WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Gelredome N.V. v. Diamond Point Enterprises Limited

Zaaknr. DNL2009-0035

1. Partijen

Eiseres is Gelredome N.V., gevestigd te Arnhem, Nederland, vertegenwoordigd door Hekkelman Advocaten N.V., Nederland.

Verweerster is Diamond Point Enterprises Limited, kantoorhoudende te Bangkok, Thailand.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <gelderdome.nl> (hierna ook: de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via de deelnemer Sombrero.de GmbH.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is op 30 juni 2009 per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) en ontvangen in hard copy op 6 juli 2009. Het Instituut heeft op 30 juni 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 1 juli 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 9 juli 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 29 juli 2009. Er is geen Verweerschrift ingediend. Een kennisgeving van het feit dat het Instituut geen Verweerschrift heeft ontvangen is op 30 juli 2009 aan partijen verzonden.

Op 31 juli 2009 heeft het Instituut Tjeerd F.W. Overdijk benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is houdster van merkregistraties en handelsnaamrechten terzake de aanduiding ‘Gelredome'. Onder deze naam exploiteert zij een multifunctioneel stadion, waarin naast voetbalwedstrijden met grote regelmaat grote evenementen -waaronder concerten- plaatsvinden.

Verweerster is sinds 9 januari 2009 houder van de Domeinnaam. Verweerster biedt op de website gekoppeld aan de Domeinnaam gesponsorde links aan naar onder andere websites waarop kaarten worden aangeboden voor evenementen in het door Eiseres geëxploiteerde stadion.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

De Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Eiseres beroept zich op de volgende merken waarop zij stelt rechten te kunnen laten gelden:

- De Benelux woordmerkregistratie GELREDOME met inschrijvingsnummer 637816, gedeponeerd op 2 maart 1998 voor onder meer “beheer van commerciële zaken”, “advertentiebemiddeling en reclame” (in klasse 35) en “diensten van een multifunctioneel stadion” (in klasse 41). De merkinschrijving is op 1 april 1999 gepubliceerd. De vernieuwing daarvan is op 11 november 2008 gepubliceerd;

- De Benelux woordmerkregistratie GELREDOME met inschrijvingsnummer 655435, gedeponeerd op 7 mei 1999 voor onder meer “bemiddeling bij het plaatsen van advertenties op Internet” (in klasse 35), “het overbrengen en uitzenden van beeld, geluid en gegevens via Internet” en “het verlenen van toegang tot telecommunicatienetwerken, waaronder Internet, benodigd om advertenties en andere informatie te verspreiden” (in klasse 38). De merkinschrijving is op 1 maart 2000 gepubliceerd;

- De Benelux woord/beeldmerkregistratie GELRE DOME met inschrijvingsnummer 635940, gedeponeerd op 2 maart 1998 voor onder meer “beheer van commerciële zaken”, “advertentiebemiddeling en reclame” (in klasse 35) en “diensten van een multifunctioneel stadion” (in klasse 41). De merkinschrijving is op 1 april 1999 gepubliceerd. De vernieuwing daarvan is op 11 november 2008 gepubliceerd;

- De Benelux woord/beeldmerkregistratie GELRE DOME met inschrijvingsnummer 655437, gedeponeerd op 16 juni 1999 voor onder meer “bemiddeling bij het plaatsen van advertenties op Internet” (in klasse 35), “het overbrengen en uitzenden van beeld, geluid en gegevens via Internet” en “het verlenen van toegang tot telecommunicatienetwerken, waaronder Internet, benodigd om advertenties en andere informatie te verspreiden” (in klasse 38). De merkinschrijving is op 1 maart 2000 gepubliceerd;

Deze merkregistraties worden hierna ook gezamenlijk aangeduid als “de GELREDOME-merken”.

Eiseres beroept zich daarnaast op handelsnaamrechten op de aanduiding ‘Gelredome'. Ten bewijze van deze rechten heeft Eiseres een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel overgelegd waaruit blijkt dat Gelredome N.V. ingeschreven is in dit register per 15 november 1995.

Eiseres voert aan dat haar naam en de GELREDOME-merken thans grote bekendheid in binnen- en buitenland genieten. Zowel visueel, begripsmatig als auditief bestaat er volgens Eiseres een zodanige mate van overeenstemming tussen de handelsnaam ‘Gelredome' en de GELREDOME-merken enerzijds en de Domeinnaam anderzijds, dat daardoor verwarring bij het publiek is te duchten.

