WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Stichting VVV Groep Nederland v. M.J. Loverbosch-Jansen

Zaaknr. DNL2009-0026

1. Partijen

Eiser is Stichting VVV Groep Nederland, gevestigd te Leersum, Nederland, vertegenwoordigd door Vereenigde, Nederland.

Verweerster is M.J. Loverbosch-Jansen, adreshoudende te Asten, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <vvvasten.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via ROMA Computer Services.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 14 mei 2009. Het Instituut heeft op 14 mei 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 15 mei 2009 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 27 mei 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 juni 2009. Er is geen volledig Verweerschrift ingediend conform artikel 7.2 van de Regeling. Wel heeft Verweerster op 27 mei 2009 een schriftelijke reactie ingediend. Naar aanleiding van een verzoek van het Instituut daartoe heeft Verweerster op 28 mei 2009 aangegeven dat haar communicatie van 27 mei 2009 haar verweer is en dat er geen nadere stukken zullen volgen. Eiser heeft op 28 mei 2009 een korte reactie op Verweerder's communicatie ingediend. Verweerster heeft een kopie van deze communicatie ontvangen, maar heeft hier geen reactie op gegeven. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling is het aan de Geschillenbeslechter om te beoordelen of dit laatste stuk wordt toegelaten.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 10 juni 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Gelet op Verweerster's indicatie van 28 mei 2009, beschouwt de Geschillenbeslechter Verweerster's communicatie van 27 mei 2009 als haar Verweerschrift. De Geschillenbeslechter heeft besloten de schriftelijke reactie van Eiser van 28 mei 2009 toe te laten.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiser biedt sinds 1885 diensten aan op het gebied van recreatie, toerisme en vrije tijd. Zij is inmiddels marktleider op het gebied van toeristische informatieverstrekking in Nederland.

Aan de Domeinnaam is een website gekoppeld waarop informatie over en boekingsmogelijkheden voor het Best Western Hotel Nobis Asten in de plaats Asten staan vermeld.

Merken

Eiser beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: “de Merken”):

(a) het woordmerk V.V.V., ingeschreven in de Benelux op 15 december 1987 onder nummer 157946, voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 42;

(b) het woordmerk VVV, ingeschreven in de Benelux op 17 juni 1997 onder nummer 621850, voor waren en diensten in klassen 16, 35, 39, 41, 42 en 43;

(c) het beeldmerk VVV, ingeschreven in de Benelux op 15 december 1987 onder nummer 158300, voor diensten in klassen 35, 39, 41 en 43;

(d) het beeldmerk VVV, ingeschreven in de Benelux op 4 mei 1988 onder nummer 445660, voor waren in klasse 16.

Handelsnaam

Eiser beroept zich daarnaast op haar handelsnaam. Zij stelt de handelsnaam VVV sinds 1885 in Nederland te voeren.

Domeinnaam

Volgens Eiser maakt zij gebruik van de domeinnaam <vvv.nl> en maken verschillende lokale en regionale VVV-entiteiten gebruik van een domeinnaam bestaande uit het merk VVV, gevolgd door de plaatsnaam of regio aanduiding.

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam (voor het eerst) door Verweerster geregistreerd op 23 februari 2007.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiser

Eiser vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerster domeinnaamhouder zal worden. Deze eis is gebaseerd op de volgende gronden:

Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam

Eiser stelt rechthebbende te zijn op de Merken. Zij stelt de handelsnaam VVV in Nederland te voeren, alsmede toestemming te hebben verleend aan lokale VVV-entiteiten om verschillende domeinnamen te gebruiken waarin “VVV” het kenmerkende onderdeel vormt.

Eiser heeft Verweerster aangeschreven, haar gewezen op de oudere rechten van Eiser en Verweerster verzocht de domeinnaam vrijwillig over te dragen. Verweerster heeft dit volgens Eiser geweigerd.

