WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Staatkundig Gereformeerde Partij v. News Media

Zaaknr. DNL2009-0021

1. Partijen

Eiseres is de vereniging Staatkundig Gereformeerde Partij, gevestigd te Gouda, Nederland, vertegenwoordigd door Moree Gelderblom Advocaten, Nederland.

Verweerder is News Media, gevestigd te Amsterdam, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <staatkundiggereformeerdepartij.nl> (de “Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Transip B.V.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 25 maart 2009 (met een aanvulling op 1 april 2009 per e-mail) en is op 5 april 2009 in hardcopy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 25 maart 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 26 maart 2009 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de houder van de Domeinnaam en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 8 april 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 28 april 2009. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 29 april 2009 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 5 mei 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Partijen

Eiseres is een in Nederland gevestigde politieke partij sinds 1918.

Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht.

Merken

Eiseres geeft aan dat zowel haar naam (alsook een afkorting van haar naam), als het beeldmerk zijn gedeponeerd in het merkenregister. Overgelegd als Productie 8 is het jaarlijkse overzicht van de merkgemachtigde met de merken die zij in bewaking heeft voor Eiseres. De Geschillenbeslechter begrijpt dit aldus dat Eiseres zich in deze procedure beroept op en houdster is van de volgende merken (hierna gezamenlijk ook: de “Merken”):

(a) het woordmerk STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ (SGP), ingeschreven in de Benelux op 10 mei 2007 onder nummer 823218, voor diensten in de klassen 41, 42 en 45; en

(b) het beeldmerk SGP, ingeschreven in de Benelux op 10 mei 2007 onder nummer 822899, voor diensten in de klassen 41, 42 en 45;

Naam van een in Nederland gevestigde Vereniging

Eiseres geeft aan met haar volledige naam Staatkundig Gereformeerde Partij duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen (hierna: de “Verenigingsnaam”)

Domeinnamen

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam door Verweerder geregistreerd op 19 december 2007.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres vordert in overeenstemming met artikel 1 van de Regeling wijziging van de domeinnaamhouder zodat zij in plaats van Verweerder domeinnaamhouder zal worden. Deze eis is gebaseerd op de volgende gronden:

Rechthebbende op een naar Nederlands recht beschermd merk of naam van een in Nederland gevestigde vereniging

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken en de Verenigingsnaam. De Domeinnaam is volgens Eiseres identiek aan en stemt nagenoeg volledig overeen met deze Merken en Verenigingsnaam.

Domeinnaamhouder heeft geen recht of legitiem belang bij de Domeinnaam

Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij het gebruik van de Domeinnaam. Volgens Eiseres valt immers niet in te zien dat het oogmerk waarmee Verweerder deel neemt aan het maatschappelijk verkeer overeenstemt met de wijze waarop Eiseres deel wenst te nemen aan het maatschappelijk verkeer. Uit het enkele feit dat de Domeinnaam (nog) niet werd gehouden door Eiseres, vloeit volgens Eiseres nog niet voort dat het derden vrij staat de Domeinnaam te gebruiken en deze op dusdanige wijze in te richten dat dit gebruik is te kenschetsen als smadelijk of lasterlijk jegens derden, i.c. Eiseres.

Kwade trouw bij de registratie en/of het gebruik van de Domeinnaam

Volgens Eiseres is de registratie en het gebruik van de Domeinnaam te kwader trouw, omdat de inhoudelijke invulling van de website gekoppeld aan de Domeinnaam als smadelijk jegens Eiseres is te kenschetsen. Volgens Eiseres wordt immers een karikatuur gemaakt van de standpunten waar Eiseres voor staat en wordt verwezen naar symbolen en/of geluidsfragmenten welke smadelijk en/of grievend en/of kwetsend zijn voor Eiseres.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

Voorts is, in antwoord op de Kennisgeving van Geen Ontvangst Verweerschrift van het Instituut aan partijen, vanaf een e-mailadres met dezelfde extensie als het door Verweerder bij de SIDN opgegeven e-mailadres “info@geenstijl.nl” opgemerkt “Niet relevant. Domein is niet in ons bezit”.

