WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Shetland Pony Park Slagharen B.V. v. Technology Services Ltd

Case No. DNL2008-0064

1. Partijen

Eiseres is Shetland Pony Park Slagharen B.V., gevestigd te Slagharen, Nederland, vertegenwoordigd door Merkenbureau Knijff & Partners B.V., Nederland.

Verweerster is Technology Services Ltd, kantoorhoudende te Parijs, Frankrijk.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <ponyparkslagharen.nl> en <pretparkslagharen.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 19 november 2008. Het Instituut heeft op 20 november 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 21 november 2008 bevestigd dat Verweerster geregistreerd staat als de houdster van de Domeinnamen en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerster overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerster formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 26 november 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 december 2008. Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 17 december 2008 mee dat Verweerster in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Alfred Meijboom op 17 december 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig Artikel 8.2 van de Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld en niet door Verweerster betwist. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

Sinds 1964 voert Eiseres de handelsnaam Shetland Ponypark Slagharen en zij is als “Shetland Pony Park Slagharen B.V.” ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in 1982. Vanwege een verschuiving in de activiteiten is de handelsnaam van Eiseres in de loop der jaren gewijzigd in Attractiepark Slagharen en inmiddels in Attractie- en Vakantiepark Slagharen. De naam (Shetland) Ponypark Slagharen is evenwel nog steeds bekend bij het publiek. Hierna worden de namen Shetland Pony Park Slagharen en Attractie- en Vakantiepark Slagharen tezamen aangeduid als de “Handelsnamen”. Het attractiepark van Eiseres is een van de bekendste attracties in Nederland.

Sinds 2005 is het merk SLAGHAREN ingeschreven in het Benelux merkenregister onder nummer 783704 voor diensten van een attractiepark (het “Merk”) en op 11 november 2008 is het woord/beeldmerk ATTRACTIE- & VAKANTIEPARK SLAGHAREN gedeponeerd onder nummer 1170421 in het Benelux merkenregister.

Verweerster gebruikt de Domeinnamen. De domeinnaam <ponyparkslagharen.nl> is geregistreerd op 12 augustus 2004 en de domeinnaam en <pretparkslagharen.nl> is geregistreerd op 26 augustus 2004. De Domeinnamen staan sinds 15 januari 2008 op naam van Verweerster.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Ten aanzien van beide Domeinnamen beroept Eiseres zich op haar Merk en de Handelsnamen. De Domeinnamen stemmen verwarringwekkend overeen met het Merk en de Handelsnamen waarop Eiseres de uitsluitende rechten heeft. Op de respectieve websites onder de Domeinnamen worden er attractieparkdiensten aangeboden waardoor verwarring is te duchten met de activiteiten en de plaats van herkomst van Eiseres. In het bijzonder bevatten de betreffende websites links naar attractieparken, alsmede gesponsorde (“aanbevolen”) links naar directe concurrenten van Eiseres en links onder de Handelsnamen van Eiseres die naar een directe concurrent van Eiseres verwijzen.

De website onder de domeinnaam <ponyparkslagharen.nl> verwijst bovendien onder de aanbevolen link “adult” naar informatie over “erotic entertainment”, hetgeen schadelijk is voor jeugdige bezoekers van de website van Verweerster die menen de website van Eiseres te bezoeken. Daardoor wordt afbreuk gedaan aan de reputatie van het Merk.

Verweerster wist dat Eiseres de laatste drie jaren in de Benelux het Merk en de Handelsnamen gebruikte. Eiseres heeft Verweerster geen toestemming verleend om haar Merk en/of Handelsnaam te gebruiken. Door het gebruik van de Domeinnamen wordt ongerechtvaardigd voordeel getrokken of afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen dan wel de reputatie van het Merk, dan wel is er sprake van gebruik van gebruik van verwarringwekkende handelsnamen. De Domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers via de betreffende websites naar de directe concurrenten van Eiseres te leiden, waardoor internetgebruikers de indruk kunnen krijgen dat de respectievelijke websites verwijzen naar Eiseres, dan wel met toestemming van Eiseres in stand wordt gehouden.

Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter te bepalen dat de Eiseres houdster zal worden van de Domeinnamen in plaats van de Verweerster.

B. Verweerster

De Verweerster heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter op grond van Artikel 7.4 Regeling het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

Gegeven het feit dat Artikel 16 Regeling voorschrijft dat de procedure in principe in de Nederlandse taal wordt gevoerd (aan welke Regeling Verweerster zich heeft onderworpen) en het feit dat de Eis in het Nederlands is ingediend, het Instituut op grond daarvan kennelijk ook voorlopig besloten heeft dat deze procedure in de Nederlandse taal wordt gevoerd en niet is gebleken dat Verweerster de Nederlandse taal niet machtig is, doet de Geschillenbeslechter uitspraak in de Nederlandse taal. Voorts zijn de respectieve websites onder de Domeinnamen in de Nederlandse taal gesteld en heeft Verweerster voor de registratie van de Domeinnamen een in Nederland gevestigd administratief adres opgegeven.

