WIPO

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

PartyGaming IA Limited en PartyGaming Plc v. M. Visser

Zaaknr. DNL2008-0039

 

1. Partijen

Eiseressen zijn PartyGaming IA Limited, gevestigd te Hamilton, Las Bermudas en PartyGaming Plc, gevestigd te Gibraltar, Spanje, beide vertegenwoordigd door Bird & Bird Advocaten, Nederland (“Eiseres”).

Verweerder is M. Visser, Amsterdam, Nederland.

 

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <partypoker.nl> (“de Domeinnaam”) is geregistreerd bij SIDN via Hostway, The Hosting Company.

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is per email ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het ”Instituut”) op 27 augustus 2008 en op 28 augustus 2008 in hardcopy ontvangen. Het Instituut heeft op 28 augustus 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 29 augustus 2008 bevestigd dat Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van Verweerder overlegd. Het Instituut heeft vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen, zoals deze op 28 februari 2008 in werking is getreden (“de Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 2 september 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 22 september 2008. Verweerder heeft binnen deze termijn geen Verweerschrift ingediend. Dienovereenkomstig deelde het Instituut op 23 september mee dat Verweerder in gebreke was gebleven.

Het Instituut heeft Remco M.R. van Leeuwen op 1 oktober 2008 benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het Instituut overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres biedt kansspelen via internet aan, waaronder het (kaart)spel poker. Eiseres stellen één van de bekendste ‘online gaming' aanbieders ter wereld te zijn.

Het is de Geschillenbeslechter onbekend (gebleven) welke activiteiten Verweerder verricht.

Merken

Eiseres beroept zich in deze procedure op de volgende merken (hierna: “de Merken”):

(a) het woordmerk PARTYPOKER, ingeschreven in de Benelux op 2 december 2005 onder nummer 782215, voor waren in klasse 9;

(b) het woordmerk PARTYPOKER.COM MILLION, ingeschreven in de Benelux op 17 augustus 2006 onder nummer 817544, voor waren in klasse 9;

(c) het woordmerk PARTYPOKER, in de Gemeenschap gedeponeerd op 31 augustus 2006 en geregistreerd op 14 mei 2008 onder nummer 5319512, voor waren en diensten in de klassen 9, 38, 41 en 42;

(d) het woordmerk PARTYPOKER.COM MILLION, in de Gemeenschap gedeponeerd op 9 januari 2004 en geregistreerd op 21 juni 2005 onder nummer 3568607, voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42;

(e) het beeldmerk PARTYPOKER, in de Gemeenschap gedeponeerd op 9 januari 2004 en geregistreerd op 7 september 2005 onder nummer 3605771, voor waren en diensten in de klassen 9, 41 en 42.

Domeinnaam

Eiseres is houdster van de domeinnaam <partypoker.com>.

Volgens de verificatiegegevens verstrekt door SIDN, is de Domeinnaam (voor het eerst) door Verweerder geregistreerd op 5 april 2004.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Eiseres stelt rechthebbende te zijn op de Merken. Eiseres gebruikt de Merken onder andere ter promotie van haar website “www.partypoker.com”.

Eiseres stelt dat de Domeinnaam identiek is aan, dan wel op verwarringwekkende wijze overeenstemt met de Merken en dat door de registratie en het gebruik van de Domeinnaam verwarring wordt gewekt bij het publiek. Voorbeelden van reeds ontstane verwarring zijn overgelegd als bijlage 13 bij de Eis.

Verweerder heeft volgens Eiseres geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam. Eiseres heeft Verweerder geen toestemming gegeven voor de registratie en het gebruik van de Domeinnaam en er is geen sprake van legitiem en niet-commercieel gebruik van de Domeinnaam.

Volgens Eiseres is de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd omdat deze waarschijnlijk in samenspraak met een zakenpartner van Verweerder, die tevens ‘affiliate' van Eiseres was, is geregistreerd, terwijl het deze affiliate uitdrukkelijk verboden was om intellectuele eigendomsrechten van Eiseres te registreren en te gebruiken in (onder andere) domeinnamen.