Eiser verzet zich op basis van artikel 2.20 lid 1 sub b en c BVIE tegen het gebruik van het teken VVV in de Domeinnaam. Volgens Eiser stemmen VVV en <vvvasten.nl> overeen, aangezien het element VVV het dominante en onderscheidende (begin)element vormt en het andere element bestaat uit een geografische aanduiding die beschrijvend is voor diensten aangeboden in die plaats. Volgens Eiser zijn de diensten die op de website gekoppeld aan de Domeinnaam worden aangeboden identiek aan de diensten waarvoor de Merken zijn geregistreerd. Er wordt op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam immers hotel informatie aangeboden. Daardoor is verwarring bij het publiek te duchten. Het publiek zal immers menen dat het een hotel en informatie betreft die door Eiser is goedgekeurd. Daarnaast zal, gezien het bekende karakter van de Merken van Eiser, door het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster ongerechtvaardigd voordeel worden getrokken uit en afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van de Merken. Bovendien wordt inbreuk gemaakt op de handelsnaamrechten van Eiser.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Volgens Eiser heeft Verweerster geen eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam. Uit onderzoek blijkt dat er geen identiek of overeenstemmend merk op naam van Verweerster is geregistreerd en Verweerster evenmin bekend is onder de naam VVV of <vvvasten.nl>.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam

Eiser stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd aangezien Verweerster, gezien de bekendheid van de Merken, daarmee bekend was of had moeten zijn. Daarnaast is volgens Eiser ook het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw aangezien Verweerster op de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam hotelinformatie aanbiedt. Daarmee misleidt Verweerster het publiek door de schijn te wekken dat er een band bestaat met Eiser.

B. Verweerster

Verweerster stelt dat zij de lokale VVV in Asten meerdere keren heeft gewezen op het feit dat de Domeinnaam nog vrij was. De VVV in Asten heeft daarop te kennen gegeven dat zij reeds gebruik maakte van de domeinnaam <vvv-asten.nl> en niet geïnteresseerd was in de Domeinnaam. Derhalve heeft Verweerster de Domeinnaam zelf geregistreerd, aldus Verweerster.

6. Oordeel en Bevindingen

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Merken en de handelsnaam waarop Eiser zich beroept liggen besloten in de Domeinnaam, gevolgd door de aanduiding ‘Asten', hetgeen een gemeente in Nederland is en derhalve voor het aanbieden van hotelinformatie in Asten een beschrijvende aanduiding is.

De Domeinnaam is niet identiek aan de Merken en de handelsnaam, maar stemt hiermee wel verwarringwekkend overeen. De beschrijvende aanduiding ‘asten' voegt immers weinig toe aan het bekende merk VVV.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser heeft voldaan aan de eerste grond op basis van artikel 2.1 sub a onder I en onder II van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Volgens Eiser heeft Verweerster geen toestemming verkregen om de Merken te gebruiken en heeft Verweerster evenmin een eigen recht op de aanduiding VVV. Verweerster heeft evenmin een andere legitieme reden voor het gebruik van de aanduiding VVV.

Verweerster stelt dat zij wel degelijk recht heeft om de Domeinnaam te gebruiken omdat de plaatselijke VVV in Asten niet geïnteresseerd was in de Domeinnaam.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter levert het (in dit geval bewust) niet registreren van een domeinnaam door een partij die daar gerechtigd toe zou kunnen zijn geen toestemming op voor een derde om deze te registreren. Verweerster heeft nimmer toestemming gevraagd, noch verkregen, van Eiser, die rechthebbende is op de Merken, om de Domeinnaam te registreren. Verweerster heeft evenmin een eigen recht op de aanduiding VVV. Ook staat Verweerster anderszins niet bekend onder deze aanduiding. Op grond van het voorgaande heeft Verweerster, naar het oordeel van de Geschillenbeslechter, geen eigen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser ook heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerster heeft aangegeven ten tijde van de registratie van de Domeinnaam bekend te zijn met de rechten van Eiser. Althans, zij heeft meerdere malen contact opgenomen met de plaatselijke VVV en was zich daarom bewust van het bestaan van de organisatie van Eiser. De registratie van de Domeinnaam is derhalve te kwader trouw verricht.

Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter is het gebruik van de Domeinnaam door Verweerster eveneens te kwader trouw. De bezoeker van de website gekoppeld aan de Domeinnaam wordt misleid over de herkomst van de op deze website aangeboden informatie en kan menen dat deze wordt aangeboden of is goedgekeurd door Eiser. Dit geldt te meer daar de Domeinnaam slechts een teken (“-”) afwijkt van de domeinnaam die wordt gebruikt door de plaatselijke VVV.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiser eveneens heeft voldaan aan de derde grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub c van de Regeling.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <vvvasten.nl> zodat Eiser in plaats van Verweerster de domeinnaamhouder wordt.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 24 juni 2009