WIPO

 

WIPO Arbitration and Mediation Center

 

UITSPRAAK GESCHILLENBESLECHTER

Norauto International v. E. Shiripour

Zaaknr. DNL 2008-0026

 

1. Partijen

Eiseres in deze procedure is Norauto International (“Eiseres”), gevestigd te Lesquin, Frankrijk, vertegenwoordigd door BRM Avocats, Lille, Frankrijk.

Verweerder in deze procedure is E. Shiripour (“Verweerder”), wonende te Beverwijk, Nederland.

 

2. De Domeinnaam

De onderhavige domeinnaam <norauto.nl> is geregistreerd bij SIDN via Metaregistrar in Nederland (de “Domeinnaam”).

 

3. Geschiedenis van de Procedure

De Eis is ingediend bij het WIPO Arbitration and Mediation Center (het “Instituut”) op 16 juli 2008 (hard copy) en 29 juli 2008 (e-mail). Het Instituut heeft op 17 juli 2008 per e-mail een verificatieverzoek aan SIDN gestuurd met betrekking tot de onderhavige Domeinnaam. In antwoord hierop heeft SIDN op 18 juli 2008 bevestigd dat de Verweerder geregistreerd staat als de domeinnaamhouder en heeft SIDN de contactgegevens van de Verweerder overgelegd. Op 21 en 25 juli 2008 is er communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Eiseres heeft een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Verweerder heeft hierop gereageerd. Het Instituut heeft besloten de Eis in het Engels te accepteren en een Verweerschrift in zowel het Engels als het Nederlands te accepteren. Het Instituut heeft vervolgens vastgesteld dat de Eis voldoet aan de formele vereisten van de Geschillenregeling voor .nl-domeinnamen (de “Regeling”).

Overeenkomstig de artikelen 5.1 en 15.5 van de Regeling heeft het Instituut de Verweerder formeel op de hoogte gesteld van de Eis en is de procedure op 29 juli 2008 aangevangen. In overeenstemming met artikel 7.1 van de Regeling was de laatste datum voor het indienen van het Verweerschrift 18 augustus 2008. Het Verweerschrift is ingediend op 18 augustus 2008.

Het Instituut heeft op 27 augustus 2008 Willem J.H. Leppink benoemd als Geschillenbeslechter in deze zaak. De Geschillenbeslechter stelt vast dat hij correct is benoemd. De Geschillenbeslechter heeft de Verklaring van Onpartijdigheid en Onafhankelijkheid aan het WIPO Arbitration and Mediation Center overlegd, zoals vereist overeenkomstig artikel 8.2 van de Regeling.

Willem J.H. Leppink is op dezelfde datum ook als Geschillenbeslechter in de zaak Auto 5 (Limited Company) v. E. Shiripour, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0027 (<auto5.nl>) benoemd. In deze zaak is E. Shiripour ook Verweerder. De Eiseres in die zaak is een andere entiteit, alhoewel de Eiseressen in de twee zaken tot hetzelfde concern behoren.

Zoals eerder beschreven is er tussen het Instituut, Eiseres en Verweerder communicatie geweest met betrekking tot de taal van de procedure. Het Instituut heeft, waar mogelijk, gecommuniceerd in zowel het Nederlands als het Engels. Eiseres heeft een verzoek ingediend de procedure in het Engels te voeren. Verweerder heeft hierop in het Nederlands gereageerd. Gezien het feit dat de website van Verweerder in het Engels is gesteld en Verweerder niet de indruk heeft gewekt de Eis niet te begrijpen sluit de Geschillenbeslechter zich aan bij het Instituut om de klacht van Eiseres in het Engels te accepteren. Verweerder heeft aangegeven dat hij een voorkeur heeft voor de Nederlandse taal. Nu de Nederlandse taal gebruikelijk is voor procedures onder de Regeling zal Geschillenbeslechter de beslissing in het Nederlands wijzen. De Geschillenbeslechter neemt daarbij in overweging dat Verweerder een natuurlijk persoon woonachtig in Nederland is.

 

4. Feitelijke Achtergrond

Eiseres is een Franse vennootschap gevestigd te Lesquin, Frankrijk. Eiseres is houdster van het Benelux-woordmerk NORAUTO, gedeponeerd op 10 augustus 1995 ingeschreven onder nummer 580611 voor waren en diensten in de klassen 4, 7, 9, 12 en 37 (wat neerkomt op autoregelateerde producten zoals onder andere oliŽn en voertuigen). Zij is ook houdster van het Gemeenschapsmerk NORAUTO, gedeponeerd op 1 oktober 1999 met registratienummer 1330455, ingeschreven voor diensten in klasse 38.

