrerade varumärke är BILJETT NU och dominanten i Sökandens registrerade firma är “Biljett Nu”. Panelen konstaterar att toppdomänen “.nu” i domännamnet <biljett.nu> därför inte bidrar till en minskad risk för förväxling utan tvärtom i stället är det som skapar förväxlingsbarheten. Domännamnet <biljett.nu> har mot denna bakgrund, betraktat som en helhet, en stark potential att leda till förväxling. Likheten mellan domännamnet och det registrerade varumärket är såväl visuell som fonetisk.

Panelen konstaterar således att domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärke och registrerade firma.

B. Rätt eller berättigat intresse

Sökanden måste visa att Motparten saknar rätt eller legitimt intresse till det omtvistade domännamnet. Motparten skulle kunna visa sådan rätt eller legitimt intresse till det omtvistade domännamnet, särskilt genom att demonstrera något av följande i enlighet med paragraf 4(c) i Policyn:

(a) att denne i god tro förberett användning av domännamnet eller motsvarande namn i anknytning med marknadsföring av varor eller tjänster innan tvistlösningen inleddes, eller

(b) att domännamnet är allmänt känt för innehavaren även om denne icke förvärvat någon ensamrätt till de benämningar som utgör namnen, eller

(c) att denne använder domännamnet för ett legitimt, icke kommersiellt syfte utan avsikt att göra ekonomisk vinning eller att vilseleda konsumenter eller för att skada ett varumärkes anseende.

Sökanden har gjort gällande att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet och till stöd för detta påstående bl. a. anfört följande. Motparten har inte bedrivit någon verksamhet under domännamnet. Motpartens affärsinriktning är inte på något sätt relaterad till försäljning eller marknadsföring av biljettjänster som skulle kunna ha motiverat valet av domännamnet <biljett.nu>. Domännamnet övertogs av Motparten för att omöjliggöra det domännamnsval som legat nära till hands för Sökanden.

Motparten har bestritt vad Sökanden gjort gällande och redogjort för de idéer som Motparten har haft och alltjämt har för <biljett.nu> samt även för den blogg som startats på adressen “www. biljett.nu/blog”. Vidare har Motparten bestritt att de idéer till verksamhet som man nu börjat förverkliga skulle vara att betrakta som med Sökanden konkurrerande verksamhet.

Panelen finner i brist på att annat visats av Sökanden att Motparten, genom sin redogörelse för planerade och förverkligade idéer för domännamnet, visat att denne har för avsikt att använda detsamma i ett legitimt syfte.

Tvisten företer den i dessa sammanhang något ovanliga rättsfrågan att en kombination av ord i det samlade domännamnet, utgör ett begrepp som är identiskt med Sökandens registrerade varumärke. Varumärket BILJETT NU är, trots att det relativt nyligen registrerats, allmänt känt inom Sverige för biljettförsäljning. Mot detta skall omständigheten att ordet “biljett” är generiskt och helt beskrivande för de varor och tjänster som erbjuds av Sökanden och även helt beskrivande för de varor och tjänster som Motparten påstår sig ha för avsikt att erbjuda vägas.

För det fall Motparten inte inom viss tid från detta besluts meddelande visar sig förverkliga de planer som presenterats för domännamnet eller annat missbruk befinns förekomma är det möjligt att en annan panel gör en annan bedömning i ett senare skede. Denna Panel finner emellertid mot angiven bakgrund att Sökanden inte förmått visa att Motparten saknar rätt eller berättigat intresse i det omtvistade domännamnet.

C. Registrering och användning i ond tro

Mot bakgrund av det slut vartill Panelen kommit under B. ovan är det för beslutet inte nödvändigt att avgöra nu rubricerad fråga. Panelen noterar ändock följande. I enlighet med paragraf 4(b) i Policyn, kan bevis för registrering och användning i ond tro inkludera:

(i) omständigheter som indikerar att domännamnet var registrerade eller anskaffade primärt i syfte att säljas, uthyras eller överföras till en varumärkesinnehavare eller till en konkurrent till varumärkesinnehavaren, för ersättning överstigande dokumenterade kostnader relaterade till domännamnet; eller

(ii) omständigheter som indikerar att domännamnet registrerades för att hindra en varumärkesinnehavare från att reflektera varumärket i ett motsvarande domännamn, förutsatt att det utgör ett upprepat beteende eller mönster; eller

(iii) omständigheter som indikerar att domännamnet primärt registrerats i syfte att störa affärsverksamheten för en konkurrent; eller

(iv) omständigheter som indikerar att domännamnet medvetet använts i försök att, för kommersiell vinning, attrahera internetanvändare till en hemsida eller annan webbplats online, genom att skapa förväxlingsrisk med ett varumärke beträffande källa, sponsring, association eller godkännande av hemsidan eller webbplatsen eller en produkt eller tjänst på en hemsida eller webbplats.

Sökanden har gjort gällande att Motparten skulle ha tagit över domännamnet för att förhindra Sökanden att använda detsamma. Panelen konstaterar att Biljett Nu i Stockholm Aktiebolag registrerade ord- och figurvarumärket BILJETT NU den 26 januari 2007 eller drygt åtta år efter att domännamnet <biljett.nu> först registrerades. Alltsedan Motparten tog över domännamnet och därefter har Motparten haft idéer för detsamma. Sökanden har inte visat att dessa idéer skulle konkurrera med Sökandens verksamhet. Sökanden kan mot denna bakgrund inte heller anses ha visat att detta tredje rekvisit skulle vara för handen.

D. Reverse Domain Name Hijacking

Motparten har hos Panelen sökt prövning i enlighet med paragraf 15(e) i Reglerna.

Panelen konstaterar att den omständigheten att en Sökande inte har framgång med sin talan är inte tillräcklig i sig för att en panel skall finna att det också skulle röra sig om ett sådant agerande varom stadgas i paragraf 15(e) i Reglerna. För att nå slutsatsen att Reverse Domain Name Hijacking är för handen krävs att Panelen kan konstatera att agerandet skett i ond tro av illvilja, oärlighet eller liknande, jfr exempelvis Jazeera Space Channel TV Station v. AJ Publishing, WIPO Ärende Nr. D2005-0309. Panelen kan inte konstatera att Sökanden skulle ha agerat på ett sådant sätt. Sökanden har ett skyddat varumärke och följaktligen också en rätt att söka skydda detsamma.

7. Beslut

Med hänvisning till skälen ovan ogillar Panelen Sökandens yrkande.


Anders Janson
Ensam skiljeman

Datum: 11 juni 2009