WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Bookit B.V. v. R.J.P. Hoddenbagh

Zaaknr. DNL2008-0048

1. Partijen

Eiseres is Bookit B.V., Amstelveen, Nederland, vertegenwoordigd door Certa Legal Advocaten, Nederland.

Verweerder is de heer R.J.P. Hoddenbagh, tevens h.o.d.n. RD Media, Leiderdorp, Nederland.

2. De Domeinnamen

De onderhavige domeinnamen <weekenweg.nl>; <weelendjeweg.nl>; <wekendweg.nl>; <weeknedjeweg.nl>; <weekednjeweg.nl>; <weekwndjeweg.nl>; <wweekendjeweg.nl>; <wwekendjeweg.nl>; <wwekendweg.nl> (de “Domeinnamen”) zijn geregistreerd bij SIDN via EuroDNS S.A.

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per e-mail ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 18 september 2008 en op 24 september 2008 in hardcopy ontvangen door het Instituut. Het Instituut heeft op 19 september 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnamen. In antwoord hierop heeft SIDN op 22 september 2008 per e-mail bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overgelegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de Artikelen 5 en 15.5 Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 26 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met Artikel 7.1 Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 16 oktober 2008. Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 17 oktober 2008 mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Mr. Paul L. Reeskamp op 22 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat de Geschillenbeslechter correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overgelegd, zoals vereist overeenkomstig Artikel 8.2 Regeling.

4. Feitelijke Achtergrond

De Geschillenbeslechter zal uitgaan van de feiten als door Eiseres gesteld en niet betwist door Verweerder. Voorts gaat de Geschillenbeslechter uit van de informatie verstrekt door het Instituut en SIDN.

Eiseres is houdster van het beeldmerk WEEKENDJEWEG.NL, geregistreerd op 18 juli 2001 (registratienummer 690383); het woordmerk WEEKENDJEWEG.NL, geregistreerd op 8 juli 2005 (registratienummer 770193) en het beeldmerk WEEKENDJEWEG, geregistreerd op 13 oktober 2005 (registratienummer 774709) (de “Merken”). Het betreft hier steeds Benelux merkrechten. Eiseres is rechthebbende op de handelsnaam Weekendjeweg.nl en heeft bewijs overlegd waaruit blijkt dat zij deze handelsnaam in ieder sinds 2001 voert. Eiseres is daarnaast houdster van de domeinnaam <weekendjeweg.nl>, geregistreerd op 3 mei 1999.

Verweerder gebruikt de Domeinnamen. De Domeinnamen zijn geregistreerd op naam van Verweerder in de periode gelegen tussen 25 september 2004 en 15 mei 2006.

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres heeft in haar Eis de volgende stellingen naar voren gebracht ingaande op de vereisten van Artikel 2.1 Regeling:

Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Domeinnamen stemmen overeen met de Merken waardoor bij internetbezoekers verwarring kan ontstaan. Deze verwarring kan ontstaan door het verkeerd intypen van de gewenste domeinnaam <weekendjeweg.nl> en door de fonetische en schriftelijke overeenstemming met de Merken, de handelsnaam en de domeinnaam van Eiseres.

Recht of Legitiem Belang

Verweerder heeft geen geldige reden voor het voeren van de Domeinnamen. Verweerder heeft tevens geen oudere rechten op enige merknaam die identiek is aan of overeenstemt met een van de Domeinnamen.

Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Verweerder gebruikt de Domeinnamen puur uit speculatief belang. Op de websites die actief zijn onder de Domeinnamen (de “Websites”) worden geen daadwerkelijke diensten aangeboden, maar slechts links naar websites van concurrenten van Eiseres. De Websites fungeren dan ook slechts als zogenaamde ‘landing pages'. Verweerder gebruikt de Domeinnamen met name om advertentieruimte aan te bieden aan concurrenten van Eiseres. Om die reden is Verweerder te kwader trouw.

De registratie – inclusief naar de Geschillenbeslechter begrijpt, het gebruik – door Verweerder van de Domeinnamen is volgens Eiseres een voorbeeld van ‘typosquatting' waaronder zij verstaat het profiteren door derden van de reputatie van (bekende) merknamen door (verkeerd gespelde) variaties van merknamen te registreren of gebruiken.

Vorderingen

Eiseres verzoekt de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eiseres houder zal worden van de Domeinnamen in plaats van Verweerder.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

6. Oordeel en Bevindingen

Nu geen Verweerschrift is ingediend zal de Geschillenbeslechter het geschil beslechten op basis van de Eis en de vordering toewijzen, tenzij hem deze onrechtmatig of ongegrond voorkomt (Artikel 7.4 Regeling).