Verweerder is een natuurlijk persoon, woonachtig te Beverwijk. Verweerder gebruikt de Domeinnaam. Volgens de gegevens van SIDN is de Domeinnaam op 24 juni 2007 geregistreerd door Verweerder.

 

5. Stellingen van Partijen

A. Eiseres

Recht op het merk

Eiseres stelt dat zij op 10 augustus 1995 het Benelux-woordmerk NORAUTO heeft gedeponeerd, en het Gemeenschapsmerk NORAUTO op 1 oktober 1999. In dit verband heeft Eiseres ťťn uitdraai uit het Benelux-merkenregister en ťťn uitdraai van IciMarques in het geding gebracht. Voorst stelt Eiseres dat zij nog ook vele internationale merken bezit in andere regio’s en landen.

Eiseres stelt dat het bezit van voornoemde merken een intellectueel eigendomsrecht vormt waarmee zij zich kan verzetten tegen de Verweerder. Eiseres verwijt Verweerder dat hij zonder toestemming van Eiseres de Domeinnaam heeft geregistreerd.

Eiseres stelt dat de Domeinnaam volledig overeenstemt met het woordmerk NORAUTO waarop Eiseres rechthebbende is.

Eiseres heeft op 6 december 2007 Verweerder schriftelijk gesommeerd de Domeinnaam aan Eiseres over te dragen en het gebruik van het merk en overeenstemmende tekens te staken. Verweerder heeft nimmer op deze brief gereageerd.

Verweerder heeft geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam

Eiseres stelt dat Verweerder geen rechten heeft op het woord NORAUTO. De Domeinnaam is op 24 juni 2007 geregistreerd, dit is veel later dan de registraties van het woordmerk NORAUTO in 1995 en 1999.

Bovendien, zo stelt Eiseres heeft Verweerder geen enkel legitiem belang bij de Domeinnaam. Op de website, zo geeft Eiseres aan, die gekoppeld is aan de Domeinnaam staat alleen de zin “This website is for sale” geschreven. Dit betekent dat Verweerder geen activiteiten uitoefent op de website en onder de Domeinnaam behalve deze te koop aanbieden. In dit verband heeft Eiseres een officieel deurwaardersrapport van 4 december 2007 in het geding gebracht. Het rapport is gesteld in de Franse taal.

De Domeinnaam is te kwader trouw geregistreerd of wordt te kwader trouw gebruikt door Verweerder

Eiseres stelt dat Verweerder te kwader trouw gebruikt maakt van de Domeinnaam. Eiseres onderbouwt haar stellingen door aan te voeren dat Verweerder de Domeinnaam heeft geregistreerd zonder dat hij activiteiten uitoefent onder deze naam. Het tegendeel, zo stelt Eiseres, blijkt uit het officiŽle deurwaardersrapport van 4 december 2007. In dit rapport constateert de deurwaarder dat op de website die gekoppeld is aan de Domeinnaam de zin “This website is for sale” kan worden gelezen. Hieruit zou kunnen worden geconcludeerd dat Verweerder geen activiteiten uitoefent op deze website en onder deze Domeinnaam.

Voorts stelt Eiseres dat Verweerder niet het bestaan van het merk NORAUTO kon negeren aangezien het merk algemene bekendheid geniet bij het publiek. Volgens Eiseres heeft Verweerder de Domeinnaam te kwader trouw geregistreerd om er geld aan te kunnen verdienen. Bovendien stelt Eiseres dat Verweerder er enkel op uit is bij het publiek verwarring te stichten tussen het merk NORAUTO van Eiseres en de Domeinnaam van Verweerder. Op deze manier zou Verweerder kunnen profiteren van de bekendheid van Eiseres.

Voornoemde handelingen van Verweerder zouden aangemerkt kunnen worden als parasitisme, wat absoluut niet verenigbaar is met het gebruik van de Domeinnaam te goeder trouw door Verweerder. Daarbij blokkeert Verweerder de mogelijkheid voor Eiseres haar diensten in Nederland aan te bieden door de .nl-domeinnaam voor het merk NORAUTO weg te kapen. Dit zou wederom kunnen markeren dat de gedragingen van Verweerder te kwader trouw zijn.