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend bij het Instituut, dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen, tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodanig dat de eiser in plaats van de verweerder de domeinnaamhouder wordt, voldoen aan drie cumulatieve vereisten:

(a) de domeinnaam is identiek aan of stemt zodanig verwarringwekkend overeen met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel een andere naam in de zin van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling;

(b) de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

(c) de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

De domeinnaamhouder kan zijn eigen recht of legitiem belang onder meer aantonen door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.1 van de Regeling. Het bewijs dat een domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt, kan onder meer worden geleverd door de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 van de Regeling.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Geschillenbeslechter begrijpt de stelling van Eiseres dat de Domeinnaam identiek is aan en nagenoeg volledig overeenstemt met de Merken en de Verenigingsnaam aldus dat Eiseres zich beroept op het feit dat de Domeinnaam identiek is aan de Verenigingsnaam en zodanig overeenstemt met de Merken dat er daarmee verwarring kan ontstaan (artikel 2.1 sub a onder I en II van de Regeling).

Eiseres heeft een kopie overgelegd van het merkbewakingsbericht van haar merkgemachtigde van 21 november 2008. Het is de Geschillenrechter gebleken dat Eiseres daadwerkelijk houder is van de Merken. Vast staat (en niet betwist door Verweerder is) dat de ingeroepen Merken geldig zijn in de Benelux en dat Eiseres daarop de rechthebbende is.

Uitgangspunt bij de onderhavige vergelijking zijn de Merken zoals deze zijn gedeponeerd en de Domeinnaam zoals die is geregistreerd. De inhoud van de website die is gekoppeld aan de Domeinnaam speelt bij deze specifieke toets geen rol. In dit verband wordt verwezen naar het “WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions” (“http://www.wipo.int/amc/en/domains/search/overview/index.html”), punt 1.2 (“Is the content of a web site relevant in determining confusing similarity?”).

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrage, als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. De vraag is dus of de aanduiding ‘staatkundiggereformeerdepartij', waaruit de Domeinnaam bestaat, zodanig overeenstemt met een of meerdere van de Merken, dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan.

Het beeldmerk waarop Eiseres zich beroept heeft als hoofdbestanddeel SGP en is derhalve naar oordeel van de Geschillenbeslechter niet verwarringwekkend overeenstemmend met de Domeinnaam.

Het woordmerk STAATKUNDIG GEREFORMEERDE PARTIJ (SGP) waarop Eiseres zich beroept keert bijna volledig terug in de Domeinnaam, enkel het bestanddeel ‘(SGP)' is weggelaten. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam hierdoor zodanig (auditief, visueel en begripsmatig) overeen met het woordmerk dat daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan. Het publiek kan namelijk aan dit merk en de Domeinnaam ten onrechte dezelfde herkomst toeschrijven. Bij het publiek kan eveneens de onjuiste indruk ontstaan dat er een verband bestaat tussen de vereniging van Eiseres en de onderneming van Verweerder, dan wel dat Eiseres anderszins betrokken is bij (het gebruik van) de Domeinnaam en/of de aan de Domeinnaam gekoppelde website.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling.

De Geschillenbeslechter is verder van oordeel dat het aannemelijk is (en niet is betwist door Verweerder) dat Eiseres duurzaam deelneemt aan het maatschappelijk verkeer onder de Verenigingsnaam. De Verenigingsnaam keert volledig terug in de Domeinnaam en is daaraan identiek.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres ook heeft voldaan aan de eerste grond op basis van artikel 2.1 sub a onder II van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres heeft gesteld dat er geen sprake is van een recht of een legitiem belang aan de zijde van Verweerder.

De Geschillenbeslechter is niet gebleken dat zich een van de in artikel 3.1 sub a, b en c van de Regeling opgesomde omstandigheden voordoet. Evenmin is de Geschillenbeslechter gebleken dat Verweerder anderszins een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op, of een legitiem belang heeft bij de Domeinnaam om zich in dit kader op te beroepen.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd en wordt gebruikt.

Eiseres heeft gesteld (en niet is betwist door Verweerder) dat de Domeinnaam is gekoppeld aan een website waarvan de inhoud als smadelijk jegens Eiseres is te kenschetsen. Het is aannemelijk dat door dit gebruik van de Domeinnaam wordt getracht de activiteiten van Eiseres te verstoren.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub c van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <staatkundiggereformeerdepartij.nl> zodat Eiseres in plaats van Verweerder de domeinnaamhouder wordt.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 13 mei 2009