De registratie van de Domeinnaam is eveneens te kwader trouw omdat Eiseres recentelijk is benaderd door een tussenpersoon die namens Verweerder een aanbod heeft gedaan ten aanzien van de Domeinnaam. Verweerder wil klaarblijkelijk profiteren van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder heeft geen Verweerschrift ingediend.

 

6. Oordeel en Bevindingen

Omdat geen Verweerschrift is ingediend dient de Geschillenbeslechter het geschil op grond van artikel 7.4 van de Regeling te beslechten op basis van de Eis. Op basis van dit artikel dient de vordering te worden toegewezen tenzij deze aan de Geschillenbeslechter onrechtmatig of ongegrond voorkomt. De Geschillenbeslechter zal daarom de Eis in deze zin toetsen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

Van de verschillende mogelijke grondslagen onder de Regeling lijkt Eiseres zich (voornamelijk) te beroepen op het feit dat de Domeinnaam zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan Eiseres rechthebbende is (artikel 2.1 sub a onder I van de Regeling).

Eiseres heeft kopieën overgelegd van de merkdepots. Vast staat (en niet betwist door Verweerder is) dat de ingeroepen Merken alle in de Benelux danwel de Gemeenschap geldig zijn en dat Eiseres daarop de rechthebbende is. De Merken hiervoor genoemd onder a, c en e liggen besloten in de Domeinnaam.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in administratieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling.

Het beeldelement in het merk genoemd onder e speelt bij de vergelijking van dit merk en de Domeinnaam een ondergeschikte rol die niet afdoet aan de aanduiding “partypoker” in de Domeinnaam welke identiek is aan de Merken genoemd onder a, c en e. Daardoor is er sprake van overeenstemming tussen de Merken genoemd onder a, c en e en de Domeinnaam.

Deze overeenstemming is zodanig dat verwarring kan ontstaan omdat de Domeinnaam bij het publiek de onjuiste indruk kan wekken dat zij van Eiseres is of dat Verweerder een economische band heeft met Eiseres. Uit bijlage 13 volgt dat deze verwarring zich daadwerkelijk heeft voorgedaan.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang heeft bij de Domeinnaam.

Niet is gebleken dat Verweerder een eigen recht, zoals een merk- of handelsnaamrecht, heeft op de Domeinnaam om zich in dit kader op te beroepen. Eveneens is niet gebleken dat zich een van de in artikel 3.1 van de Regeling opgesomde omstandigheden voordoet. Eiseres stelt bovendien dat Verweerder geen legitiem en niet-commercieel gebruik maakt van de Domeinnaam. Dit komt de Geschillenbeslechter, mede gezien het hierna onder C gestelde ten aanzien van het te kwader trouw gebruik en/of registratie van de Domeinnaam, niet onrechtmatig of ongegrond voor.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de tweede grond zoals verwoord in artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Eiseres stelt op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Eiseres stelt voorts dat de omstandigheden zoals genoemd in artikel 3.2 sub a, b, c en d van de Regeling aanwezig zijn.

Zoals door Eiseres voldoende is aangetoond, wordt de Domeinnaam door Verweerder gebruikt om commercieel voordeel te behalen door internetgebruikers naar de website gekoppeld aan de Domeinnaam te leiden. Verweerder maakt daarbij gebruik van de verwarring die kan ontstaan met de Merken, zoals hierboven onder punt A is weergegeven. Verweerder was zich ten tijde van registratie bewust – althans had dit moeten zijn – van de Merken van Eiseres.

Bovenstaande brengt met zich mee dat reeds op basis van artikel 3.2 sub d van de Regeling de Domeinnaam geacht wordt te kwader trouw te zijn geregistreerd en/of te worden gebruikt door Verweerder, zodat ook aan de derde voorwaarde zoals opgenomen in artikel 2.1 sub c van de Regeling is voldaan.

 

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de domeinnaam <partypoker.nl> zodat de Eiseres in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Remco M.R. van Leeuwen
Geschillenbeslechter

Datum: 15 oktober 2008