WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting VVV Groep Nederland v. Amstel Meer Land B.V.

Zaaknr. DNL2009-0031

1. Partijen

Eiseres is Stichting VVV Groep Nederland, Leersum, Nederland, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Verweerder is Amstel Meer Land B.V., Amstelveen, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <vvvonline.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Argeweb.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 juni 2009. Het Instituut heeft op 26 juni 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 juni 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 30 juni 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 20 juli 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 21 juli 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Paul L. Reeskamp op 29 juli 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Artikel 15.5 van de Regeling bepaalt dat “[w]anneer het Instituut de eis aan de verweerder toezendt, (...) zij zich ervoor [zal] inspannen dat voor de verweerder bedoelde stukken hem daadwerkelijk bereiken” en bepaalt, om dat zo goed mogelijk te bewerkstelligen, verder dat het Instituut de Eis zendt aan “alle alle post-, fax-, en (voor zover documenten elektronisch beschikbaar zijn) e-mailadressen die weergegeven zijn in de openbaar toegankelijke registratiegegevens van het register van SIDN” en daarnaast “voor zover mogelijk aan alle andere (post-, fax-, e-mail) adressen van de verweerder door de eiser genoemd, dan wel door verzending naar het (post-, fax- of e-mail) adres waarvan verweerder zelf heeft aangegeven dat hij op dat (post-, fax- of e-mail) adres bij voorkeur kennisgevingen van het instituut ontvangt”.

Het Instituut heeft de eis (i) met bijlagen gezonden aan beide e-mailadressen die zijn weergegeven in de openbaar toegankelijke registratiegegevens van het register van SIDN, aan een door Eiseres genoemd e-mail adres en aan postmaster@vvvonline.nl; (ii) per koerier naar het postadres dat is weergegeven in de openbaar toegankelijke registratiegegevens van het register van SIDN gestuurd; en (iii) per fax aan een door Eiseres genoemd faxnummer gezonden.

Overeenkomstig artikel 15.6 van de Regeling geldt met betrekking tot alle berichten dat deze als ingediend worden beschouwd:

a. per fax, op het tijdstip vermeld op de bevestiging van de verzending;

b. per aangetekende post of koerier, op het tijdstip vermeld op het ontvangstbewijs; en

c. per e-mail, op het tijdstip waarop het bericht is verzonden voor zover dit kan worden vastgesteld.

De Geschillenbeslechter concludeert dan ook dat het Instituut de Eis op juiste wijze aan Verweerder bekend heeft gemaakt.

Overigens merkt de Geschillenbeslechter op de Eis Verweerder kennelijk ook daadwerkelijk heeft bereikt, daar het zaaksdossier het e-mail bericht getiteld “(SEB) DNL2009-0031 <vvvonline.nl>: Melding van Eis en Aanvang van de Procedure” bevat, waarmee het Instituut Verweerder het document genaamd “Melding van Eis en Aanhangig Maken van de Procedure” en de Eis zelf heeft doen toekomen en een verzendbevestiging daarvan; een ontvangstbewijs van de per koerier verzonden Eis en “Melding van Eis en Aanhangig Maken van de Procedure” document bevat; en een verzendrapport van deze per fax gezonden documenten bevat.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres biedt, naar eigen zeggen al sinds 1885, diensten aan op het gebied van recreatie, toerisme en vrije tijd, momenteel onder andere via het internet. Eiseres geeft verder te kennen dat zij bovendien marktleider is op het gebied van toeristische informatieverstrekking in Nederland.

Eiseres is onder andere houder van de volgende relevante collectieve merkinschrijvingen:

- Benelux merkinschrijving nr. 157946 V.V.V. uit 1987 (gebruik geclaimd sinds 1885);

- Benelux merkinschrijving nr. 621850 VVV uit 1997;

- Benelux merkinschrijving nr. 158300 VVV (beeldmerk) uit 1987; en

- Benelux merkinschrijving nr. 445660 VVV (beeldmerk) uit 1987.

De bovenstaande merken (de “VVV Merken”) worden gebruikt voor de ingeschreven waren en diensten, waaronder online informatieverstrekking over toeristische zaken. Eiseres betoogt dat het merk VVV door het langdurige, intensieve en wijdverspreide gebruik als bekend merk dient te worden aangemerkt in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c van het Beneluxverdrag inzake de intellectuele eigendom (“BVIE”).

Eiseres heeft voorts gemotiveerd gesteld dat zij handelsnaamrechten heeft op het teken VVV (“VVV Handelsnaam”) door gebruik van dat teken sinds 1885.

