WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Kassa Noord V.O.F. v. De Luca B.V.

Zaaknr. DNL2009-0065

1. Partijen

Eiseres is Kassa Noord V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te Wedde, Nederland, intern vertegenwoordigd.

Verweerster is De Luca B.V., gevestigd te Leek, Nederland, intern vertegenwoordigd.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <kassanoord.nl> (hierna ook aangeduid als “de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via ICT ConcepT B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 3 december 2009 per e-mail en op 9 december 2009 in hardcopy. Het Instituut heeft op 7 december 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 7 december 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 16.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 11 december 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 31 december 2009. Het Verweerschrift is ingediend op 29 december 2009.

In overeenstemming met artikel 8.1 heeft SIDN op 6 januari 2010 het mediation proces aangevangen. Op 5 februari 2010 heeft SIDN bepaald dat de mediation niet succesvol was.

Het Instituut heeft op 23 februari 2010 Hub. J. Harmeling benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 9.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiseres is een vennootschap onder firma (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 01144723). De activiteiten van Eiseres bestaan voornamelijk uit het leveren van kassa's, pinautomaten en andere kassagerelateerde producten.

Verweerster (inschrijfnummer Kamer van Koophandel 02086822) is gespecialiseerd in kantoor- en winkelautomatisering en verkoopt onder meer kassa's, camerabeveiliging en printers.

Domeinnaam

De Domeinnaam is op 8 februari 2009 door Verweerster geregistreerd. De Domeinnaam linkt door naar de website “www.deluca.nl”.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Samengevat voert Eiseres het volgende aan.

Ten eerste stelt Eiseres dat de Domeinnaam identiek is aan haar handelsnaam die zij op 3 februari 2009 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft geregistreerd, zodat op die grond verwarring kan ontstaan.

Ten tweede stelt Eiseres dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam en daarmee geen commercieel belang heeft bij het gebruik van de Domeinnaam. De handelsnaam van Verweerster wijkt af van de Domeinnaam terwijl de Domeinnaam volgens Eiseres identiek is aan haar handelsnaam en dit leidt bij het publiek tot verwarring.

Tenslotte stelt Eiseres dat Verweerster bij de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw heeft gehandeld. Eiseres voert aan dat Verweerster doelbewust de handelsnaam van Eiseres misbruikt door daags na kennisname van de handelsnaam van Eiseres op een vakbeurs op 6 februari 2009, de Domeinnaam te registreren. Verweerster heeft de Domeinnaam geregistreerd om de activiteiten van Eiseres te verstoren of om potentiële klanten van Eiseres via de Domeinnaam naar zich toe te trekken. De Domeinnaam is rechtstreeks gelinkt aan de website “www.deluca.nl”, en op deze website wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan Eiseres. Tenslotte heeft Verweerster niet gereageerd op correspondentie van Eiseres met het verzoek de Domeinnaam over te dragen.

B. Verweerster

Verweerster voert samengevat het volgende aan.

Verweerster stelt dat Eiseres de Domeinnaam eerder had moeten registreren. Daarnaast stelt Verweerster dat de Domeinnaam niet gelijk is aan de handelsnaam van Eiseres omdat Kassa Noord V.O.F. een spatie bevat, welke in de Domeinnaam ontbreekt.

Daarnaast voert Verweerster aan dat Eiseres geen belang heeft bij de Domeinnaam aangezien zij reeds de domeinnamen <kassa-noord.nl> en <kassanoord.com> heeft geregistreerd, maar deze niet gebruikt.

Verweerster heeft belang bij de Domeinnaam omdat zij kassa's verkoopt in noord Nederland. Verweerster gebruikt de Domeinnaam voor het binnenhalen van mogelijke klanten en Verweerster gebruikt hiervoor ook nog andere domeinnamen. Verweerster stelt voorts dat geen verwarring zal ontstaan omdat het logo van Eiseres anders is dan dat van Verweerster.

Tenslotte stelt Verweerster dat zij nog niet eerder had gehoord van het bedrijf van Eiseres en dat Eiseres ook geen deelnemer was aan de vakbeurs. Pas op 9 februari 2009 begreep Verweerster dat Eiseres dezelfde eigenaar had als Fa. Nuus Afrekensystemen. Daarnaast stelt zij dat Eiseres eerder actie had moeten ondernemen ten aanzien van de Domeinnaam en dat Verweerster aan Eiseres telefonisch heeft meegedeeld dat zij de Domeinnaam niet zou overdragen.

6. Oordeel en Bevindingen

Algemene vereisten

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling dient de Geschillenbeslechter te bepalen of de vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoet aan drie cumulatieve vereisten. Dit betekent dat aan elk van de volgende vereisten moet zijn voldaan.

1. De Domeinnaam moet identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met een:

(i) “naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

(ii) een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt”;

2. Verweerster heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam;

3. De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De Geschillenbeslechter zal hieronder ingaan op de drie afzonderlijke vereisten.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam Kassa Noord V.O.F. omdat zij deze handelsnaam op 3 februari 2009 heeft laten registreren in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De Geschillenbeslechter begrijpt dat Eiseres een beroep doet op handelsnaambescherming op grond van artikel 1 en 5 Handelsnaamwet omdat zij een onderneming drijft onder de naam Kassa Noord V.O.F.