Al deze handelingen illustreren derhalve dat Verweerder te kwader trouw heeft gehandeld, hetgeen de Eis van Eiseres zou rechtvaardigen.

Concluderend verzoekt Eiseres de Geschillenbeslechter een uitspraak te doen die bepaalt dat Eiseres houder zal worden van de Domeinnaam.

B. Verweerder

Verweerder stelt dat hij gek op auto’s is. Bovendien heeft Verweerder tijdens zijn drie-jarig verblijf in Zweden geleerd hoe hij een website kan maken. Gezien het feit dat in Zweden een Noorse auto een Norsbil (bil=auto) wordt genoemd rees bij Verweerder de gedachte in het geval hij een website zou kopen, deze de naam norauto te geven.

Een jaar geleden heeft Verweerder websites gekocht. Op internet kwam hij verscheidene domeinnamen tegen waaronder de Domeinnaam. Deze namen waren vrij en Verweerder is zodoende op 24 juni 2007 eigenaar van de Domeinnaam geworden.

Verweerder stelt dat er niets namens Norauto in Nederland te vinden is. Bovendien is Verweerder van mening dat hij vrij is websites te kopen. Verweerder vindt dat hij “niets onterechts” heeft gedaan waarover Eiseres kan klagen.

 

6. Oordeel en Bevindingen

Op 1 september 2008 heeft Eiseres Nadere Stukken ingediend. Op grond van artikel 10.2 van de Regeling is het de exclusieve bevoegdheid van de Geschillenbeslechter om te beslissen deze Nadere Stukken al dan niet in overweging te nemen bij het komen tot een uitspraak, en om eventuele nadere procedurele beslissingen te nemen. Uitgangspunt in de Regeling is dat sprake is van ťťn schriftelijke ronde. Gezien het feit dat Eiseres haar Eis al voldoende heeft kunnen onderbouwen beslist de Geschillenbeslechter de Nadere Stukken niet in overweging te nemen.

A. Identiek of Verwarringwekkend Overeenstemmend

De Regeling bepaalt in artikel 2.1 sub a dat Eisen kunnen worden ingediend door iedereen die stelt en bewijst dat:

“een domeinnaam identiek is aan of zodanig overeenstemt dat er verwarring kan ontstaan met een:

I. naar Nederlands recht beschermd merk of handelsnaam waarvan eiser rechthebbende is, dan wel

II. een in een Nederlandse gemeentelijke basisadministratie geregistreerde persoonsnaam, dan wel een naam van een Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersoon of een naam van een in Nederland gevestigde vereniging of stichting waaronder eiser duurzaam aan het maatschappelijk verkeer deelneemt”.

Eiseres geeft in haar Eis aan dat zij zich beroept op een naar Nederlands recht beschermd merk. Eiseres heeft kopieŽn overgelegd van de merkdepots. Uit deze kopieŽn blijkt dat Eiseres een beroep op de eerste grond kan doen aangezien het ingeroepen merk in de Benelux geldig is en Eiseres rechthebbende is op het merk.

Volgens vaste rechtspraak in domeinnaamzaken, zowel voor de gewone rechter, in arbitrages als in alternatieve geschillenprocedures als de onderhavige, moet het top level domain “.nl” bij de beoordeling van overeenstemming tussen merk en domeinnaam buiten beschouwing worden gelaten. Dat geldt ook voor de beoordeling van overeenstemming op grond van de Regeling. De Geschillenbeslechter is van oordeel dat de Domeinnaam identiek is aan het merk van Eiseres. De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eerste grond van artikel 2.1 sub a van de Regeling.

B. Recht of Legitiem Belang

Op grond van artikel 2.1 sub b van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat Verweerder geen recht op of legitiem belang bij de Domeinnaam heeft.

Volgens vaste rechtspraak in UDRP (welk mechanisme vergelijkbaar is met de Regeling) en zoals is bevestigd onder de Regeling in Technische Unie B.V. en Otra Information Services v. Technology Services Ltd., WIPO Zaaknr. DNL 2008-0002 dient een eiser prima facie aannemelijk te maken dat een verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij de betreffende domeinnaam. Indien hieraan is voldaan, rust op verweerder de bewijslast aan te tonen dat verweerder wel een dergelijk recht of belang heeft. Slaagt verweerder hier niet in, dan wordt verondersteld dat de eiser voldaan heeft aan het vereiste van de UDRP, paragraaf 4(a)(ii) en in dit geval aan artikel 2.1 sub b van de Regeling.