Verweerder gebruikt de Domeinnaam. De Domeinnaam is geregistreerd op 18 november 2000 en staat momenteel op naam van Verweerder. Uit informatie die valt te raadplegen via de internet zoekmachine Webarchive (http://web.archive.org) blijkt dat de website sinds 2002 niet meer in gebruik is.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht om tegemoet te komen aan de vereisten die zijn neergelegd in artikel 2.1 van de Regeling:

Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnaam stemt overeen met de VVV Merken waardoor bij de internetbezoeker verwarring kan ontstaan. Indien gebruik van het bestanddeel “VVV” in de Domeinnaam als merkgebruik kwalificeert, is er volgens Eiseres sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub b dan wel c BVIE, nu het identieke bestanddeel “VVV” het dominante en onderscheidende element is van de Domeinnaam dat ook nog eens aan het begin van de Domeinnaam is geplaatst. Indien sprake is van ander gebruik dan is er sprake van inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Eiseres benadrukt verder dat het om een inbreuk op collectieve merken gaat, waarbij de waarborgfunctie en een zekere kwaliteitsgarantie die deze merken voor het publiek hebben, in het geding zijn.

Indien het gebruik van de Domeinnaam als handelsnaamrechtelijk gebruik kwalificeert, is er sprake van inbreuk in de zin van artikel 5 van de Handelsnaamwet omdat de Verweerder gebruikt maakt van een verwarringwekkende handelsnaam.

Recht of Legitiem Belang

Verweerder heeft geen geldige reden voor het voeren van de Domeinnaam. Verweerder heeft volgens Eiseres tevens geen oudere rechten op enige merk- en/of handelsnaam die identiek is aan of overeenstemt met de Domeinnaam.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Ten tijde van de registratie van de Domeinnaam in 2000 was (of had) Verweerder bekend (moeten zijn) met de VVV organisatie en de VVV Merken. Eiseres stelt dat Verweerder voor de Domeinnaam heeft gekozen om meer hits te generen op de website die men aantreft onder de Domeinnaam, door aan te haken bij de bekende VVV Merken. De Domeinnaam is alleen gebruikt in 2001 en 2002 om door te verwijzen naar de website die men toen aantrof onder de Domeinnaam, “www.taxionline.nl”. Hierdoor is sprake van gebruik te kwader trouw.

Nu Verweerder na 2002 verder geen gebruik heeft gemaakt van de Domeinnaam lijkt het er volgens Eiseres sterk op dat Verweerder de Domeinnaam slechts aanhoudt voor een eventuele verkoop of om er andere lucratieve diensten op aan te bieden.

In vergelijkbare procedures (Stichting VVV Groep Nederland v. C. Henriquez, WIPO Zaaknr. DNL2008-0040 en Stichting VVV Groep Nederland v. C. Henriquez, WIPO Zaaknr. WIPO2007NL21) werd inbreuk aangenomen en geoordeeld dat de domeinnamen dienden te worden overgedragen aan Eiseres.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres is rechthebbende op de handelsnaam VVV en de VVV Merken. De Geschillenbeslechter beschouwt het als een feit van algemene bekendheid dat VVV een bekend merk is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE. De Domeinnaam kan naar de mening van de Geschillenbeslechter inderdaad verwarring opwekken nu het dominante en onderscheidende element van de Domeinnaam identiek is aan de handelsnaam van Eiseres en de VVV Merken en aan het begin van de Domeinnaam is geplaatst.

De Geschillenbeslechter is zodoende van oordeel dat de Domeinnaam verwarringwekkend overeenstemmend is met Eiseres' merken.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnaam. Indien hieraan is voldaan rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat Verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiseres heeft gesteld en door Verweerder is niet betwist, dat Verweerder geen geldige reden heeft voor het voeren van de Domeinnaam. Verweerder heeft geen gronden aangevoerd zoals beschreven in artikel 3.1 van de Regeling. De Geschillenbeslechter heeft verder ook geen indicatie dat Verweerder: (i) te goeder trouw producten aanbood op de website onder de Domeinnaam, (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnaam of (iii) de Domeinnaam gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenrechter ziet dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam aan de zijde van Verweerder.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres heeft onbetwist gesteld dat het VVV merk een bekend merk is in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE en dat reeds op die grond kan worden aangenomen dat Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw heeft geregistreerd.

De Domeinnaam staat geregistreerd op naam van Verweerder vanaf 18 november 2000. Eiseres behoeft overigens niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Ook al is te goeder trouw geregistreerd, dan kan het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling kan gebruik te kwader trouw onder andere bewezen worden als vast komt te staan dat de Domeinnaam wordt gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van Verweerder of een andere online locatie te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de VVV Merken en de VVV Handelsnaam.

Eiseres stelt dat zij op dit moment hinder ondervindt van het feit dat zij niet in staat is de Domeinnaam te gebruiken en dat dit in de toekomst tot zeer kwalijke gevolgen kan leiden. Eiseres stelt verder dat het aannemelijk is dat de Domeinnaam geregistreerd is voor een eventuele verkoop voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten.

Ook de stellingen van Eiseres op dit punt zijn niet betwist en komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Het is daarom komen vast te staan dat Verweerder uit is op bovenstaand commercieel voordeel en daarmede de Domeinnaam te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <vvvonline.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder houdster van de domeinnaam wordt.


Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter

Datum: 12 augustus 2009