Op grond van Artikel 2.1 Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en bewijzen dat:

a) de Domeinnamen identiek zijn aan of daarmee zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; en

b) Verweerster geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres is sinds 2005 rechthebbende op het Merk en sinds 1964 op de Handelsnaam Shetland Ponypark Slagharen en nadien op de Handelsnaam Attractie- en Vakantiepark Slagharen.

De domeinnaam <ponyparkslagharen.nl> kan tot verwarring leiden nu deze nagenoeg gelijk is aan de Handelsnaam Shetland Pony Park Slagharen en het ontbrekende element “Shetland” de verwarring niet wegneemt.

De domeinnaam <pretparkslagharen.nl> kan tot verwarring leiden met de Handelsnaam Attractie- en Vakantiepark Slagharen waarmee deze ook begripsmatig sterk overeenkomt.

Gegeven de verwarringwekkende overeenstemming met de Handelsnamen, behoeven de stellingen van Eiseres gebaseerd op haar merkrecht geen behandeling meer en concludeert de Geschillenbeslechter dat aan het eerste vereiste is voldaan.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerster geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnamen. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerster de bewijslast om aan te tonen dat Verweerster wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerster geen geldige reden heeft voor het voeren van de Domeinnamen. Verweerster heeft dit niet betwist door gronden aan te voeren zoals genoemd in Artikel 3.1 Regeling. De Geschillenbeslechter is ook overigens niet gebleken van enige indicatie dat Verweerster (i) te goeder trouw producten en/of diensten aanbood voorafgaand aan dit geschil, of (ii) algemeen bekend is onder de Domeinnamen of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenbeslechter ziet dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerster zodat ook aan het tweede vereiste is voldaan.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat Verweerster de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt. De Domeinnamen staan geregistreerd op naam van Verweerster sinds 15 januari 2008. Eiseres behoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie. Al is een domeinnaam destijds te goeder trouw geregistreerd, dan kan niettemin het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

Ingevolge Artikel 3.2 Regeling kan gebruik te kwader trouw onder andere worden aangetoond als vast komt te staan dat de Domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar een website van de domeinnaamhouder te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van een met het betreffende merk of de betreffende handelsnaam overeenstemmende domeinnaam. Uit de respectieve websites onder de Domeinnamen van Verweerster blijkt dat voornamelijk links naar concurrenten van Eiseres worden aangeboden. Hiermee doet Verweerster afbreuk aan de rechten van Eiseres.

De Geschillenbeslechter constateert dat er bovendien een patroon bestaat van gebruik te kwader trouw door Verweerster van domeinnamen die inbreuk maken op rechten van anderen (zie The Ford Foundation v. Technology Services Ltd. v. Ms Lacy Ana De Oliveira, WIPO Case No. D2007-1711, F. Hoffmann-La Roche AG v. Ms. Lacy Ana De Oliveira, Technology Services Ltd, WIPO Case No. D2008-0093; Coöperatie Univé U.A. v. Technology Services Ltd., WIPO Case No. DNL2008-0021; Stichting Groene Hart Ziekenhuis v. Technology Services Ltd., WIPO Case No. DNL2008-0034; Schuurman Groep BV v. Technology Services LTD, WIPO Case No. DNL2008-0035; Sennheiser electronic GmbH & Co. KG v. Technology Services Ltd, WIPO Case No. DNL2008-0045). Aangezien Artikel 3.2 Regeling niet uitputtend is ten aanzien van de wijzen waarop registratie of gebruik te kwader trouw kan worden aangetoond sluit de Geschillenbeslechter zich aan bij de standaard jurisprudentie in UDRP zaken (ondermeer Telstra Corporation Limited v. Ozurls, WIPO Case No. D2001-0046) die een voornoemd patroon (WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions: a “pattern of conduct of preventing a trade or service mark owner from reflecting the mark in a corresponding domain name”) bewijs achten van gebruik te kwader trouw van de desbetreffende domeinnaam.

Er is derhalve ook aan het laatste vereiste voldaan.

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <ponyparkslagharen.nl> en <pretparkslagharen.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerster houdster van deze domeinnamen wordt.


Alfred Meijboom
Geschillenbeslechter

Datum: 22 december 2008