Recht of Legitiem Belang Verweerster

Eiseres stelt dat het evident is dat Verweerster geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens Eiseres heeft Verweerster geen eigen recht op de naam ‘Gelderdome', noch heeft zij toestemming gekregen van Eiseres tot registratie en gebruik van de Domeinnaam. Eiseres voert daarnaast aan dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam. Daar de website gekoppeld aan de Domeinnaam volgens Eiseres slechts dienst doet als platform voor gesponsorde links naar websites waar (illegale) kaartverkoop voor evenementen in het Gelredome-stadion worden aangeboden, stelt Eiseres dat er geen sprake is van gebruik van de Domeinnaam voor niet-commercièle doeleinden. Eiseres concludeert dat Verweerster de Domeinnaam onmiskenbaar heeft geregistreerd met het doel internetgebruikers die een simpele typefout maken te ‘vangen', waardoor volgens haar sprake is van typosquatting.

Kwade Trouw Verweerster

Eiseres voert aan dat het, gelet op het eerder gestelde, evident is dat Verweerster de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd, althans te kwader trouw gebruikt. Eiseres geeft aan dat Verweerster, gelet op de grote bekendheid van de merken en handelsnaam van Eiseres, op de hoogte moet zijn geweest van Eiseres en haar handelsnaam- en merkrechten.

B. Verweerster

Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve eisen:

a. de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;

b. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie eisen overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam stemt in hoge mate overeen met de vier merkinschrijvingen waarop Eiseres zich heeft beroepen. De Geschillenbeslechter heeft van twee van deze merkinschrijvingen (de Benelux merkregistratie GELREDOME met inschrijvingsnummer 655435, alsmede de Benelux merkregistratie ‘GELRE DOME' met inschrijvingsnummer 655437) vastgesteld dat deze op het moment van wijzen van deze beslissing niet langer van kracht waren. Volgens informatie uit het online merkenregister van het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom zijn deze merkinschrijvingen inmiddels vervallen. De Domeinnaam vertoont echter tevens grote gelijkenis met het woordmerk GELREDOME (Benelux merkregistratie 637816) en met het samenstel van de dominante woordbestanddelen van het woord/beeldmerk GELRE DOME (Benelux merkregistratie 635940) waarop Eiseres zich eveneens beroept en waarvan de registraties ten tijde van deze uitspraak in ieder geval nog van kracht zijn. De Domeinnaam wijkt slechts in die mate af van (het samenstel van dominante woordbestanddelen van) de opgevoerde merken dat in de Domeinnaam een letter ‘d' na de letter ‘l' is toegevoegd en de direct daarna volgende letters ‘r' en ‘e' zijn verwisseld. Ondanks deze (ondergeschikte) verschillen stemt de Domeinnaam zowel in visueel, auditief als begripsmatig opzicht zodanig met Eiseres' in ieder geval geldende merken overeen, dat daarmee verwarring kan ontstaan.

De Eis voldoet zodoende reeds aan het eerste vereiste van artikel 2.1 van de Regeling en om deze reden komt de Geschillenbeslechter niet toe aan bespreking van de handelsnaamrechten waarop Eiseres zich heeft beroepen.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat aan het eerste vereiste is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft aangevoerd dat Verweerster niet algemeen bekend is onder de Domeinnaam, noch op een andere wijze een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Volgens Eiseres ontbreekt het Verweerster aan een eigen recht op de term ‘gelderdome' en heeft zij ook geen legitiem belang bij de Domeinnaam.

Nu Eiseres prima facie aannemelijk heeft gemaakt dat een recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerster ontbreekt, is het aan Verweerster om aan te tonen dat deze wel een recht heeft op de Domeinnaam of daarbij een legitiem belang heeft. Nu Verweerster geen Verweerschrift heeft ingediend en de stellingen van Eiseres niet heeft weersproken en de Geschillenbeslechter evenmin is gebleken van een recht of legitiem belang aan de zijde van Verweerster, acht de Geschillenbeslechter geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aanwezig.

De Geschillenbeslechter stelt vast dat tevens aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt met de nog van kracht zijnde merken van Eiseres dat daardoor verwarring kan ontstaan. Door Eiseres is gesteld dat Verweerster zich ten tijde van de registratie bewust moet zijn geweest van de bekendheid van de Merken. Bovendien is uit het gestelde gebruik - zoals door Verweerster van de GELREDOME-merken in de Domeinnaam gemaakt - aannemelijk geworden dat Verweerster deze te kwader trouw heeft geregistreerd en gebruikt, namelijk om bezoekers te leiden naar diens website waar gesponsorde links naar websites worden weergegeven waarop tickets worden aangeboden die recht geven op toegang tot evenementen die georganiseerd worden in het door Eiseres geëxploiteerde stadion. Op grond van artikel 3.2 sub d van de Regeling is zodoende sprake van gebruik te kwader trouw van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt zodoende dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op grond van de artikelen 1 en 13 van de Regeling en op basis van het voorgaande beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de houder van de domeinnaam <gelderdome.nl>, zodat Eiseres in plaats van Verweerster houder wordt van de Domeinnaam.


Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter

Datum: 14 augustus 2009