Artikel 16 Regeling (aan welke Regeling Verweerder zich heeft onderworpen) schrijft voor dat de procedure in principe in de Nederlandse taal wordt gevoerd. Op die voet heeft het Instituut kennelijk ook voorlopig besloten dat deze procedure in de Nederlandse taal wordt gevoerd. De Geschillenbeslechter doet uitspraak in de Nederlandse taal. Daarbij is verder overwogen (hoewel niet strikt vereist) dat de websites die toegankelijk zijn onder de Domeinnamen mede in de Nederlandse taal zijn gesteld, het feit dat Verweerder voor de registratie van de Domeinnamen een in Nederland gevestigd administratief adres heeft opgegeven en de Geschillenbeslechter overigens niet gebleken is dat Verweerder de Nederlandse taal niet machtig is.

Op grond van Artikel 2.1 Regeling dient Eiseres in dit geschil te stellen en te bewijzen dat:

a) de Domeinnamen zodanig overeenstemmen dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is; en

b) Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij de Domeinnamen; en

c) de Domeinnamen te kwader trouw zijn geregistreerd en/of te kwader trouw worden gebruikt.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Eiseres is rechthebbende op de handelsnaam en het Benelux woordmerk en het Benelux beeldmerk WEEKENDJEWEG.NL en daarnaast op het Benelux beeldmerk WEEKENDJEWEG. De Domeinnamen kunnen naar mening van de Geschillenbeslechter inderdaad verwarring opwekken nu deze zowel fonetisch als schriftelijk sterk overeenstemmen met de handelsnaam van Eiseres en de Merken.

B. Recht of Legitiem Belang

Eiseres dient prima facie aannemelijk te maken dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de Domeinnamen. Indien hieraan is voldaan, rust op Verweerder de bewijslast om aan te tonen dat Verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft.

Eiseres heeft gesteld en door Verweerder is niet betwist, dat Verweerder geen geldige reden heeft voor het voeren van de Domeinnamen. Verweerder heeft geen gronden aangevoerd zoals beschreven in Artikel 3.1 Regeling. De Geschillenbeslechter heeft verder ook geen indicatie dat Verweerder: (i) te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan dit geschil, (ii) algemeen bekend is onder één of meer van de Domeinnamen of (iii) de Domeinnamen gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

De Geschillenbeslechter ziet dan ook geen recht of legitiem belang bij de Domeinnamen aan de zijde van Verweerder.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt dat Verweerder de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt. De Domeinnamen staan geregistreerd op naam van Verweerder vanaf respectievelijk 25 september 2004, 5 november 2004, 28 november 2004, 31 oktober 2005, 1 november 2005, 23 november 2005, 12 december 2005, 20 december 2005, 15 mei 2006. Eiseres behoeft niet te bewijzen dat kwade trouw aanwezig was op het moment van registratie: ook al is te goeder trouw geregistreerd, dan kan het gebruik op een later moment te kwader trouw zijn.

Ingevolge Artikel 3.2 Regeling kan gebruik te kwader trouw onder andere bewezen worden als vast komt te staan dat de Domeinnamen worden gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website van Verweerder te leiden en vervolgens naar de websites van concurrenten van Eiseres te leiden, met gebruikmaking van de verwarring die kan ontstaan met de WEEKENDJEWEG.NL merken en het WEEKENDJEWEG merk.

De stellingen van Eiseres op dit punt zijn niet betwist en komen de Geschillenbeslechter niet onrechtmatig of ongegrond voor. Het is daarom komen vast te staan dat Verweerder uit is op bovenstaand commercieel voordeel en daarmede de Domeinnamen te kwader trouw gebruikt.

7. Uitspraak

Ingevolge Artikel 1 Regeling kan alleen een vordering ingesteld worden tot wijziging van de domeinnaamhouder, zodat Eiseres in plaats van Verweerder domeinnaamhoudster wordt.

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de Artikelen 1 en 13 Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnamen <weekenweg.nl>; <weelendjeweg.nl>; <wekendweg.nl>; <weeknedjeweg.nl>; <weekednjeweg.nl>; <weekwndjeweg.nl>; <wweekendjeweg.nl>; <wwekendjeweg.nl>; <wwekendweg.nl>, zodat de Eiseres in plaats van Verweerder houdster van de Domeinnamen wordt.


Paul L. Reeskamp
Geschillenbeslechter

Datum: 5 november 2008