Eiseres heeft gesteld dat Verweerder geen recht heeft op of rechtmatig belang heeft bij het voeren van de Domeinnaam. Eiseres onderbouwt haar stelling met een officieel deurwaardersrapport van de aan de Domeinnaam gekoppelde website. De Geschillenbeslechter merkt op dat, hoewel het rapport in de Franse taal is opgesteld en normaal gesproken verwacht mag worden dat een Nederlandse of Engelse vertaling wordt bijgevoegd, de kern van dit rapport ook voor een verweerder (in casu heeft de Verweerder dit ook niet betwist) of een willekeurige geschillenbeslechter die de Franse taal niet machtig is, voldoende duidelijk is. Uit het rapport blijkt dat de voornoemde website door Verweerder te koop wordt aangeboden. Deze stelling wordt niet door Verweerder betwist. Verweerder voert wel allerlei andere gronden aan. De Geschillenbeslechter acht het door Verweerder niet nader gemotiveerde verweer niet geloofwaardig. Daarenboven onderbouwt het verweer van Verweerder niet de aanwezigheid van een rechtmatig of legitiem belang bij het voeren van de Domeinnaam, zelfs al zou de Geschillenbeslechter proberen het verweer van Verweerder op die manier te begrijpen. Voorts heeft Verweerder geen gronden aangevoerd zoals beschreven in artikel 3.1 van de Regeling. Voor de Geschillenbeslechter is het duidelijk, nu niet blijkt dat Verweerder te goeder trouw producten aanbood voorafgaand aan het geschil, noch algemeen bekend is onder de Domeinnaam noch de domeinnaam gebruikt voor niet-commerciŽle doeleinden, maar juist de website te koop aanbiedt, dat Verweerder geen recht heeft op of legitiem belang heeft bij het voeren van de Domeinnaam.

De Geschillenbeslechter oordeelt aldus dat Eiseres heeft voldaan aan de eis van artikel 2.1 sub b van de Regeling.

C. Geregistreerd of Gebruikt te Kwader Trouw

Op grond van artikel 2.1 sub c van de Regeling dient Eiseres te stellen en te bewijzen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt. Op grond van artikel 3 van de Regeling rust op Eiseres een (redelijke) bewijslast om aan te tonen dat de Domeinnaam te kwader trouw is geregistreerd of wordt gebruikt.

Ingevolge artikel 3.2 van de Regeling kan registratie of gebruik te kwader trouw onder andere worden bewezen als vast komt te staan dat de Domeinnaam hoofdzakelijk is geregistreerd of verworven om deze voor een bedrag dat hoger is dan de registratiekosten te verkopen, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan de eiser of een van diens concurrenten. Uit het officiŽle deurwaardersrapport dat Eiseres heeft overgelegd blijkt dat Verweerder de Domeinnaam te koop aanbiedt. Op de aan de Domeinnaam gekoppelde website staat duidelijk geschreven “This website is for sale”. De Geschillenbeslechter wordt in dat oordeel bevestigd omdat ook in de andere zaak (Auto 5 (Limited Company) v. E. Shiripour, WIPO Zaaknr. DNL 2008-0027) de Verweerder een domeinnaam (<auto5.nl>) heeft geregistreerd en te enigertijd te koop heeft aangeboden. De Geschillenbeslechter overweegt dat het geen toeval kan zijn dat Verweerder uitgerekend deze twee domeinnamen die identiek zijn aan de merken van ondernemingen die tot hetzelfde concern behoren, heeft geregistreerd.

De stellingen van Eiseres zijn door Verweerder niet voldoende gemotiveerd betwist. Eiseres heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat de Domeinnaam te kwader trouw wordt gebruikt, zodat Eiseres ook aan de eis van artikel 2.1 sub c van de Regeling heeft voldaan.

 

7. Uitspraak

Op basis van het bovenstaande en in overeenstemming met de artikelen 1 en 13 van de Regeling beveelt de Geschillenbeslechter de wijziging van de domeinnaamhouder van de Domeinnaam <norauto.nl> zodat de Eiser in plaats van de Verweerder domeinnaamhouder wordt.


Willem J.H. Leppink
Geschillenbeslechter

Datum: 10 september 2008