WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

De Stichting The Clash of the Coverbands v. Radius Europe Ltd.

Zaaknr. DNL2009-0051

1. Partijen

Eiseres is De Stichting The Clash of the Coverbands (“Eiseres”), gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Slinkman | De Graaf Advocaten, Nederland.

Verweerder is Radius Europe Ltd. (“Verweerder”), gevestigd te West Yorkshire, Wakefield, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittannië en Noord-Ierland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <clashofthecoverbands.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Sensus Data Network.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) per e-mail op 24 augustus 2009. Het Instituut heeft op 24 augustus 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 25 augustus 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Op 2 september 2009 heeft het Instituut overeenkomstig artikel 5.2 van Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”), Eiseres laten weten dat de Eis administratieve gebreken bevatte. In reactie daarop heeft Eiseres op 8 september 2009 een Aangepaste Eis ingediend. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Aangepaste Eis voldoet aan de formele vereisten van de Regeling.

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 september 2009 aangevangen. Conform de Regeling was deze Melding in het Nederlands gestuurd, waarbij het Instituut bovendien per e-mail een korte Engelstalig uitleg had toegevoegd. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 september 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 30 september 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Paul Reeskamp op 8 oktober 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

De Geschillenbeslechter merkt op dat de Regeling is gewijzigd per 1 oktober 2009. De Eis is ingediend voor deze datum. Derhalve is op deze procedure de Regeling, versie 25 maart 2009, van toepassing overeenkomstig artikel 24 van die Regeling (zoals ook bevestigd door artikel 25 van de Regeling, versie 1 oktober 2009).

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

Eiseres is een Nederlandse stichting die de naam The Clash of the Coverbands voert. Eiseres is op 27 augustus 2004 opgericht. Zij houdt zich onder andere bezig met de verzorging van optredens en festivals en de begeleiding van bands.

Eiseres stelt dat zij omstreeks de oprichtingsdatum de Domeinnaam heeft geregistreerd, maar dat op enig moment deze registratie is verlopen. De Domeinnaam is geregistreerd op 12 maart 2004. De Domeinnaam staat sinds 13 november 2007 geregistreerd op naam van Verweerder.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres stelt dat zij rechthebbende is op de handelsnaam The Clash of the Coverbands. De Domeinnaam is met uitzondering van het lidwoord ‘the', identiek aan deze naam, waarmee Eiseres aan het maatschappelijk verkeer deelneemt, en Eiseres meent dat hierdoor verwarring kan ontstaan.

Recht of Legitiem Belang

Eiseres stelt dat Verweerder in de omstandigheden van de zaak geen recht of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw is. Eiseres meent dat Verweerder slechts de bedoeling heeft om te profiteren van de bekendheid van haar handelsnaam.

Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter te verklaren dat Eiseres houdster wordt van de Domeinnaam in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Geen Verweerschrift

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Cumulatieve Vereisten

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve vereisten. In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt:

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres neemt onder de handelsnaam The Clash of the Coverbands deel aan het maatschappelijk verkeer. Dat is niet betwist door Verweerder. De Domeinnaam stemt verwarringwekkend overeen met de handelsnaam van Eiseres. De Domeinnaam bestaat namelijk uit het voornaamste gedeelte van Eiseres' handelsnaam (slechts het eerste woord van de handelsnaam (“the”) is achterwege gelaten) met toevoeging van de zogenaamde top level country code “.nl”. Volgens vaste jurisprudentie op grond van de Regeling, dient bij de beoordeling of domeinnamen identiek zijn aan of verwarringwekkend overeenstemmen met rechten van een eiser deze top level country code achterwege te worden gelaten (Vgl. E-Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG v. W. Parami, WIPO Zaaknr. DNL2008-0022 en AB Electrolux v. Marcel Vlaar, WIPO Zaaknr. DNL2008-0005).

B. Recht of Legitiem Belang

Artikel 3.1 van de Regeling geeft een drietal niet-limitatieve voorbeelden waarmee een verweerder zijn recht op of legitiem belang bij de betreffende domeinnaam kan aantonen.

De Geschillenbeslechter heeft, nu Verweerder geen verweer heeft gevoerd, geen indicatie dat Verweerder (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil (artikel 3.1 sub a van de Regeling), of (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam (artikel 3.1 sub b van de Regeling), of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden (artikel 3.1 sub c van de Regeling), noch dat Verweerder een ander recht of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Onder deze omstandigheden acht de Geschillenbeslechter dan ook elk recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder afwezig.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat zij omstreeks haar oprichtingsdatum de Domeinnaam heeft geregistreerd en dat deze registratie is verlopen, en aldus in handen van Verweerder is gekomen. Dit blijkt niet direct uit de door SIDN overgelegde gegevens en Eiseres' bewijsstukken. Hoe dit ook zij, gezien ook het navolgende gaat de Geschillenbeslechter hier aan voorbij.

Eiseres stelt verder dat het doel van Verweerder enkel was om te profiteren van de bekendheid van de handelsnaam van Eiseres. Nu dit niet is weersproken en er geen website aan de Domeinnaam is gekoppeld, komt het de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor dat Verweerder de Domeinnaam op zijn minst te kwader trouw heeft geregistreerd of gebruikt. De Geschillenbeslechter neemt hierbij ook het specifieke karakter van deze Domeinnaam, die bijvoorbeeld geen gangbare term uit het woordenboek is, in overweging.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <clashofthecoverbands.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Paul Reeskamp
Geschillenbeslechter

Datum: 27 oktober 2009