Gezien het door Eiseres overgelegde bewijs omtrent het gebruik van deze handelsnaam, het feit dat Verweerster erkent dat Eiseres een bedrijf voert onder de naam Kassa Noord V.O.F. en gezien het feit dat Verweerster niet stelt zelf rechthebbende te zijn op de handelsnaam Kassa Noord V.O.F. acht de Geschillenbeslechter voldoende aangetoond dat Eiseres rechthebbende is op de handelsnaam Kassa Noord V.O.F.

Bij de beoordeling of de Domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres dat er verwarring kan ontstaan, dient volgens vaste rechtspraak het top level domain “.nl” in domeinzaken buiten beschouwing te worden gelaten. (Zie bijvoorbeeld Roompot Recreatie Beheer B.V. v. Edoco LTD, WIPO Zaaknr. DNL2008-0008).

Aangezien de aanduiding V.O.F. slechts een verwijzing is naar de vennootschapsrechtelijke vorm van de onderneming en spaties en hoofdletters buiten beschouwing moeten worden gelaten, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat de Domeinnaam <kassanoord(.nl)> verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam, Kassa Noord V.O.F., van Eiseres.

Aan het eerste vereiste is derhalve voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient aan te tonen dat Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerster de bewijslast om aan te tonen dat Verweerster wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt Verweerster hier echter niet in, dan wordt verondersteld dat Eiseres heeft voldaan aan het vereiste van artikel 2.1 van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam, zodat het commercieel belang van het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster ontbreekt. Verweerster heeft niet gesteld algemeen bekend te zijn onder de Domeinnaam. Verweerster heeft aangevoerd de Domeinnaam te gebruiken om potentiële klanten binnen te halen die de termen ‘kassa' en ‘noord' gebruiken om via internet de mogelijke aankoop van een kassa in noord Nederland te onderzoeken. Verweerster stelt daartoe ook andere domeinnamen, namelijk <winkelautomatisering.nl> en <gebruiktekassa.nl>, te gebruiken.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat Verweerster de Domeinnaam laat doorverwijzen naar de website “www.deluca.nl”. Deze domeinnaam is gelijk aan de naam waaronder Verweerster haar onderneming voert, welke zoals gezegd ook het aanbieden van kassa's behelst. Verweerster gebruikt daarnaast ook nog andere domeinnamen, welke niet verwijzen naar een handelsnaam, maar naar een sectorspecifiek kenmerk, namelijk automatisering voor winkels en gebruikte kassa's.

De Verweerder heeft aangevoerd dat zij slechts op 9 februari 2009, en zodoende na registratie van de Domeinnaam, bekend is geworden met het bestaan van Eiseres. Wat hier ook van zij, mede gelet op het verder onder c. overwogene, verschaft dit op zich geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam.

Verweerster heeft voorts aangevoerd dat zij de Domeinnaam “gebruikt voor het binnenhalen van prospects die via een zoekmachine gaan zoeken op een kassa in noord Nederland”. Ook de derde in artikel 3.1 van de Regeling genoemde omstandigheid, die ziet op gebruik van de Domeinnaam voor legitieme niet-commerciële doeleinden, doet zich zodoende niet voor.

Uit het voorgaande volgt dat de gemotiveerde stelling van Eiseres dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder ontbreekt, door Verweerster onvoldoende is weersproken en inhoudelijk niet is betwist.

De Geschillenrechter is om deze redenen van mening dat niet van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster is gebleken, zodat ook aan het tweede vereiste van artikel 2.1 is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruik te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat Verweerster bij de registratie van de Domeinnaam te kwader trouw heeft gehandeld nu zij wist dat Kassa Noord V.O.F. de handelsnaam is van Eiseres. Volgens vaste rechtspraak behoeft Eiseres evenwel niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Al is de Domeinnaam destijds te goeder trouw geregistreerd, dan kan niettemin het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling kan gebruik te kwader trouw onder andere bewezen worden als vast komt te staan dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van een met de betreffende handelsnaam overeenstemmende domeinnaam.

Het is duidelijk dat Verweerster de Domeinnaam gebruikt voor commerciële doeleinden. Het is verder evident dat Verweerster door het gebruik van de handelsnaam van een concurrent in de Domeinnaam en de daardoor eventueel veroorzaakte verwarring voordeel kan behalen door (potentiële) clientèle van deze concurrent naar haar eigen producten of diensten te leiden. Verweerster heeft dit niet betwist en evenmin inhoudelijk weersproken.

Gezien het feit dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemt met de handelsnaam van Eiseres en op de betreffende website van Verweerster met Eiseres concurrerende diensten en producten worden aangeboden, is de Geschillenbeslechter van oordeel dat Verweerster de Domeinnaam mede gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar haar website te leiden.

Zodoende is ook aan het derde vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 14 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <kassanoord.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerster domeinnaamhouder wordt.

 

Hub. J. Harmeling

Geschillenbeslechter

Datum: 8 maart 2010