WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Akzo Nobel Coatings International B.V. v. E. vanden Hoek

Zaaknr. DNL2009-0005

1. Partijen

Eiseres is Akzo Nobel Coatings International B.V. gevestigd te Arnhem, Nederland.

Verweerder is E. vanden Hoek, wonende te Leusden, Nederland.

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <sikkensrubbolxd.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) ingediend in hardcopy op 26 januari 2009 en op 3 februari 2009 per e-mail ontvangen. Het Instituut heeft op 27 januari 2009 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 januari 2009 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 4 februari 2009 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 24 februari 2009. Er is geen Verweerschrift ingediend. Een kennisgeving van het feit dat het Instituut geen Verweerschrift heeft ontvangen is op 25 februari 2009 aan partijen verzonden.

Het Instituut heeft Tjeerd F.W. Overdijk op 13 maart 2009 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is onderdeel van het AkzoNobel concern, wereldwijde aanbieder van en marktleider op het gebied van coatings en verven.

Eiseres is de eerste houdster van de Domeinnaam. De registratie daarvan dateert van 13 maart 2008.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

De Rechten van Eiseres op Merk of Naam

Eiseres stelt dat zij rechten kan laten gelden op de volgende merken:

- De Benelux merkregistratie met nr. 51119, gedeponeerd op 6 augustus 1971, voor het woordmerk SIKKENS, gedeponeerd voor waren in de klassen 1, 2, 3, 4, 8, 17 en 19 (onder meer “chemicaliën voor schildersdoeleinden” en “verfwaren”). De merkinschrijving is op 1 maart 1973 gepubliceerd;

- De Benelux merkregistratie met nr. 798513, gedeponeerd op 13 april 2006, voor het woordmerk SIKKENS, op 18 april 2006 ingeschreven in het Benelux merkenregister voor waren in de klassen 2, 3 en 17 (onder meer “verven”);

- De Benelux merkregistratie met nr. 41350 voor het woordmerk RUBBOL, op 1 juli 1971 gedeponeerd voor waren in klasse 2 (onder meer “verven”). De merkinschrijving is op 1 december 1972 gepubliceerd;

- De Benelux merkregistratie met nr. 795443, gedeponeerd op 14 maart 2006 voor het woordmerk XD, op 15 maart 2006 ingeschreven voor waren in klasse 2 (onder meer “verven”).

Hierna ook gezamenlijk aan te duiden als “de Merken”.

Daarnaast stelt Eiseres rechthebbende te zijn op de domeinnamen <sikkens.nl>, geregistreerd op 2 december 1996 en <rubbol.nl>, geregistreerd op 23 september 1998.

Recht of Legitiem Belang Verweerder

Eiseres stelt dat de merkinschrijvingen met nummers 51119 en 798513 (“de SIKKENS-merken”) bekende merken zijn in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub c van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. Eiseres voert aan dat de merkinschrijvingen met nummers 41350 (“het RUBBOL-merk”) en 795443 (“het XD-merk”) gebruikt worden als ‘subbrand' van de SIKKENS-merken. Eiseres stelt dat de Domeinnaam op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de Merken. Deze overeenstemming is volgens Eiseres zodanig dat verwarring kan ontstaan bij het publiek omdat de domeinnaam bij het publiek de onjuiste indruk kan wekken van Eiseres te zijn of dat tussen Verweerder en Eiseres een economische band bestaat. Eiseres stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Redengevend daarvoor zou zijn dat Verweerder onder deze naam niet algemeen bekend is en een domeinnaam had kunnen kiezen waarin de Merken geen rol spelen.

Kwade Trouw Verweerder

Eiseres acht de kwade trouw van Verweerder aanwezig nu deze, zo stelt Eiseres, door de verwarringwekkende overeenstemming tussen de Domeinnaam en de Merken voor eigen commercieel gewin op onrechtmatige wijze tracht mee te liften op de bekendheid van de Merken. Verweerder zou zich ten tijde van de registratie bewust zijn geweest van de bekendheid van de Merken (althans: had zich daarvan bewust moeten zijn).

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter, zoals artikel 7.4 van de Regeling voorschrijft, het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij deze hem onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Op grond van artikel 2.1 van de Regeling moet een vordering tot overdracht van een domeinnaam voldoen aan drie cumulatieve eisen:

a. de domeinnaam is identiek aan of stemt verwarringwekkend overeen met een merk, handelsnaam of andere naam als vermeld in artikel 2.1 sub a II van de Regeling;

b. de domeinnaamhouder heeft geen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam; en

c. de domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt.

In verband met deze drie vereisten overweegt de Geschillenbeslechter als volgt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Merken waarop Eiseres zich beroept keren volledig terug in de Domeinnaam. De Domeinnaam wordt gevormd door een woord dat een samentrekking is van de Merken. Naar het oordeel van de Geschillenbeslechter stemt de Domeinnaam dan ook zodanig met de Merken overeen dat daarmee verwarring kan ontstaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres stelt dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft. Redengevend daarvoor zou zijn dat Verweerder onder deze naam niet algemeen bekend is en evengoed een andere domeinnaam had kunnen kiezen. Verweerder heeft tegen deze stellingen geen verweer gevoerd. De Geschillenbeslechter heeft daarnaast uit eigen waarneming geconstateerd dat na het intoetsen van de URL “http://www.sikkensrubbolxd.nl” de melding “HTTP 404 Not Found” wordt weergegeven, zodat niet op grond van enig feitelijk gebruik kan worden vastgesteld of er omstandigheden zijn op grond waarvan Verweerder een recht op de Domeinnaam of een legitiem belang bij de Domeinnaam zou kunnen hebben. De Geschillenbeslechter is ook overigens niet gebleken van enige indicatie dat Verweerster (i) te goeder trouw producten en/of diensten aanbood voorafgaand aan dit geschil, of (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnamen of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenbeslechter ziet dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerster, zodat ook aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

De Geschillenbeslechter stelt voorop dat de Domeinnaam zodanig met de SIKKENS-merken overeenstemt dat daarmee verwarring kan ontstaan. Daarnaast is sprake van meervoudig merkgebruik. Ook de door Eiseres als ‘subbrands' aangeduide, door Eiseres als merk gedeponeerde woorden RUBBOL en XD keren terug in de Domeinnaam. Eiseres heeft omtrent de inhoud van de eventueel aan de Domeinnaam gekoppelde website niets gesteld. Het in artikel 2.1 sub c geformuleerde vereiste kan betrekking hebben op registratie te kwader trouw of gebruik te kwader trouw. Eiseres heeft gesteld dat Verweerder zich ten tijde van de registratie bewust moet zijn geweest van de bekendheid van de Merken. Gelet op het feit dat de Domeinnaam slechts bestaat uit door Eiseres geregistreerde merken, de door Eiseres aangevoerde, en door Verweerder niet betwiste, bekendheid van de SIKKENS-merken en het feit dat er geen website aan de Domeinnaam gekoppeld is, oordeelt de Geschillenbeslechter dat ook aan het derde vereiste is voldaan.

7. Uitspraak

Op grond van de artikelen 1 en 13 van de Regeling en op basis van het voorgaande beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de houder van de domeinnaam <sikkensrubbolxd.nl>, zodat Eiseres in plaats van Verweerder houder wordt van de Domeinnaam.


Tjeerd F.W. Overdijk
Geschillenbeslechter

Datum: 30 maart 2009